ceteor

Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u općini Vitez po modelu javno-privatnog partnerstva

Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u općini Vitez

po modelu javno-privatnog partnerstva

 

Vitez,  17.09.2019., 10:00-14:00, Hotel „Central“

 

 Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) provodi projekt “Regionalni program energijske efikasnosti (REEP)”, koji se finansira iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF-Western Balkans Investment Framework). EBRD u segmentu tehničke suradnje kroz angažman konzorcija              CMS/CETEOR/GMC, implementira projekt u Bosni i Hercegovini.

Konsultantski  tim angažiran na pružanju tehničke podrške Općini Vitez će potencijalnim privatnim partnerima prezentirati koncept predmetnog projekta, najvažnije uvjete iz nacrta ugovora javno-privatnog partnerstva kao što su obaveze i prava stranaka, parametri i rizici, kao i strategiju ugovaranja, te rokove za nadmetanje i provedbu projekta.

Cilj ove prezentacije je upoznati sve zaintresirane strane tj potencijalne privatne partnere sa projektom, uvjetima i prijedlozima, prije pripreme tenderske dokumentacije, a prema modelu JPP.

Prezentacija će biti održana u Vitezu, 17.09.2019., 10:00-14:00, u Hotelu Central, prema agendi koja će biti dostavljena u 2. Pozivu.  Informacije o događaju, dostupne su na www.ceteor.ba i  www.opcinavitez.info Kontakt osoba: Leonida Hadžimuratović, voditelj projekta email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ;    tel.: +387 33 563 589.

Iskreno se nadamo Vašem prisustvu, te ukoliko ste zainteresirani prisustvovati ovoj prezentciji, molimo da Vaše učešće potvrdite putem e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , ili na tel.: 033/563 582 ili               fax: 033/205 725, najkasnije do 12.09.2019.

 

Pozivno pismo i letak 

Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u opštini Teslić po modelu javno-privatnog partnerstva

Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u opštini Teslić

po modelu javno-privatnog partnerstva

 

Teslić,  16.09.2019, 10:00-14:00, Hotel „Kardial“

 

 

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) provodi projekt “Regionalni program energijske efikasnosti (REEP)”, koji se finansira iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF-Western Balkans Investment Framework). EBRD u segmentu tehničke saradnje kroz angažman konzorcija                                     CMS/ CETEOR/GMC, implementira projekt u Bosni i Hercegovini.

Konsultantski  tim angažiran na pružanju tehničke podrške Opštini Teslić, će potencijalnim privatnim partnerima prezentirati koncept predmetnog projekta, najvažnije uslove iz nacrta ugovora javno-privatnog partnerstva kao što su obaveze i prava stranaka, parametri i rizici, kao i strategiju ugovaranja, te rokove za nadmetanje i provedbu projekta.

Cilj ove prezentacije je upoznati sve zaintresirane strane tj. potencijalne privatne partnere sa projektom, uslovima i prijedlozima, prije pripreme tenderske dokumentacije, a prema modelu JPP.

Prezentacija će biti održana u Tesliću, 16.09.2019., 10:00-14:00, u hotelu Kardial, prema agendi koja će biti dostavljena u 2. Pozivu.  Informacije o događaju, dostupne su na www.ceteor.ba i www.opstinateslic.com. Kontakt osoba: Leonida Hadžimuratović, voditelj projekta email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ;    tel.: +387 33 563 589.

Iskreno se nadamo Vašem prisustvu, te ukoliko ste zainteresirani prisustvovati ovoj prezentciji, molimo da Vaše učešće potvrdite putem e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , ili na tel.: 033/563 582 ili               fax: 033/205 725, najkasnije do 12.09.2019.

 

Pozivno pismo i letak

Poziv za "Program osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom - MODUL 1"

 CETEOR Sarajevo Vas poziva na program obuke energijskih auditora i certifikatora:

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 1

 


Termin održavanja Modul-a 1: Prva sedmica oktobra 2019. godine (cjelodnevna nastava)
 

Mjesto održavanja: Sarajevo, hotel Hills Sarajevo

 

CETEOR d.o.o. Sarajevo je odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 04.03.2019. godine (Rješenjem br. UPI/04-23-50/19), registrovan kao Nosioc Programa obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada (Program osposobljavanja: Modul 1 i Modul 2, Program usavršavanja: Modul 3).

