Poziv na seminar "Implementacija zakona o zaštiti na radu"

IMPLEMENTACIJA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

06-07. juni, 2022. Seminar

Hotel „Sunce“ Neum 

Koje su koristi od pohađanja seminara?

Povodom stupanja na snagu podzakonskih akata iz oblasti zaštite na radu:

 • Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, broj: 83/21)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima
 • polaganja stručnih ispita („Sl. novine FBiH“, broj: 83/21)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca („Sl. novine FBiH“, br. 34/21)
 • Pravilnika o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom („Sl. novine FBiH“, br. 24/21)
 • Pravila o procjeni rizika („Sl. novine FBiH“, br. 23/21)
 • Pravilnika o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21)
 • Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21) i

Učesnici će biti u prilici da u komunikaciji sa predavačima (predstavinicma ministarstva, inspekcije i ovlaštenih organizacija) dobiju odgovore na pitanja i dileme u vezi primjene Zakonskih propisa i novih Pravilnika.

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen imenovanim stručnjacima/osobama zaštite na radu, svim vlasnicima preduzeća, javnim institucijama, voditeljima odjela ljudskih resursa, voditeljima odjela zaštite na radu, pravnicima, uposlenicima zaduženim za obračun plaća i vođenje kadrovskih evidencija o zaposlenima i svim drugim zainteresiranim.

Koje su teme?

Teme su struktuirane tako da upoznaju učesnike sa Zakonskim obavezama vezanim za Zaštitu na radu te donesenim podzakonskim aktima. Koja su prava i obveze radnika? Tko je u obavezi da polaže stručni ispit? Koje su obveze poslodavca? Ko obavlja poslove zaštite na radu i pod kojim uslovima? Koju dokumentaciju morate imati u kompaniji kada dođe inspekcija? Šta je predmet nadzora inspektora i koji su najčešći propusti koji se utvrđuju kod poslodavaca? Također, na brojnim primjerima iz prakse moći ćete da provjerite da li poslujete po Zakonu i na koji način izbjeći plaćanje nepotrebnih kazni i provođenje prekršajnih postupaka. Za šta nam je potreban Akt o procjeni rizika? Uvjeti za ovlaštene organizacije i trenutna praksa ovlaštenih organizacija su neke od tema koje će biti obrađene na seminaru.

Seminar je osmišljen kao interaktivno predavanje u toku kojeg ćete moći postavljati pitanja i rješavati nedoumice vezane uz temu seminara, kao i dobijati odgovore na sva aktuelna pitanja iz područja zaštite na radu.

Predavači sa višegodišnjim iskustvom u oblasti zaštite na radu će pružiti polaznicima najaktuelnija saznanja i praktična rješenja za implementaciju Zakona o zaštiti na radu.

Predavači

Predavači na webinaru su:

 • Ernis Imamović, pomoćnik ministra u sektoru za rad i zapošljavanje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 • Ševal Smajić, federalni inspektor rada za oblast zaštite na radu
 • Emina Kosić, kantonalna inspektorica rada u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK
 • Marin Udovčić, direktor, Tehnozaštita d.o.o
 • Aida Ahmedović, menadžer za društveno upravljanje, Eastern Mining
 • Ida Dizdar, rukovoditelj prodaje EKO CET, CETEOR d.o.o.

Kotizacija

Kotizacija za seminar iznosi 350,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg.

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara/webinara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, večera, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju. Troškovi smještaja nisu uključeni u cijenu.

Cijene su bez PDV-a

 

Vrijeme održavanja seminara

Dvodnevni seminar „Implementacija Zakona o zaštiti na radu“  će se održati u hotelu „Sunce“, u Neumu, u periodu od  06-07.06.2022. godine sa početkom u 09:30 h.

Cijena za smještaj u jednokrevetnim sobama na bazi noćenja sa doručkom iznosi 80,00 KM, a u dvokrevetnim/trokrevetnim sobama 120,00 KM.  Kontakt telefon hotela „Sunce“ je +387 36 880 033 ili info@hotel-sunce.com

Rok za prijavu: 30.05.2022. godine

Kontakt osoba: Elma Kavazović

Tel: +387 33 563 582

Fax: +387 33 205 725

E-mail: ekavazovic@ceteor.ba

Preuzmite dokument: Prijavnica ZNR


PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 1

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM M O D U L 1

Termin održavanja cjelodnevne nastave (nastava od 09:00 – 17:00 h) za inženjere:

mašinske struke arhitektonske/građevinske struke elektrotehničke struke
petodnevna nastava
04-08. april 2022. godine

Obuke će se održati u hotelu Hills u Sarajevu

CETEOR d.o.o. kao ovlašteni nosilac programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja energijskih auditora u FBiH (odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12. 2010. godine Rješenje br. UPI/03-23-2-303/10), već 11 godina uspješno educira diplomirane inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike za sticanje ovlaštenja/licence za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim (Modul 1) i složenim sistemima (Modul 2). 

