"Život se može shvatiti samo unatrag, ali se mora živjeti unaprijed"

Søren Kierkegaard (1813-1855)

CETEOR kombinuje tehničke resurse svjetske klase sa stručnim savjetovanjem za upravljanje, kako bi svojim klijentima ponudio praktična rješenja za bolje upravljanje rizikom i svođenje nezgoda i nesreća na minimum.

Za svaku organizaciju koja posluje u svojim industrijskim pogonima i u cjelokupnom poslovanju može doći do brojnih opasnosti po okoliš.

Upravljanje ovim procesom može biti vrlo složena stvar. Preuzimanje kontrole radi minimiziranja uticaja na okoliš može biti veliki pozitivan rezultat za poslovanje i reputaciju svake moderne kompanije.

Usluge iz ovog područja obavlja sektor za zaštitu okoliša i održivi razvoj/klimatske promjene, u saradnji s sektorom mjeriteljstvo. U sektoru radi multidisciplinaran tim različitih tehničkih, prirodnih i društvenih struka. Usluge se odnose na kompleksne i specifične poslove iz područja zaštite okoliša,klimatskih promjena i održivog razvoja, od pripreme strategijskih dokumenata, studija, zahtjeva u fazi pripreme izgradnje, korištenja ali i  prestanka rada industrijskih i drugih infrastrukturnih zahvata. Za pripremu zakonom propisanih dokumenata zaštite okoliša CETEOR ima ovlaštenja entitetskih ministarstava za zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini.

Usluge odjela okoliša

IZBOR I ISPITIVANJE/OCJENA LOKACIJE

- Stručna pomoć za izbor lokacije energetskih, industrijskih i drugih objekata
- Izrada programa terenskih istražnih radova, upravljanje, provođenje i nadzor za vrijeme izgradnje infrastrukturnih projekata i drugih objekata
- Izrada dubinskih izvještaja-due diligence izvještaji (EDD) sa aspekta okoliša

JAČANJE KAPACITETA, OBRAZOVANJE U ZAŠTITI OKOLIŠA I KOMUNIKACIJA

- Pomoć pri uvođenju Sistema upravljanja okolišem
- Ekološko označavanje (iako nema uporišta-nekad neko traži)
- Projekti jačanja kapaciteta ministarstava, fondova idr.
- Obrazovanje u oblasti zaštite okoliša u industriji

ANALIZE RIZIKA I SIGURNOSTI

- Izrada studije rizika, analize i studije upravljanja rizicima
- Izrada planova za provođenje mjera u slučaju incidentnih/akcidentnih situacija
- Uticaj na okoliš skladišta i odlagališta raznih vrsta opasnog otpada

TROŠKOVI U ZAŠTITI OKOLIŠA

- Praćenje troškova zaštite okoliša
- Analiza i primjena ekonomskih instrumenata u zaštiti okoliša

ZAKONODAVSTVO U ZAŠTITI OKOLIŠA

- Analiza i ažuriranje zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša (da nas neko autsorsa)
- Usklađivanje sa evropskom legislativom u području zaštite okoliša

PROJEKTI FINANCIRANI OD EBRD, UNDP, WB I DRUGIH

- Projekti iz programa IPA (cross border; transnacionalni idr.)
- Izrada aplikacijske dokumentacije za EU fondove
- Izrada dokumenata prema zadanim formatima EU, WB i EBRD.

UBLAŽAVANJE I PRILAGOĐAVANJE KLIMATSKIM PROMJENAMA

Poslovi vezani za klimatske aktivnosti obavljaju se kroz sektor „zaštita okoliša i klimatske promjene“ u kojem su zaposleni specijalisti različitih tehničkih, biotehničkih i prirodnih struka, osposobljeni i s dugogodišnjom praksom primjene metodologije Međunarodnog tijela o promjeni klime (IPCC) metodologije proračuna emisije. Proračuni se izrađuju na državnom nivou, za energetska postrojenja, industrijska postrojenja, saobraćaj, upravljanje otpadom, poljoprivredu te korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo. Misija ovog sektora je podržati tranziciju prema konkurentnoj niskokarbonskoj privredi i formiranju društva adaptiranog na klimatske promjene.

ZAŠTITA ZRAKA

Zaštita zraka je jedna od aktivnosti u kojoj CETEOR ima najduže iskustvo. U okviru ovog područja rade se studije, proračuni emisija zagađujućih materija u zrak), modeliranje kvaliteta zraka gradskih područja, industrijskih postrojenja, planovi i programi zaštite zraka i sprečavanja zagađivanja zraka. Prostorna raspodjela emisija u mreži visoke rezolucije izrađuje se za područja gradova i kantona, zona i aglomeracija.

CETEOR

Imamo ovlaštenja u oba entiteta Bosne i Hercegovine i radno iskustvo za poslove na najzahtjevnijim tehnološkim sistemima, sa više od 25 godina iskustva u uslugama prema najvećim infrastrukturnim projektima, industrijskim objektima (autoput na koridoru Vc; termoelektrane, hidroelektrane prehrambene industrije, pilane idr.)

CETEOR radi inventare emisije za Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) pri čemu ima stručnjake različitih struka za primjenu metodologije Međuvladinog panela za klimatske promjene (IPCC).

CETEOR je kompanija koja samostalnim kadrovima u potpunosti pokriva razvojno područje za tranziciju društva prema niskougljičnom razvoju.

CETEOR je lider na svim ključnim projektima u BiH, uključujući transport, industrijske objekte, zaštitu okoliša, energetiku, naftu i plin, vladu BiH. CETEOR pruža spoj globalnog dometa, lokalnog znanja, inovacija i tehničke stručnosti u pružanju prilagođenih i kreativnih rješenja koja udovoljavaju potrebama klijentovih projekata.