VIII SAVJETOVANJE O ENERGETICI - Niskokarbonska budućnost Zapadnog Balkana

Pokrovitelj događaja:

CETEOR Sarajevo najavljuje tradicionalni dvodnevni događaj koji se organizuje od 2007. godine i koji je prvi u BiH ponudio platformu za diskusiju o energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije. Nakon uspješno organizovanih sedam Savjetovanja sa preko 800 učesnika, ove godine u svjetlu digitalizacije će se održati VIII Savjetovanje o energetici.

VIII Savjetovanje o energetici pod nazivom “Niskokarbonska budućnost Zapadnog Balkana” će se održati 29. i 30. septembra 2021. godine u Sarajevu kao on-line događaj (Zoom platforma).

Cilj ovogodišnjeg Savjetovanja o energetici je ponuditi platformu za razmjenu iskustava EU i zemalja regije u pogledu dekarbonizacije, te ukazati na mogućnosti za održivi razvoj. U okviru Savjetovanja razmotrit će se aktuelni procesi energetske i klimatske politike, te dati kritički osvrt na usvojene strateške dokumente, kao i one koji su u procesu usvajanja. Dodatno, razgovarat će se o uticaju pandemije COVID 19 na proces dekarbonizacije kao pokretača održivog razvoja, te inovativnim modelima poslovanja s ciljem smanjenja potrošnje energije.

Na VIII Savjetovanju možete očekivati:

 • predstavnike resornih ministarstava/institucija;
 • proizvođače opreme i građevinskih materijala;
 • predstavnike međunarodnih i domaćih organizacija;
 • stručnjake i menadžere iz energetskih organizacija, industrije, zgradarstva i transporta, naučnih i finansijskih institucija;
 • predstavnike lokalnih zajednica;
 • investitore uključene u projekte EE i OIE, predstavnike nevladinih organizacija i medija.

U okviru prethodnih sedam Savjetovanja prisustvovalo je preko 800 učesnika domaćih i međunarodnih institucija, predstavnika akademskih i stručnih zajednica i nevladinog sektora koji se bave politikom efikasnog korištenja resursa i EE, povećanjem učešća OIE i smanjenjem emisija stakleničkih gasova, te objavljeno 280 stručnih radova.

Potreba za razmjenom stručnih iskustava iz aktuelne oblasti i dalje je u porastu, zbog čega je tradicionalno Savjetovanje o energetici događaj koji se željno očekuje.


Program VIII Savjetovanja o energetici

Imajući u vidu aktuelni nivo i tendenciju razvoja sektora EE i OIE, ovogodišnje Savjetovanje se sastoji sljedećih tematskih cjelina/panela:

 • Izazovi na Zapadnom Balkanu u kontekstu dekarbonizacije
 • Sudbina termoelektrana i rudnika u regiji u procesu dekarbonizacije
 • Izrada integriranog plana za energiju i klimu u zemljama Zapadnog Balkana
 • Iskustva u realizaciji projekata iz oblasti energije i klime na lokalnom nivou

U okviru ovogodišnjeg Savjetovanja o energetici očekujemo učešće priznatih domaćih i međunarodnih stručnjaka, i to iz EU i zemalja Zapadnog Balkana.

Zvanični jezik događaja je BHS sa obezbjeđenim prevodom na engleski jezik.

Tematske oblasti aktuelne za ovogodišnje Savjetovanje su sljedeće:

 • Uticaj COVID 19 na energetski sektor
 • Niskokarbonski razvoj
 • Zemlje Zapadnog Balkana u kontekstu zelene digitalne tranzicije
 • Pametni gradovi
 • Održiva urbana mobilnost
 • Tranzicija rudnika i termoelektrana u procesu dekarbonizacije
 • Komunalna energetika
 • Energijska efikasnost kao prilika za privlačenje investicija
 • Projekti EE i OIE na lokalnom nivou
 • Korištenje obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskih grijanja
 • Energetske strategije
 • Akcioni planovi energetski održivog razvoja i klimatskih promjena
 • Akcioni planovi energijske efikasnosti
 • Energijski efikasna obnova nestambenog i stambenog sektora

Prijava o učešću i sponzorstvu

Kako biste izvršili prijavu, neophodno je da popunite prijavne obrasce koji se mogu pronaći na web stranici organizatora: www.ceteor.ba ili na  www.facebook.com/ceteor.sarajevo. Obavijest potvrde učešća na VIII Savjetovanju dobit ćete u roku od 48 sati.

Svi učesnici će dobiti certifikat o učešću na VIII Savjetovanju o energetici!

Dodatne informacije o događaju i sponzorstvu možete dobiti putem

tel.: +387 33 563 582; +387 33 563 586; faxa: +387 33 205 725 ili emaila: ekavazovic@ceteor.ba i asovsic@ceteor.ba

 

Rok za prijavu

Rok za prijavu na VIII Savjetovanje je 27.09.2021. godine.

BESPLATNA REGISTRACIJA !

Obzirom na aktualnost tema i njihov izuzetan značaj za regiju Zapadnog Balkana, CETEOR kao organizator VIII Savjetovanja о energetici, odlučio je ove godine omogućiti besplatno sudjelovanje online događaju svim zainteresiranim, uz prethodnu prijavu učešća putem www.ceteor.ba ili www.facebook.com/ceteor.sarajevo.

Linkovi za preuzimanje materijala za VIII Savjetovanje:


Poziv za učešće na webinaru - KAKO IMPLEMENTIRATI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?

KAKO IMPLEMENTIRATI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?

Termin održavanja: 20.05.2021. Webinar

Koje su koristi od pohađanja webinara?

Povodom stupanja na snagu podzakonskih akata iz oblasti zaštite na radu:

 • Pravila o procjeni rizika („Sl. novine FBiH“, br. 23/21) 
 • Pravilnika o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom („Sl. novine FBiH“, br. 24/21)
 • Pravilnika o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21) 
 • Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu („Sl. novine FBiH“, br. 23/21) i 
 • Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca („Sl. novine FBiH“, br.  34/21)

Učesnici će biti u prilici da u komunikaciji sa predavačima (predstavinicma ministarstva, inspekcije i udruženja za unaprijeđenje zaštite na radu) dobiju odgovore na pitanja i dileme u vezi primjene Zakonskih propisa i novih Pravilnika.

Kome je webinar namijenjen?

Webinar je namijenjen imenovanim stručnjacima/osobama zaštite na radu, svim vlasnicima preduzeća, javnim institucijama, voditeljima odjela ljudskih resursa, voditeljima odjela zaštite na radu, pravnicima, uposlenicima zaduženim za obračun plaća i vođenje kadrovskih evidencija o zaposlenima i svim drugim zainteresiranim.

Koje su teme?

 • POVJERENIK ZA ZAŠTITU NA RADU I RADNIK ZA ZAŠTITU NA RADU
 • AKT O PROCJENI RIZIKA 
 • INTERNI AKT O ZAŠTITI NA RADU 
 • SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA
 • NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVCA
 • ZDRAVSTVENI NADZOR
 • PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU 
 • POSEBNO OSIGURANJE RADNIKA NA RADNIM MJESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM
 • OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU NA RADU
 • UPUSTVA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
 • REDOSLJED IMPLEMENTACIJE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

Webinar je zamišljen kao interaktivno predavanje u toku kojeg ćete moći postavljati pitanja i rješavati nedoumice vezane uz datu temu, kao i dobijati odgovore na sva aktuelna pitanja iz područja zaštite na radu.

Predavači

Predavači na webinaru su:

 • Ernis Imamović, pomoćnik ministra u sektoru za rad i zapošljavanje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike 
 • Emina Kosić, inspekcijski nadzor za zaštitu na radu
 • Zuhdija Mahmutović, predsjednik Udruženja za unaprijeđenje zaštite na radu

Kotizacija

Kotizacija za webinar iznosi 180,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg. 

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara/webinara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS 

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu webinara i Uvjerenja o stručnom usavršavanju. 

Cijene su bez PDV-a

Vrijeme održavanja webinara

U skladu sa epidemiološkom situacijom webinar „KAKO IMPLEMENTIRATI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU?  će se održati on-line preko Zoom aplikacije 20.05.2021. godine sa početkom u 09:30 h. Svi učenici će do 19.05.2021. dobiti sve neophodne detalje (Meeting ID) za učešće na webinaru.  

Rok za prijavu: 18.05.2021. godine

Kontakt osoba: Elma Kavazović

Tel: +387 33 563 582

Fax: +387 33 205 725

E-mail: ekavazovic@ceteor.ba

Web: www.ceteor.ba

POGLEDAJTE AGENDUPRIJAVNICA - PREUZMITE

Program osposobljavanja lica koja vrše energijski audit

Pozivamo Vas na

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SISTEMOM  - M O D U L  1  i

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMOM – M O D U L 2

Read more


Postignuti rezultati projekta PoWER – brošura

Po završetku provedbe projekta PoWER (luke kao pokretači poduzetničkog područja) izrađena je informativna brošura o postignutim rezultatima projekta. S obzirom da projekt ima i svoj nastavak, na godišnjoj razini članovi mreže Innovation Hub-a nastavit će razmjenjivati informacije i nakon provedbe projekta, razvijati godišnje planove, provjeravati vidljivost programa te međusobno dijeliti nove zajedničke projektne ideje.

Projekt PoWER službeno je završio 31.12.2020. godine te je imao za cilj pružiti podršku transformaciji luka u inovativne hubove uz maksimalno iskorištavanje svojeg poduzetničkog potencijala. Uključivao je aktivnosti malih i srednjih poduzeća, predstavnika lokalnih vlasti, stručnjaka i istraživača iz područja Adriona u osmišljavanju novih rješenja i patenata (proizvoda, usluga, poslovnih modela i tehnologija).

Više o samom projektu možete pronaći ovdje.


Povećanje pouzdanosti mjerenja emisija u zrak na nivou FBiH

U proteklom periodu CETEOR je završio projekat ''Povećanje pouzdanosti mjerenja emisija u zrak na nivou FBiH''. Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša FBiH. Implementacija projekta je trajala od 27.01. do 27.10.2020. godine i u tom periodu su rađene sljedeće aktivnosti:

 1. Prikupljanje i analiza izvještaja o mjerenjima emisija u zrak u posljednje dvije godine
 2. Izrada Izvještaja o analizi u kojem su unesene uočene nepravilnosti kod mjerenja emisija u zrak
 3. Izrada uputstva za procjenu izvještaja o mjerenjima emisija u zrak sljedećeg sadržaja: uvodna razmatranja, opis legislative, opis načina mjerenja emisija u zrak (NOx, SO2, CO, ČČ i ostali specifični polutanti), izvori emisija i očekivane emisije, postrojenja za smanjenje emisija i očekivane emisije, način procjene rezultata mjerenja emisija u zrak, preporuke za dalji rad i usaglašavanje sa legislativom, te zaključna razmatranja
 4. Obuka uposlenika u svrhu jačanja kapaciteta institucija FBiH

Obuka je održana on-line u vidu webinara preko platforme ,,Zoom'' (22-23.10.2020.). Ukupan broj učesnika je bio 29.

Obuka je bila namijenjena za sljedeća lica:

-          Inspektore zaštite okoliša (lokalnih zajednica i FBiH) 

-          Službenike ministarstava (kantonalnih i FBiH) koji su zaduženi za provjeru i obradu rezultata mjerenja emisija u zrak 

-          Osoblja Federalnog hidrometeorološkog zavoda koje je zaduženo za kontrolu kvaliteta izvještavanja o emisijama u zrak i proračunu emisija 

-          Osoblje Fonda za zaštitu okoliša koje je zaduženo za proračune i naplatu emisija u zrak na osnovu Uredbe o vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka,

Očekivani ciljevi projekta su bili:

 • Povećanje pouzdanosti mjerenja emisija u zrak od strane ovlaštenih/akreditovanih kompanija,
 • Povećanje istinitosti prikazivanja rezultata mjerenja emisija u zrak
 • Osposobljavanje/jačanje kapaciteta inspektora i zaposlenika nadležnih ministarstava
 • Smanjenje mogućnosti zloupotrebe odnosa laboratorija – kupac/operater postrojenja,
 • Smanjenje potrošnje energije i emisija u zrak

Ukupna vrijednost projekta je iznosila 40.160 KM, a vrijednost podrške Fonda je iznosila 35.000 KM.

