ceteor

VI Council on Energy in BiH with international participation Energy efficiency and renewable energy in praxis, the energy turn path (Energiewende)

After successful organisation of previous five Councils with more than 500 participants and almost 200 published papers, bearing in mind that Laws on energy efficiency in FBiH and RS were adopted, more than ever, there is a need to exchange expert opinions in the field of energy efficiency (EE) and renewable energy sources (RES). In the atmosphere of positive changes in BiH in the field of sustainable development, we are honoured and pleasured to announce the VI Council in the period 28-29 of September 2017 in Neum.

Opširnije...

Izvještaj sa seminara „Upravljanje opasnim otpadom i opasnim materijama“

Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj - CETEOR d.o.o. Sarajevo. je u Neumu u periodu 25-26. 05.2017. godine, održao seminar na temu „Upravljanje opasnim otpadom i opasnim materijama“. Na seminaru je bilo prisutno 20 učesnika iz Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Izrada detaljnih energetskih pregleda i izdavanje energetskog certifikata za 20 objekata osnovnih škola u Gradu Mostaru

CETEOR d.o.o. Sarajevo je u saradnji sa Gradom Mostarom u periodu februar-maj 2017. godine uspješno realizirao projekat „Izrada detaljnih energetskih pregleda i izdavanje energetskog certifikata za 20 objekata osnovnih škola u Gradu Mostaru“.

Opširnije...

Projekat povećavanja EE u objektima kolektivnog stanovanja - rekonstruirane lamele B5-4, B5-5, B5-6, B5-7 i B5-8 u ul. Semira Frašte br.13, 14, 15, 16 i 17 u Sarajevu

Općina Novo Sarajevo je u saradnji sa kompanijom EKOTEH d.o.o. Sarajevo izradio i realizovao projekat rekonstrukcije i redizajna fasada stambenih zgrada u ulici Semira Frašte br. 13, 14, 15, 16 i 17, Alipašino Polje. U svrhu verifikacije provedenih radova sa aspekta potrošnje energije i racionalnog korištenja iste, CETEOR Sarajevo je pristupio izradi elaborata o toplotnoj zaštiti i racionalnoj upotrebi energije, te izradi energetskih certifikata.

Opširnije...

Trening za energijske menadžere u okviru BEEP projekta

Program dvodnevnog treninga za energijske menadžere namijenjen predstavnicima općina/kantona i javnih objekata uključenih u projekat Svjetske banke ''Energijska efikasnost u BiH'' (BEEP) uspješno je isporučen na tri lokacije: Mostar (21. i 22. mart 2017.god. Intera tehnološki park), Zenica (23. i 24. mart 2017.god. Hotel Zenica) i Sarajevo (27. i 28. Mart 2017.god. Hotel Hills), čime su aktivnosti projekta implementacije mjera poboljšanja energijske efikasnosti na 18 objekata, obuhvaćene u 4 kantona: Zeničko-dobojskom, Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom, upotpunjenje i programom edukacije.

Cilj treninga za energijske menadžere općinskih, kantonalnih nivoa i nivoa korisnika javnih objekata bio je prikazati prednosti i značaj energijske efikasnosti kroz implementaciju arhitektonsko-građevinskih, mašinskih i elektro mjera na javnim objektima uključenih u projekat kroz postizanje ušteda u toplotnoj energiji i novcu. Trening je imao zadatak da stavi na značaj korisničko ponašanje svih aktera u održavanju objekta, proširivanje i usavršavanje postojećih znanja i vještina u kontekstu uvođenja sistema upravljanja i racionalnog korištenja energije koji do tada nije postojao.

Ukazivanjem na značaj postojanja energijskog menadžmenta kao faktora održivosti objekata, doprinijeli su renomirani domaći predavači iz ove oblasti. Osim teoretskih znanja, učesnicima je obezbijeđen i praktični obilazak objekta koji je sudjelovao u projektu, a za predstavnike treninga općinskog i kantonalnog nivoa, praksa je upriličena kroz izradu SEAP-a sa akcentom na energijski bilans i mjere poboljšanja energijske efikasnosti na lokalnom nivou. Treningu zatvorenog tipa, učestvovalo je ukupno 80 budućih energijskih menadžera čiji je primarni cilj unapređenje postojećih sistema upravljanja energijom u svrhu efikasnijeg korištenja energije na različitim nivoima.

Aktivnosti BEEP projekta koje uključuju implementaciju, verifikaciju, monitoring provedenih mjera poboljšavanja energijske efikasnosti javnih objekata, izradu energetskih certifikata, te edukaciju za ciljane kategorije, planirane su da se nastave u 2017/2018 godini. Zasluge za uspješnu koordinaciju i implementaciju projekta preuzela je Implementaciona jedinica projekta Svjetske banke ''Energijska efikasnost u BiH'' ispred Federalnog ministarstva prostornog uređenja BiH, te tehnička organizacija konsultanstskih kompanija CETEOR Sarajevo i EUROING Bihać.

Slike sa treninga možete pogledati OVDJE.

Kontaktirajte nas

Topal Osman Paše 32B,
(preko puta stadiona Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials