Opći cilj projekta je smanjenje rizika po okoliš i zdravlje ljudi i uspostava prioritetne infrastrukture za integrirano upravljanje otpadom kroz promociju modernih i najboljih raspoloživih rješenja za sisteme primarnog odvajanja otpada radi smanjenja nastajanja otpada i korištenja njegovih vrijednih svojstava. Kroz projekat se želi pokazati trenutno stanje odvojenog prikupljanja otpada, demonstrirati najbolja raspoloživa rješenja, te iste prezentovati identificiranim zainteresiranim stranama (u prvom redu komunalna preduzeća i privredna preduzeća). Fokus će biti stavljen na unaprjeđenje (način opremanja) reciklažnih dvorišta i uspostava zelenih otoka.

Dvije su osnovne grupe aktivnosti i to:

AKTIVNOST 1: Studija o postojećem stanju i primjeni modernih rješenja za odvajanja otpada i korištenja korisnih svojstava otpada-koja podrazumjeva Izradu studije „Analiza stanja odvojenog prikupljanja otpada u industriji“ te studije „Primjena najboljih dostupnih rješenja za primarno odvajanje komunalnog i industrijskog otpada i korištenje vrijednih svojstava otpada u FbiH.“ Izrada studije Analiza stanja odvojenog prikupljanja otpada u industriji“ te studije  vršit će se na bazi informacija koje će projektni tim dobiti na sastancima sa predstavnicima komunalnih preduzeć, kroz upitnik koji je projektni tim kreirao i poslao svim privrednim preduzećima prema predhodno sačinjenoj listi zainteresiranih strana i onih koji će biti predmet analize. Izrada druge studije vršit će se kroz pregled raspoloživih rješenja odvojenog sakupljanja otpada u razvijenim zemljama sa svim njihovim prednostima i nedostatcima za primjenu u reciklažnim dvorištima i kod uspostavljanja zelenih otoka te prijedlozima sa redovnih sastanaka radnog tima koji se tiču  primjene rješenja za odvojeno sakupljanje komunalnog i industrijskog otpada u FBiH (unaprjeđenje reciklažnih dvorišta).Na ovaj način će se nastojati predložiti konkretna rješenja koja je moguće primijeniti, na bazi inicijalnih nalaza analize početnog stanja u ovom sektoru.

AKTIVNOST 2: Informisanje o odvajanju otpada i korištenju korisnih svojstava otpada. Ovom aktivnošću će se sve zainteresirane strane (predstavnici komunalnih preduzeća i centara za upravljanje otpadom, predstavnici privrednih subjekata, predstavnici resornih ministarstava na različitim nivoima, predstavnici NVO i medija i dr.) upoznati sa ciljevima projekta i provedenim aktivnostima i to kroz / na nekoliko načina : nakon što projektni tim kreira plan izvještavanja gostovati će na jednoj od TV emisija gdje će se prezentovati ciljevi projekta i realizirane aktivnosti i dosegnuti rezultati. Putem postojećih sredstava informisanja projektni tim će na redovnoj osnovi izvještavati o napretku projekte. U toku projekta će biti objavljeni i članci na drugim web portalima. Nakon odabranih detaljnih lokacija za održavanje info dana projektni tim će sačiniti poziv i agendu te ih poslati zainteresiranim stranama. Gradovi u kojima će se održati info dani su Sarajevo, Mostar iTuzla. Očekivani broj učesnika na info danima je 100 učesnika (preko 30 po info danu). Info dan će trajati jedan dan (po gradu) i okvirni dnevni red će uključivati izlaganja kao što su: Aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša u oblasti upravljanja otpadom, Prezentacija studije početnog stanja, Prezentacija studije najboljih dostupnih rješenja za odvajanje komunalnog i industrijskog otpada, Prezentacija pojedinačnih rješenja za opremanje reciklažnih dvorišta i uspostavu zelenih otoka i dr. Po okončanju svakog info dana biće sačinjen izvještaj o evaluaciji.

Ukupna vrijednost projekta: 43.000KM

Udio fonda u finansiranju projekta: 30.000 KM

Razdoblje provedbe projekta: 22.02.2017.-22.11.2017.

Kontakt osobe za dodatne informacije: Vedad Suljić (vsuljic@ceteor.ba, 033 563 592)


www.fzofbih.org.ba