   

 

Slike sa webinara:


CETEOR uspješno održao 2-dnevni trening za energijske menadžere

11. i 12. novembra 2020. godine u Mostaru

 ''ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE JAVNIH OBJEKATA I PROVOĐENJE TRENINGA U OKVIRU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE MJERA POVEĆANJA ENERGIJSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM OBJEKTIMA''

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

IMPLEMENTACIONA JEDINICA PROJEKTA SVJETSKE BANKE ''ENERGIJSKA EFIKASNOST U BIH'' (BEEP)

 

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA I NJEGOVI CILJEVI

Bosna i Hercegovina prepoznala je značaj energijske efikasnosti (EE), te je, s ciljem ostvarenja ekonomske održivosti projekata energijske efikasnosti i procesa pridruživanja Evropskoj uniji, pristupila finansiranju projekta „Energijska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ (BEEP) iz kreditnih sredstava Svjetske banke, odnosno Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA). Riječ je o najvećem projektu energijske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, za koje je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice projekta BEEP, odgovorno za pripremu, koordinaciju, upravljanje i implementaciju projekta u Federaciji BiH angažovalo konsultantske kompanije (CETEOR d.o.o. Sarajevo i EUROING d.o.o. Bihać) za implementaciju projekta pod nazivom ''Energijsko certificiranje javnih objekata i obuka u okviru projekta implementacije unapređenja energijske efikasnosti u javnim objektima''. Razvojni cilj BEEP-a je pokazati prednosti poboljšanja energijske efikasnosti u objektima javnog sektora te podržati razvoj prilagodljivih modela finansiranja energijske efikasnosti.

Projekat je svoje aktivnosti započeo sa 2016. godinom i u svakoj narednoj godini vrijedno je radio na implementaciji projektnih komponenti. Svrha implementacije projekta imala je za cilj smanjenje emisije CO2, što znači prelazak na čistije energente, smanjenje zagađenja zraka u zimskom periodu uzrokovanog nepravilnim i neefikasnim sagorijevanjem goriva koja su trenutno u upotrebi, povećanje nivoa komfora u objektima, pozitivan uticaj na zapošljavanje u građevinskom sektoru, povećanje svijesti o energijskoj efikasnosti u uključenim zajednicama, te općenito smanjenje lokalnog zagađenja. Benefiti EE-a, rezultat su implementacije mjera povećanja energijske efikasnosti na javnim objektima u FBIH (zamjena prozora, ugradnja termofasade, unapređenje sistema grijanja, rasvjete…); povećanjem kapaciteta iz oblasti, pružanjem usluga treninga za buduće energijske menadžere, imenovane osobe ispred općinskih i kantonalnih organa, te predstavnika javnih objekata koji vode brigu o objektu; aktivnostima popunjavanja baza podataka javnih zgrada; te povećanje vještina ciljnih sudionika u području energijske efikasnosti, obnovljivih izvora, upravljanja energijom, relevantnih energijskih politika i normi i standarda.

U periodu od 2016-2019. godine, obnovljeno je ukupno 48 javnih objekata, grijane površine 145.522 m2. Toplotni komfor u javnim objektima poboljšan je za ukupno 414.139 korisnika; emisije CO2 smanjene su za 3.714 t/god., te su kreirana 1.120 zelena radna mjesta. Ukupno procijenjene uštede u energiji iznosile su 12.333,420 kWh/godišnje sa ukupnom prosječnom investicijom u radove od 22.405,791,68 KM. Prosječna investicija po objektu iznosila je 466.787,32 KM.

NASTAVAK PROJEKTA U POGLEDU ORGANIZACIJE TRENINGA U 2020.GODINI

Slijedeći uspjeh projekta iz prethodnih godina, BEEP je nastavio svoje aktivnosti i u 2020 godini na 7 javnih objekata lociranih u Kantonu Sarajevo, Kantonu 10, te Hercegovačko-neretvanskom kantonu uz podršku Zakonski propisanih smijernica iz 2019.godine u pogledu uspostavljanja sistema energijskog menadžmenta na svim nivoima vlasti u FBIH. Smijernice su propisane Pravilnikom o informacionom sistemu energijske efikasnosti u BiH (Službene novine Federacije BiH broj 2/19) tzv. ISEE donešen od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI), a čija je svrha olaškati korisniku tj. energijskom menadžeru različitog stepena odgovornosti, prikupljanje podataka, praćenje potrošnje energije i vode, i ostvarenih ušteda iz realiziranih projekata energijske efikasnosti.