Potvrda našeg uspjeha jeste činjenica da je 95 % ovlaštenih energijskih auditora u FBiH, završilo obuku CETEOR-a. Do sada je uspješno realizovano dvadeset (20) obuka za MODUL 1, osam (8) obuka za MODUL 2 i devet (9) Programa stručnog usavršavanja (Modul 3) za ukupno 700 polaznika. Kvaliteta obuke koju provodimo sa posebnim akcentom na praktični dio, osigurava našim polaznicima brzo usvajanje znanja i samostalno obavljanje energijskih audita, što ih na zahtjevnom konsutantskom tržištu čini konkurentnijim i poželjnijim. Dodatno, svi naši polaznici po sticanju ovlaštenja za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada, imaju mogućnost biti angažirani na projektima auditiranja koje provodi CETEOR, te praktično primjeniti svoje znanje i ostvariti dodatni prihod.

Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 22/17, u daljem tekstu Zakon) je stupio na snagu 01.04.2017. godine i predstavlja krovni zakon za oblast energijske efikasnosti u Federaciji BiH. Radi njegove potpune provedbe, Zakon propisuje izradu niza podzakonskih akata, prije svega Uredbu o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskih certifikata (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18) i Uredbu o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za lica koja vrše energijske audite i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18). Ovim propisima se uspostavlja zajednička metodologija po kojoj će zgrade biti uniformno analizirane kroz provođenje energijskih audita. Sa ciljem  osiguranja obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energijske audite i vrše energijsko certificiranje zgrada, te daju preporuke za poboljšanje energijskih karakteristika zgrada, lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (FMPU).

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslova propisanih Uredbom, ova lica su obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od: 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struke), 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka), 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i 18 sati za Modul 2 (elektro struka).

Uslovi za pohađanje programa obuke

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem - MODUL 1 je završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke kao i da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija.

O Programu osposobljavanja i provjeri znanja (završnom ispitu)

Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja i usavršavanja obezbjedila što adekvatnija edukacija za uspješno obavljanje energijskih audita i izradu energijskih certifikata, za predavače su odabrani iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogi iskusni projektanti, stručnjaci u oblasti energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE), stručnjaci CETEOR-a, te ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.

Raspored programa obuke po tematskim cjelinama definisan je Uredbom o uslovima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada. Pored Uredbom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa osposobljavanja provodi se i praktično obavljanje energijskog audita i izrade energijskog certifikata zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom uz korištenje software-a za proračune, odnosno predstavljanje primjera iz prakse, čime se osiguravaju kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. Kako bi se polaznici Programa što adekvatnije osposobili za rad, tokom obuke će imati priliku praktično se upoznati sa mjernim uređajima koji se koriste prilikom provođenja energijskih audita i ocjene EE. Osim toga, tokom Programa osposobljavanja i usavršavanja, polaznicima će biti predstavljen i software koji se može koristiti za potrebe energijskog audita i certificiranja zgrada. Software će biti predstavljen od strane autora koji će na praktičnom primjeru izvršiti obuku polaznika za korištenje ovog alata.

Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja, na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja provjere znanja (ispita) pred Stručnim odborom FMPU-a. Ispitni rokovi, uz obaveznu prethodnu prijavu se sprovode u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja u skladu s rokovima koje predloži Stručni odbor FMPU, putem web stranice Ministarstva. Polaznici koji uspješno polože provjeru znanja (ispit) dobivaju Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuju kao stručna kvalifikovana lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim odnosno složenim tehničkim sistemima i ulaze u registar ovlaštenih auditora i certifikatora.

 

Cijena programa obuke i polaganja ispita uključuje:

kotizaciju za Program osposobljavanja koja pokriva troškove pohađanja nastave, kompletan nastavni materijal u printanoj i elektronskoj verziji, software  kafe pauze i ručkove:    1.290,00 KM
naknadu za polaganje ispita, čiju visinu je utvrdilo Federalno Ministarstvo prostornog uređenja, a pokriva troškove jednog pristupanja ispitu:      600,00 KM
U cijene nije uključen PDV                                                                                                 Ukupno:  1.890,00 KM

Prijave za obuku obavezne putem prijavnog obrasca. Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Agenda i radni materijal programa biti će raspoloživ polazniku na dan početka obuke.

Kandidati su u obavezi Nosiocu obuke dostaviti slijedeću dokumentaciju poštom ili na dan održavanja obuke:

Diploma, VII stepen stručne spreme Ovjerena kopija
Dokaz o radnom iskustvu (u skladu s uslovima) Original sa potpisom i pečatom poslodavca

Za polaznike iz iste organizacije odobrava se popust od 10% na kotizaciju za drugog i svakog narednog učesnika.

 

Više informacija o Programu osposobljavanja u FBiH i načinu prijave možete dobiti:

MA Amila Ivazović Brčaninović, dipl.ing.arh., Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo, Tel: +387 33 563 587, fax: +387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba;Ova e-mail adresa je zašticena od spam botova, morate imati ukljucen Javascript da bi je vidjeli  www.ceteor.ba

 

 


PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 1

Pozivamo Vas na

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM M O D U L 1

Termin održavanja cjelodnevne nastave (nastava od 09:00 – 17:00 h) za inženjere:

mašinske struke arhitektonske/građevinske struke elektrotehničke struke
petodnevna nastava
04-08. april 2022. godine

Obuke će se održati u hotelu Hills u Sarajevu

CETEOR d.o.o. kao ovlašteni nosilac programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja energijskih auditora u FBiH (odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12. 2010. godine Rješenje br. UPI/03-23-2-303/10), već 11 godina uspješno educira diplomirane inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike za sticanje ovlaštenja/licence za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim (Modul 1) i složenim sistemima (Modul 2). 

Potvrda našeg uspjeha jeste činjenica da je 95 % ovlaštenih energijskih auditora u FBiH, završilo obuku CETEOR-a. Do sada je uspješno realizovano dvadeset (20) obuka za MODUL 1, osam (8) obuka za MODUL 2 i devet (9) Programa stručnog usavršavanja (Modul 3) za ukupno 700 polaznika. Kvaliteta obuke koju provodimo sa posebnim akcentom na praktični dio, osigurava našim polaznicima brzo usvajanje znanja i samostalno obavljanje energijskih audita, što ih na zahtjevnom konsutantskom tržištu čini konkurentnijim i poželjnijim. Dodatno, svi naši polaznici po sticanju ovlaštenja za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada, imaju mogućnost biti angažirani na projektima auditiranja koje provodi CETEOR, te praktično primjeniti svoje znanje i ostvariti dodatni prihod.

Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 22/17, u daljem tekstu Zakon) je stupio na snagu 01.04.2017. godine i predstavlja krovni zakon za oblast energijske efikasnosti u Federaciji BiH. Radi njegove potpune provedbe, Zakon propisuje izradu niza podzakonskih akata, prije svega Uredbu o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskih certifikata (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18) i Uredbu o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za lica koja vrše energijske audite i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18). Ovim propisima se uspostavlja zajednička metodologija po kojoj će zgrade biti uniformno analizirane kroz provođenje energijskih audita. Sa ciljem  osiguranja obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energijske audite i vrše energijsko certificiranje zgrada, te daju preporuke za poboljšanje energijskih karakteristika zgrada, lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (FMPU).

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslova propisanih Uredbom, ova lica su obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od: 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struke), 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka), 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i 18 sati za Modul 2 (elektro struka).

 

Uslovi za pohađanje programa obuke

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem - MODUL 1 je završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke kao i da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija.

O Programu osposobljavanja i provjeri znanja (završnom ispitu)

Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja i usavršavanja obezbjedila što adekvatnija edukacija za uspješno obavljanje energijskih audita i izradu energijskih certifikata, za predavače su odabrani iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Tuzli, Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogi iskusni projektanti, stručnjaci u oblasti energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE), stručnjaci CETEOR-a, te ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.

Raspored programa obuke po tematskim cjelinama definisan je Uredbom o uslovima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada. Pored Uredbom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa osposobljavanja provodi se i praktično obavljanje energijskog audita i izrade energijskog certifikata zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom uz korištenje software-a za proračune, odnosno predstavljanje primjera iz prakse, čime se osiguravaju kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. Kako bi se polaznici Programa što adekvatnije osposobili za rad, tokom obuke će imati priliku praktično se upoznati sa mjernim uređajima koji se koriste prilikom provođenja energijskih audita i ocjene EE. Osim toga, tokom Programa osposobljavanja i usavršavanja, polaznicima će biti predstavljen i software koji se može koristiti za potrebe energijskog audita i certificiranja zgrada. Software će biti predstavljen od strane autora koji će na praktičnom primjeru izvršiti obuku polaznika za korištenje ovog alata.

Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja, na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja provjere znanja (ispita) pred Stručnim odborom FMPU-a. Ispitni rokovi, uz obaveznu prethodnu prijavu se sprovode u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja u skladu s rokovima koje predloži Stručni odbor FMPU, putem web stranice Ministarstva. Polaznici koji uspješno polože provjeru znanja (ispit) dobivaju Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuju kao stručna kvalifikovana lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim odnosno složenim tehničkim sistemima i ulaze u registar ovlaštenih auditora i certifikatora.

Prijave za obuku obavezne putem prijavnog obrasca. Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Agenda i radni materijal programa bit će raspoloživ polazniku na dan početka obuke.

Organizator se obavezuje da će blagovremeno dostaviti kandidatima link-ove za obuku i omogućiti mu direktnu komunikaciju s predavačima u toku trajanja obuke.

Više informacija o Programu osposobljavanja u FBiH i načinu prijave:

MA Amila Ivazović Brčaninović, dipl.ing.arh., Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo,

Tel: +387 33 563 587, fax: +387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli www.ceteor.ba


SEMINAR - Zaštita okoliša i upravljanje otpadom (novi Zakon o zaštiti okoliša, Pravilnici i Uredbe)

SEMINAR

ZAŠTITA OKOLIŠA I UPRAVLJANJE OTPADOM

(novi Zakon o zaštiti okoliša, Pravilnici i Uredbe)

23. novembar, 2021., Hotel „Hills“, Sarajevo

Koje su koristi od pohađanja seminara?

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa novim Zakonom o zaštiti okoliša kao i Uredbama koje su donešene i to: Uredba o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš i Uredba kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolišnu dozvolu. Također, na seminaru će biti obrađen i Pravilnik o sadržaju studije uticaja na okoliš. Kroz seminar će biti obrazloženo koje Zahtjeve i uslove treba zadovoljiti za dobijanje okolinske dozvole – proceduralni koraci dobijanja okolinske dozvole, te ko su obveznici pribavljanja okolinskih dozvola (nivo FBiH i kantona). Na seminaru će biti riječi i o Pravilniku o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera.

Drugi dio seminara će biti posvećen upravljanju otpadom, tačnije novoj Uredbi o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uvjetima za dodjelu poticajnih sredstava i novoj Uredbi o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada, te o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o prekograničnom prometu otpada gdje će biti riječi i o prekograničnom prometu otpada - opasnog i neopasnog. Poseban osvrt biće dat na plastiku koja je sada pod posebnom pažnjom. U okviru ove teme govorit će se o RDF- u kao energentu (gorivu iz otpada). Također, uspostavom Informacionog sistema upravljanja otpadom na nivou Federacije BiH u Fondu za zaštitu okoliša FBiH je izrađena web platforma koja omogućava pojednostavljeno izvještavanje elektronskim putem, prikupljanje i verifikaciju podataka kao i njihovu obradu. Kroz izlaganje će biti riječi o tome ko je u obavezi podnositi izvještaj, način registracije i unosa podataka. Nakon seminara polaznici će dobiti informacije koje će moći primjenjivati na svom radnom mjestu.

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen stručnjacima iz sektora okoliša, zaposlenim u ministarstvima, općinama, komunalnim preduzećima, osobama zaposlenim u privrednim subjektima koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti zaštite okoliša i upravljanja otpadom, obveznicima izvještavanja gdje spadaju: subjekti koji upravljaju otpadom, subjekti koji plasiraju proizvode na tržište, subjekti koji produkuju otpad kao rezultat svog proizvodnog procesa i drugim zainteresiranim koji žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti zaštite okoliša i upravljanja otpadom.

Koje su teme?

Teme su strukturirane tako da upoznaju učesnike sa novitetima koje nam je donio Zakon o zaštiti okoliša, kao i Uredbe i Pravilnici po pitanju zaštite okoliša kao i upravljanja otpadom, efikasnim metodama izvještavanja, načinu dostavljanja i obradi podataka kroz informacioni sistem.

Predavači

Predavači na seminaru su:

 • Suada Numić - Federalno ministarstvo okoliša i turizma
 • Alma Kereš - Federalno ministarstvo okoliša i turizma
 • Azra Bašić - Federalno ministarstvo okoliša i turizma
 • Elma Hadžić Ramić - Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Kotizacija

Kotizacija za seminar iznosi 190,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg prijavljenog učesnika.

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS                                                                                                       

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju (smještaj nije uključen u kotizaciju).

U cijene nije uključen PDV

Mjesto i vrijeme

Seminar će se organizovati u hotelu „Hills“, u Sarajevu u dana 23.11.2021. godine. Za učesnike seminara ugovoren je popust za smještaj u odnosu na redovnu cijenu. Kontakt telefon hotela „Hills“: +387 33 947 947 ili info@hotelhills.ba

Rok za prijavu: 19.11.2021. godine

Kontakt osoba: Elma Kavazović

Tel: +387 33 563 582

Fax: +387 33 205 725

E-mail: ekavazovic@ceteor.ba

Prijavnica_Seminar okolis-otpad 2021


VIII SAVJETOVANJE O ENERGETICI - Niskokarbonska budućnost Zapadnog Balkana

Pokrovitelj događaja:

CETEOR Sarajevo najavljuje tradicionalni dvodnevni događaj koji se organizuje od 2007. godine i koji je prvi u BiH ponudio platformu za diskusiju o energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Nakon uspješno organizovanih sedam Savjetovanja sa preko 800 učesnika, ove godine u svjetlu digitalizacije će se održati VIII Savjetovanje o energetici.

VIII Savjetovanje o energetici pod nazivom “Niskokarbonska budućnost Zapadnog Balkana” će se održati 29. i 30. septembra 2021. godine u Sarajevu kao on-line događaj (Zoom platforma).

Cilj ovogodišnjeg Savjetovanja o energetici je ponuditi platformu za razmjenu iskustava EU i zemalja regije u pogledu dekarbonizacije, te ukazati na mogućnosti za održivi razvoj. U okviru Savjetovanja razmotrit će se aktuelni procesi energetske i klimatske politike, te dati kritički osvrt na usvojene strateške dokumente, kao i one koji su u procesu usvajanja. Dodatno, razgovarat će se o uticaju pandemije COVID 19 na proces dekarbonizacije kao pokretača održivog razvoja, te inovativnim modelima poslovanja s ciljem smanjenja potrošnje energije.

Na VIII Savjetovanju možete očekivati:

 • predstavnike resornih ministarstava/institucija;
 • proizvođače opreme i građevinskih materijala;
 • predstavnike međunarodnih i domaćih organizacija;
 • stručnjake i menadžere iz energetskih organizacija, industrije, zgradarstva i transporta, naučnih i finansijskih institucija;
 • predstavnike lokalnih zajednica;
 • investitore uključene u projekte EE i OIE, predstavnike nevladinih organizacija i medija.

U okviru prethodnih sedam Savjetovanja prisustvovalo je preko 800 učesnika domaćih i međunarodnih institucija, predstavnika akademskih i stručnih zajednica i nevladinog sektora koji se bave politikom efikasnog korištenja resursa i EE, povećanjem učešća OIE i smanjenjem emisija stakleničkih gasova, te objavljeno 280 stručnih radova.

Potreba za razmjenom stručnih iskustava iz aktuelne oblasti i dalje je u porastu, zbog čega je tradicionalno Savjetovanje o energetici događaj koji se željno očekuje.


Program VIII Savjetovanja o energetici

Imajući u vidu aktuelni nivo i tendenciju razvoja sektora EE i OIE, ovogodišnje Savjetovanje se sastoji sljedećih tematskih cjelina/panela:

 • Izazovi na Zapadnom Balkanu u kontekstu dekarbonizacije
 • Sudbina termoelektrana i rudnika u regiji u procesu dekarbonizacije
 • Izrada integriranog plana za energiju i klimu u zemljama Zapadnog Balkana
 • Iskustva u realizaciji projekata iz oblasti energije i klime na lokalnom nivou

U okviru ovogodišnjeg Savjetovanja o energetici očekujemo učešće priznatih domaćih i međunarodnih stručnjaka, i to iz EU i zemalja Zapadnog Balkana.

Zvanični jezik događaja je BHS sa obezbjeđenim prevodom na engleski jezik.

Tematske oblasti aktuelne za ovogodišnje Savjetovanje su sljedeće:

 • Uticaj COVID 19 na energetski sektor
 • Niskokarbonski razvoj
 • Zemlje Zapadnog Balkana u kontekstu zelene digitalne tranzicije
 • Pametni gradovi
 • Održiva urbana mobilnost
 • Tranzicija rudnika i termoelektrana u procesu dekarbonizacije
 • Komunalna energetika
 • Energijska efikasnost kao prilika za privlačenje investicija
 • Projekti EE i OIE na lokalnom nivou
 • Korištenje obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskih grijanja
 • Energetske strategije
 • Akcioni planovi energetski održivog razvoja i klimatskih promjena
 • Akcioni planovi energijske efikasnosti
 • Energijski efikasna obnova nestambenog i stambenog sektora

Prijava o učešću i sponzorstvu

Kako biste izvršili prijavu, neophodno je da popunite prijavne obrasce koji se mogu pronaći na web stranici organizatora: www.ceteor.ba ili na  www.facebook.com/ceteor.sarajevo. Obavijest potvrde učešća na VIII Savjetovanju dobit ćete u roku od 48 sati.

Svi učesnici će dobiti certifikat o učešću na VIII Savjetovanju o energetici!

Dodatne informacije o događaju i sponzorstvu možete dobiti putem

tel.: +387 33 563 582; +387 33 563 586; faxa: +387 33 205 725 ili emaila: ekavazovic@ceteor.ba i asovsic@ceteor.ba

 

Rok za prijavu

Rok za prijavu na VIII Savjetovanje je 27.09.2021. godine.

BESPLATNA REGISTRACIJA !

Obzirom na aktualnost tema i njihov izuzetan značaj za regiju Zapadnog Balkana, CETEOR kao organizator VIII Savjetovanja о energetici, odlučio je ove godine omogućiti besplatno sudjelovanje online događaju svim zainteresiranim, uz prethodnu prijavu učešća putem www.ceteor.ba ili www.facebook.com/ceteor.sarajevo.

Linkovi za preuzimanje materijala za VIII Savjetovanje:


Poziv za učešće na webinaru - KAKO IMPLEMENTIRATI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?

KAKO IMPLEMENTIRATI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?

Termin održavanja: 20.05.2021. Webinar

Koje su koristi od pohađanja webinara?

Povodom stupanja na snagu podzakonskih akata iz oblasti zaštite na radu:

 • Pravila o procjeni rizika („Sl. novine FBiH“, br. 23/21) 
 • Pravilnika o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom („Sl. novine FBiH“, br. 24/21)
 • Pravilnika o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21) 
 • Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21) i 
 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca („Sl. novine FBiH“, br.  34/21)

Učesnici će biti u prilici da u komunikaciji sa predavačima (predstavinicma ministarstva, inspekcije i udruženja za unaprijeđenje zaštite na radu) dobiju odgovore na pitanja i dileme u vezi primjene Zakonskih propisa i novih Pravilnika.

Kome je webinar namijenjen?

Webinar je namijenjen imenovanim stručnjacima/osobama zaštite na radu, svim vlasnicima preduzeća, javnim institucijama, voditeljima odjela ljudskih resursa, voditeljima odjela zaštite na radu, pravnicima, uposlenicima zaduženim za obračun plaća i vođenje kadrovskih evidencija o zaposlenima i svim drugim zainteresiranim.

Koje su teme?

 • POVJERENIK ZA ZAŠTITU NA RADU I RADNIK ZA ZAŠTITU NA RADU
 • AKT O PROCJENI RIZIKA 
 • INTERNI AKT O ZAŠTITI NA RADU 
 • SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA
 • NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVCA
 • ZDRAVSTVENI NADZOR
 • PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU 
 • POSEBNO OSIGURANJE RADNIKA NA RADNIM MJESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM
 • OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU NA RADU
 • UPUSTVA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
 • REDOSLJED IMPLEMENTACIJE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Webinar je zamišljen kao interaktivno predavanje u toku kojeg ćete moći postavljati pitanja i rješavati nedoumice vezane uz datu temu, kao i dobijati odgovore na sva aktuelna pitanja iz područja zaštite na radu.

Predavači

Predavači na webinaru su:

 • Ernis Imamović, pomoćnik ministra u sektoru za rad i zapošljavanje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 
 • Emina Kosić, inspekcijski nadzor za zaštitu na radu
 • Zuhdija Mahmutović, predsjednik Udruženja za unaprijeđenje zaštite na radu

Kotizacija

Kotizacija za webinar iznosi 180,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg. 

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara/webinara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS 

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu webinara i Uvjerenja o stručnom usavršavanju. 

Cijene su bez PDV-a

Vrijeme održavanja webinara

U skladu sa epidemiološkom situacijom webinar „KAKO IMPLEMENTIRATI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?  će se održati on-line preko Zoom aplikacije 20.05.2021. godine sa početkom u 09:30 h. Svi učenici će do 19.05.2021. dobiti sve neophodne detalje (Meeting ID) za učešće na webinaru.  

Rok za prijavu: 18.05.2021. godine

Kontakt osoba: Elma Kavazović

Tel: +387 33 563 582

Fax: +387 33 205 725

E-mail: ekavazovic@ceteor.ba

Web: www.ceteor.ba

POGLEDAJTE AGENDUPRIJAVNICA - PREUZMITE

Program osposobljavanja lica koja vrše energijski audit

Pozivamo Vas na

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM  - M O D U L  1  i

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 2

Read more


Postignuti rezultati projekta PoWER – brošura

Po završetku provedbe projekta PoWER (luke kao pokretači poduzetničkog područja) izrađena je informativna brošura o postignutim rezultatima projekta. S obzirom da projekt ima i svoj nastavak, na godišnjoj razini članovi mreže Innovation Hub-a nastavit će razmjenjivati informacije i nakon provedbe projekta, razvijati godišnje planove, provjeravati vidljivost programa te međusobno dijeliti nove zajedničke projektne ideje.