Do sada je uspješno realizovano sedamnaest (17) obuka za MODUL 1, pet (5) obuka za MODUL 2 i sedam (7) termina Programa stručnog usavršavanja (Modul 3).

Kroz programe osposobljavanja, obučeno je 373 energijskih certifikatora arhitektonske, građevinske mašinke i elektro struke, dok je program stručnog usavršavanja pohađalo 242 stručna kvalifikovana lica.

Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 22/17, u daljem tekstu Zakon) je stupio na snagu 01.04.2017.godine i predstavlja krovni zakon za oblast energijske efikasnosti u Federaciji BiH. Radi njegove potpune provedbe, Zakon propisuje izradu niza podzakonskih akata, prije svega Uredbu o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskih certifikata (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18) i Uredbu o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za lica koja vrše energijske audite i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18). Ovim propisima se uspostavlja zajednička metodologija po kojoj će zgrade biti uniformno analizirane kroz provođenje energijskih audita.

Sa ciljem  osiguranja obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energijske audite i vrše energijsko certificiranje zgrada, te daju preporuke za poboljšanje energijskih karakteristika zgrada, lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (FMPU).

Uslov za sticanje Ovlaštenja je pohađanje Programa osposobljavanja i usavršavanja za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada kod Nosioca Programa osposobljavanja ovlaštenog od strane FMPU-a.

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslovima propisanih Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada, ova licasu obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struke), 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka), 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i 18 sati za Modul 2 (elektro struka).

Energijski audit i energijsko certificiranje zgrade provode fizičke ili pravne osobe. Po uspješno obavljenoj obuci, budući energijski auditori i certifikatori će biti ovlašteni od strane FMPU-a kao lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1) i složenim tehničkim sisitemom (Modul 2).

Uslov  za pohađanje  Programa osposobljavanja, odnosno polaganja ispita i sticanja Ovlaštenja za jednostavni tehnički sistem - MODUL 1  je završen najmanje VII stepen stručne spreme[1] ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke; da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija, i da ima položen s t r u č n i  i s p i t.

Pored toga, uslov za pohađanje Programa osposobljavanja za složeni tehnički sistem - MODUL 2 je uspješno završen program obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1).

O Programu osposobljavanja

Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja i usavršavanja obezbjedila što adekvatnija edukacija za uspješno obavljanje energijskih audita i izradu energijskih certifikata,  za predavače su odabrani iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Tuzli,  Građevinskog i Arhitektonskog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogi iskusni projektanti, stručnjaci u oblasti energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE), stručnjaci CETEOR-a, te ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.

Raspored programa obuke po  tematskim cjelinama definisan je Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada. Pored Uredbom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa osposobljavanja upriličiće se i praktično obavljanje energijskog audita i izrade energijskog certifikata, odnosno predstavljanje primjera iz prakse, te osigurati kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. Kako bi se polaznici Programa što adekvatnije osposobili za rad, tokom obuke će imati priliku praktično se upoznati sa mjernim uređajima koji se koriste prilikom provođenja energijskih audita i ocjene EE. Osim toga, tokom Programa osposobljavanja i usavršavanja, polaznicima će biti predstavljen i software koji se može koristiti za potrebe energijskog audita i certificiranja zgrada. Software će biti predstavljen od strane autora koji će na praktičnom primjeru izvršiti obuku polaznika za korištenje ovog alata.  

Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa (CETEOR d.o.o.) izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja, na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja stručnog ispita pred Stručnim odborom FMPU-a. Ispitni rokovi će se upriličiti u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja, najmanje 15 dana nakon završetka obuke. Polaznici koji uspješno polože ispit dobit će Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuju kao lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada

 

Cijena programa obuke i polaganja ispita

Cijena obuke uključuje:

kotizaciju za Program osposobljavanja kojapokriva troškove pohađanja nastave, kompletan nastavni materijal u printanoj i elektronskoj verziji, software  kafe pauze i ručkove:          

1.100 KM

naknadu za polaganje ispita, čiju visinu je utvrdilo Federalno Ministarstvo prostornog uređenja, a pokriva troškove jednog pristupanja ispitu:         

600 KM

U cijene nije uključen PDV                                                                                                                                         Ukupno:   

1.700 KM

          

Posebne povoljnosti

Za polaznike iz iste organizacije odobrava se popust od 10% na kotizaciju za drugog i svakog narednog učesnika. Iznos kotizacije moguće je uplatiti u dvije ili tri rate, uz napomenu da posljednja uplata mora biti izvršena prije polaganja ispita, jer u suprotnom ukida se mogućnost pristupanja ispitu.