Događaj je upriličen 11. i 12. novembra 2020.godine na dvije lokacije u Gradu Mostar i to: Srednjoj prometnoj školi/srednjoj mašinsko-saobraćajnoj školi i Hotelu Mostar.

 

Grad Mostar, dvije lokacije, dvije vrste treninga za energijske menadžere (prestavnike Kantona/Općina/Gradova, te prestavnike javnih objekata uključenih u BEEP projekat/2020)

Sadržaj treninga za energijske menadžere prilagođen je različitim skupinama učesnika treninga. Program 2-dnevnog treninga sadržajno je koncipiran kroz teoretski dio i praktični dio. Uspješno je održan ''in situ'' što je podrazumijevalo fizičko održavanje treninga uz prisustvo svih učesnika u toku trajanja 2-dnevne nastave. Trening je  organizovan u skladu sa  preporukama nadležnih zdravstvenih institucija vezano za trenutnu epidemiološku situaciju, te odlukama Kriznih štabova FBiH i KS u pogledu organizovanja skupova različite namjene. Tokom trajanja programa poduzete su sve mjere zaštite i socijalne distance, odnosno propisana fizička distanca, korištenje zaštitnih maski i rukavica, dezinficijensa, a broj učesnika u zatvorenom prostoru je ograničen na propisan broj.


Poziv za učešće na regionalnom webinaru "Novi zakon zaštite na radu i uslovi koje postavlja"

Poziv za učešće na regionalnom webinaru

„NOVI ZAKON ZAŠTITE NA RADU I USLOVI KOJE POSTAVLJA“

08.12.2020. Webinar

 

Koje su koristi od pohađanja webinara?

Novim Zakonom zaštite na radu ( Sl.novine FBiH, br.79/20) predviđeni su novi instituti čijom primjenom će se unaprijediti oblast zaštite na radu u FBiH. Zakonom se uređuju prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije. Kroz izlaganja će se učesnicima webinara predstaviti obaveze radnika i poslodavca na temelju odredbi novog Zakona.

Webinar će doprinjeti boljem razumjevanju prava i obaveza proizašlih stupanjem Zakona na snagu. Približit će se novi definisani instituti poput radnika za zaštitu na radu, povjerenika za zaštitu na radu, Vijeća za zaštitu na radu, akt o procjeni rizika radnih mjesta, i slično.

Za poslodavce je od posebnog značaja poznavanje propisa iz oblasti zaštite na radu i dobro snalaženje u optimiziranju njihove provedbe u paksi, polazište su za uspješnu zaštitu radnika, ali i postizanje ciljeva u smanjenju troškova u poslovanju, povećanju produktivnosti i stvaranju ugleda dobrog poslodavca. Iz tih razloga smo na ovom webinaru posvetili kao glavnu temu: Šta nam donosi novi Zakon zaštite na radu? Webinar će približiti postupak primjene novog Zakona, te će se kroz diskusiju sa ekspertima iz oba entiteta te ekspertima iz regije (Srbija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija) učesnicima približiti stanje zaštite na radu.

Učesnici će biti u prilici da u komunikaciji sa predavačima (iz različitih oblasti) dobiju odgovore na pitanja i dileme u vezi primjene zakonskih propisa koji se tiču novog Zakona.

Kome je webinar namijenjen?

Webinar je namijenjen imenovanim stručnjacima/osobama zaštite na radu, svim vlasnicima preduzeća, javnim institucijama, voditeljima odjela ljudskih resursa, voditeljima odjela zaštite na radu, pravnicima, uposlenicima zaduženim za obračun plaća i vođenje kadrovskih evidencija o zaposlenima i svim drugim zainteresiranim.

Koje su teme?