Projekt PoWER službeno je završio 31.12.2020. godine te je imao za cilj pružiti podršku transformaciji luka u inovativne hubove uz maksimalno iskorištavanje svojeg poduzetničkog potencijala. Uključivao je aktivnosti malih i srednjih poduzeća, predstavnika lokalnih vlasti, stručnjaka i istraživača iz područja Adriona u osmišljavanju novih rješenja i patenata (proizvoda, usluga, poslovnih modela i tehnologija).

Više o samom projektu možete pronaći ovdje.


Povećanje pouzdanosti mjerenja emisija u zrak na nivou FBiH

U proteklom periodu CETEOR je završio projekat ''Povećanje pouzdanosti mjerenja emisija u zrak na nivou FBiH''. Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša FBiH. Implementacija projekta je trajala od 27.01. do 27.10.2020. godine i u tom periodu su rađene sljedeće aktivnosti:

 1. Prikupljanje i analiza izvještaja o mjerenjima emisija u zrak u posljednje dvije godine
 2. Izrada Izvještaja o analizi u kojem su unesene uočene nepravilnosti kod mjerenja emisija u zrak
 3. Izrada uputstva za procjenu izvještaja o mjerenjima emisija u zrak sljedećeg sadržaja: uvodna razmatranja, opis legislative, opis načina mjerenja emisija u zrak (NOx, SO2, CO, ČČ i ostali specifični polutanti), izvori emisija i očekivane emisije, postrojenja za smanjenje emisija i očekivane emisije, način procjene rezultata mjerenja emisija u zrak, preporuke za dalji rad i usaglašavanje sa legislativom, te zaključna razmatranja
 4. Obuka uposlenika u svrhu jačanja kapaciteta institucija FBiH

Obuka je održana on-line u vidu webinara preko platforme ,,Zoom'' (22-23.10.2020.). Ukupan broj učesnika je bio 29.

Obuka je bila namijenjena za sljedeća lica:

-          Inspektore zaštite okoliša (lokalnih zajednica i FBiH) 

-          Službenike ministarstava (kantonalnih i FBiH) koji su zaduženi za provjeru i obradu rezultata mjerenja emisija u zrak 

-          Osoblja Federalnog hidrometeorološkog zavoda koje je zaduženo za kontrolu kvaliteta izvještavanja o emisijama u zrak i proračunu emisija 

-          Osoblje Fonda za zaštitu okoliša koje je zaduženo za proračune i naplatu emisija u zrak na osnovu Uredbe o vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka,

Očekivani ciljevi projekta su bili:

 • Povećanje pouzdanosti mjerenja emisija u zrak od strane ovlaštenih/akreditovanih kompanija,
 • Povećanje istinitosti prikazivanja rezultata mjerenja emisija u zrak
 • Osposobljavanje/jačanje kapaciteta inspektora i zaposlenika nadležnih ministarstava
 • Smanjenje mogućnosti zloupotrebe odnosa laboratorija – kupac/operater postrojenja,
 • Smanjenje potrošnje energije i emisija u zrak

Ukupna vrijednost projekta je iznosila 40.160 KM, a vrijednost podrške Fonda je iznosila 35.000 KM.

   

 

Slike sa webinara:


CETEOR uspješno održao 2-dnevni trening za energijske menadžere

11. i 12. novembra 2020. godine u Mostaru

 ''ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE JAVNIH OBJEKATA I PROVOĐENJE TRENINGA U OKVIRU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE MJERA POVEĆANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM OBJEKTIMA''

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

IMPLEMENTACIONA JEDINICA PROJEKTA SVJETSKE BANKE ''ENERGIJSKA EFIKASNOST U BIH'' (BEEP)

 

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA I NJEGOVI CILJEVI

Bosna i Hercegovina prepoznala je značaj energijske efikasnosti (EE), te je, s ciljem ostvarenja ekonomske održivosti projekata energijske efikasnosti i procesa pridruživanja Evropskoj uniji, pristupila finansiranju projekta „Energijska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ (BEEP) iz kreditnih sredstava Svjetske banke, odnosno Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA). Riječ je o najvećem projektu energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, za koje je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice projekta BEEP, odgovorno za pripremu, koordinaciju, upravljanje i implementaciju projekta u Federaciji BiH angažovalo konsultantske kompanije (CETEOR d.o.o. Sarajevo i EUROING d.o.o. Bihać) za implementaciju projekta pod nazivom ''Energijsko certificiranje javnih objekata i obuka u okviru projekta implementacije unapređenja energijske efikasnosti u javnim objektima''. Razvojni cilj BEEP-a je pokazati prednosti poboljšanja energijske efikasnosti u objektima javnog sektora te podržati razvoj prilagodljivih modela finansiranja energijske efikasnosti.