Više informacija o Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja u FBiH, planiranim terminima održavanja i ostalim uslovima možete dobiti na:  

Kontakt osoba:

MSc. Džana Jusufović, dipl.ing.arh.

Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 563 586, fax: +387 33 205 725

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ; Ova e-mail adresa je zašticena od spam botova, morate imati ukljucen Javascript da bi je vidjeli  www.ceteor.ba  [1]Organizator/Nosioc programa obuke ne snosi odgovornost niti posljedice u slučaju da polaznik ne ispunjava navedene uslove potrebne stručne spreme, odnosno ukoliko ne može dokazati ispunjavanje istih, a što je uslov za pristupanje završnoj provjeri znanja.U slučaju da postoje izvjesne dileme polaznika u vezi ispunjavanja ovih uslova, sugerišemo da se izravno kontaktira nadležno Ministarstvo radi konačnog stava.

Prvi poziv za VII Savjetovanje o energetici 7E

CETEOR Sarajevo najavljuje tradicionalni dvodnevni događaj koji se organizuje od 2007.godine i koji je prvi u BiH ponudio platformu za diskusiju o energijskoj efikasnosti (EE) i obnovljivim izvorima energije (OIE).

VII Savjetovanje o energetici u BiH sa sloganom 7E će se održati od 26 i 27. septembra 2019. godine u Sarajevo, u hotelu Swissotel.

Cilj ovogodišnjeg Savjetovanja je podstaći diskusiju o temama vezanim za otvorena pitanja sa kojima se BiH suočava u kontekstu energijske tranzicije i zaštite okoliša, te reforme i budućnosti EU energijske i klimatske politike. Također će se dati kritički osvrt na strateške dokumente, uz poticanje zajedničkog angažmana i holističkog rješavanja barijera na svim nivoima vlasti.

CETEOR kroz dugoročnu praksu i rad uvijek je uključivao ključne domaće i međunarodne institucije u organizaciju Savjetovanja. Na taj način uspijevala se postići sinergija između potreba tržišta i podrške ovih organizacija čime su ostvarivane višestruke koristi za sve učesnike događaja.

Na ovogodišnjem VII Savjetovanju očekujemo relevantne aktere iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije kao što su:

  • predstavnici resornih ministarstava/institucija;
  • proizvođači opreme i građevinskih materijala;
  • predstavnici međunarodnih i domaćih organizacija;
  • stručnjaci i menadžeri iz energetskih organizacija, industrije, zgradarstva i transporta, naučnih i finansijskih institucija;
  • predstavnici lokalnih zajednica;
  • investitori u projekte EE i OIE;
  • predstavnici nevladinih organizacija i medija.

Slijedom uspjeha dosadašnjih šest Savjetovanja kojima je prisustvovalo preko 600 učesnika domaćih i međunarodnih institucija, predstavnika akademskih i stručnih zajednica i nevladinog sektora koji se bave politikom efikasnog korištenja resursa i energijske efikasnosti, povećanjem učešća obnovljivih izvora energije i smanjenjem emisija stakleničkih gasova; te blizu 250 objavljenih stručnih radovaukazalo je da je potreba za razmjenom stručnih iskustava iz aktuelne oblasti i dalje u eksponencijalnom porastu i da je nastavak tradicije organizovanja Savjetovanja u Neumu, događaj koji se željno očekuje. 

 

Za više informacija KLIKNITE OVDJE.

 

Kontakt informacije:

Tel: +387 33 563 588

Fax: +387 33 205 725

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

www.ceteor.ba

www.facebook.com/ceteor.sarajevo

Kontaktirajte nas

Topal Osman Paše 32B,
(preko puta stadiona Grbavica)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: 00387 33 563 580
Fax: 00387 33 205 725

E-mail: info@ceteor.ba

Testimonials