Teme su struktuirane tako da upoznaju učesnike šta donosi novi Zakon o zaštiti na radu. Učesnici će se upoznati sa novim Zakonom u FBIH te kako implementirati odredbe Zakona i kojim redosljedom. Predstavnici Udruženja zaštite na radu iz regiona će sa učesnicima kroz panel diskusiju razmijeniti iskustva iz oblasti zaštite na radu. Federalni inspektor zaštite na radu će kroz dosadašnje iskustvo učesnicima približiti praktičnu provedbu Zakona o zaštiti na radu te upoznati učesnike sa detaljima inspekcijskog nadzora. Učesnici će biti upoznati sa načinom prevencija nesreća na radu u skladu sa novim Zakonom. Također, kroz webinar učesnici će se upoznati sa primjerima iz prakse, sa posebnim osvrtom na Zaštitu na radu u tunelogradnji. Upoznat će se sa zakonskom osnovom za provođenje mjera zaštite na radu pri iskopima i primarnoj podgradi tunela. Učesnici će se upoznati sa temom izloženost radnika fizičkim, hemijskim i biloškim štetnostima sa osvrtom na trenutnu situaciju na COVID-19. Webinar je zamišljen kao interaktivno predavanje u toku kojeg ćete moći postavljati pitanja i rješavati nedoumice vezane uz datu temu, kao i dobijati odgovore na sva aktuelna pitanja iz područja zaštite na radu.

Predavači

Predavači su federalni inspektor zaštite na radu, menadžeri sigurnosti i zaštite na radu, stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u oblasti sigurnosti i zaštite na radu te predstavnici Udruženja zaštite na radu iz oba entiteta ( FBiH I RS) i predstavnici  iz regije ( Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija).

Kotizacija

Kotizacija za webinar iznosi 180,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg.

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali neki od seminara/webinara CETEOR-a

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS                                                                                                      

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu webinara i Uvjerenja o stručnom usavršavanju.                                                                             

Cijene su bez PDV-a

 

Vrijeme održavanja webinara

U skladu sa epidemiološkom situacijom webinar „Novi zakon zaštite na radu i uslovi koje postavlja“  će se održati on-line preko Zoom aplikacije 08.12.2020 godine. Svi učenici će do 07.12.2020. dobiti sve neophodne detalje (Meeting ID) za učešće na webinaru. 

 

PREUZMITE PRIJAVU

 

Rok za prijavu na webinar: 02.12.2020.godina

 

Kontakt osobe:

Elma Kavazović, tel/fax: +387 33 563 582; email: ekavazovic@ceteor.ba ili

Azra Ćulov tel.: +387 33 563 591; email: aculov@ceteor.ba


Program osposobljavanja - Modul 2 i program usavršavanja - Modul 3, za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje

CETEOR organizuje program osposobljavanja - Modul 2 i program usavršavanja - Modul 3, za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada, u septembru 2020. godine

ENERGIJSKO AUDITIRANJE I ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA U FBIH u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 22/17) i podzakonskim aktima

CETEOR kao ovlašteni nosilac programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja energijskih auditora u FBiH (odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja od 31.12. 2010. godine Rješenje br. UPI/03-23-2-303/10), punih 10 godina uspješno educira diplomirane inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike za sticanje ovlaštenja/licence za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim (Modul 1) i složenim sistemima (Modul 2).

Potvrda našeg uspjeha jeste činjenica da je 95 % ovlaštenih energijskih auditora u FBiH, završilo obuku CETEOR-a. Do sada je uspješno realizovano devetnaest (19) obuka za MODUL 1, šest (6) obuka za MODUL 2 i sedam (7) Programa stručnog usavršavanja (Modul 3) za ukupno 700 polaznika.

POGLEDAJTE IMPRESIVNU INOGRAFIKU REALIZIRANIH MODULA

Kvaliteta obuke koju provodimo sa posebnim akcentom na praktični dio, osigurava našim polaznicima brzo usvajanje znanja i samostalno obavljanje energijskih audita, što ih na zahtjevnom konsutantskom tržištu čini konkurentnijim i poželjnijim. Dodatno, svi naši polaznici po sticanju ovlaštenja za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada, imaju mogućnost biti angažirani na projektima auditiranja koje provodi CETEOR, te praktično primjeniti svoje znanje i ostvariti dodatni prihod.