Projekat je svoje aktivnosti započeo sa 2016. godinom i u svakoj narednoj godini vrijedno je radio na implementaciji projektnih komponenti. Svrha implementacije projekta imala je za cilj smanjenje emisije CO2, što znači prelazak na čistije energente, smanjenje zagađenja zraka u zimskom periodu uzrokovanog nepravilnim i neefikasnim sagorijevanjem goriva koja su trenutno u upotrebi, povećanje nivoa komfora u objektima, pozitivan uticaj na zapošljavanje u građevinskom sektoru, povećanje svijesti o energijskoj efikasnosti u uključenim zajednicama, te općenito smanjenje lokalnog zagađenja. Benefiti EE-a, rezultat su implementacije mjera povećanja energijske efikasnosti na javnim objektima u FBIH (zamjena prozora, ugradnja termofasade, unapređenje sistema grijanja, rasvjete…); povećanjem kapaciteta iz oblasti, pružanjem usluga treninga za buduće energijske menadžere, imenovane osobe ispred općinskih i kantonalnih organa, te predstavnika javnih objekata koji vode brigu o objektu; aktivnostima popunjavanja baza podataka javnih zgrada; te povećanje vještina ciljnih sudionika u području energijske efikasnosti, obnovljivih izvora, upravljanja energijom, relevantnih energijskih politika i normi i standarda.

U periodu od 2016-2019. godine, obnovljeno je ukupno 48 javnih objekata, grijane površine 145.522 m2. Toplotni komfor u javnim objektima poboljšan je za ukupno 414.139 korisnika; emisije CO2 smanjene su za 3.714 t/god., te su kreirana 1.120 zelena radna mjesta. Ukupno procijenjene uštede u energiji iznosile su 12.333,420 kWh/godišnje sa ukupnom prosječnom investicijom u radove od 22.405,791,68 KM. Prosječna investicija po objektu iznosila je 466.787,32 KM.

NASTAVAK PROJEKTA U POGLEDU ORGANIZACIJE TRENINGA U 2020.GODINI

Slijedeći uspjeh projekta iz prethodnih godina, BEEP je nastavio svoje aktivnosti i u 2020 godini na 7 javnih objekata lociranih u Kantonu Sarajevo, Kantonu 10, te Hercegovačko-neretvanskom kantonu uz podršku Zakonski propisanih smijernica iz 2019.godine u pogledu uspostavljanja sistema energijskog menadžmenta na svim nivoima vlasti u FBIH. Smijernice su propisane Pravilnikom o informacionom sistemu energijske efikasnosti u BiH (Službene novine Federacije BiH broj 2/19) tzv. ISEE donešen od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI), a čija je svrha olaškati korisniku tj. energijskom menadžeru različitog stepena odgovornosti, prikupljanje podataka, praćenje potrošnje energije i vode, i ostvarenih ušteda iz realiziranih projekata energijske efikasnosti.

Događaj je upriličen 11. i 12. novembra 2020.godine na dvije lokacije u Gradu Mostar i to: Srednjoj prometnoj školi/srednjoj mašinsko-saobraćajnoj školi i Hotelu Mostar.

 

Grad Mostar, dvije lokacije, dvije vrste treninga za energijske menadžere (prestavnike Kantona/Općina/Gradova, te prestavnike javnih objekata uključenih u BEEP projekat/2020)

Sadržaj treninga za energijske menadžere prilagođen je različitim skupinama učesnika treninga. Program 2-dnevnog treninga sadržajno je koncipiran kroz teoretski dio i praktični dio. Uspješno je održan ''in situ'' što je podrazumijevalo fizičko održavanje treninga uz prisustvo svih učesnika u toku trajanja 2-dnevne nastave. Trening je  organizovan u skladu sa  preporukama nadležnih zdravstvenih institucija vezano za trenutnu epidemiološku situaciju, te odlukama Kriznih štabova FBiH i KS u pogledu organizovanja skupova različite namjene. Tokom trajanja programa poduzete su sve mjere zaštite i socijalne distance, odnosno propisana fizička distanca, korištenje zaštitnih maski i rukavica, dezinficijensa, a broj učesnika u zatvorenom prostoru je ograničen na propisan broj.