Trenutno je aktivan poziv za učešće svih zainteresiranih tehničkih lica koji su prethodno prošli obuku Modula 1, a žele se dodatno osposobiti za energijsko auditiranje i certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom - Modul 2 ili usavršiti kroz program usavršavanja Modul 3.

Poziv za program osposobljavanja – Modul 2 i Program usavršavanja – Modul 3 možete preuzeti klikom na link: POZIV-Modul 2 i POZIV-Modul 3.

INFORMACIJA: Način održavanja programa osposobljavanja i usavršavanja u periodu COVID-19

Shodno opredjeljenju Federalnog ministarstva prostornog uređenja - FMPU (dopis FMPU br.04-19-846/20, od 15.07.2020. godine), da se Program osposobljavanja održi kao i do sada, u formi ''in situ training'' što podrazumijeva fizičko održavanje obuke u hotelskoj sali uz prisustvo svih polaznika obuke u toku trajanja nastave, napominjemo da će obuka biti organizovana u skladu sa  preporukama nadležnih zdravstvenih institucija vezano za trenutnu epidemiološku situaciju, te odlukama Kriznih štabova FBiH i KS u pogledu organizovanja skupova različite namjene. Tokom trajanja Programa osposobljavanja biće poduzete sve mjera zaštite i socijalne distance  odnosno osigurat će se propisana fizička distanca, korištenje zaštitnih maski i rukavica, dezinficijensa i sl.

Kako se mogu registrovati za programe koji me zanimaju?

Registracija svih zainteresiranih učesnika vrši se putem prijavnog obrasca koji je dostupan u okviru poziva, na web stranici CETEOR-a www.ceteor.ba i na društvenim mrežama organizatora, ili klikom na link OVDJE. Nakon preuzimanja istog, potrebno je popunjeni obrazac proslijediti na kontakt fax: +387 33 205 725, ili e-mail: certificiranje@ceteor.ba.

Za više informacija o pozivu, uslovima učešća, broju učesnika, vremenskom periodu trajanja obuke shodno tehničkim strukama, terminu provjere znanja, te kotizaciji, možete dobiti izravno od: MA. Džana Jusufović, dipl.ing.arh. na tel: +387 33 563 586 ili preuzimanjem poziva sa linka.


Program osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom

Termin održavanja cjelodnevne nastave (registracija od 09:30-09:45 h, nastava: 09:45-18:00 h) za inženjere:

15-18. septembra 2020. godine za inženjere mašinske struke;

16-18. septembra 2020. godine za inženjere arhitektonske i građevinske struke;

17-18. septembra 2020. godine za inženjere elektrotehničke struke.

 

Mjesto: Hotel Hills Sarajevo, Ilidža

CETEOR doo Sarajevo kao ovlašteni nosilac programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja energijskih auditora u FBiH (odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja od 31.12. 2010. godine Rješenje br. UPI/03-23-2-303/10), punih 10 godina uspješno educira diplomirane inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike za sticanje ovlaštenja/licence za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim (Modul 1) i složenim sistemima (Modul 2).

Potvrda našeg uspjeha jeste činjenica da je 95% ovlaštenih energijskih auditora u FBiH, završilo obuku CETEOR-a. Do sada je uspješno realizovano devetnaest (19) obuka za MODUL 1, šest (6) obuka za MODUL 2 i sedam (7) Programa stručnog usavršavanja (Modul 3) za ukupno 700 polaznika. Kvaliteta obuke koju provodimo sa posebnim akcentom na praktični dio, osigurava našim polaznicima brzo usvajanje znanja i samostalno obavljanje energijskih audita, što ih na zahtjevnom konsutantskom tržištu čini konkurentnijim i poželjnijim. Dodatno, svi naši polaznici po sticanju ovlaštenja za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada, imaju mogućnost biti angažirani na projektima auditiranja koje provodi CETEOR, te praktično primjeniti svoje znanje i ostvariti dodatni prihod.

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslova propisanih Uredbom, ova licasu obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od: 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struke), 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka), 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i 18 sati za Modul 2 (elektro struka).

USLOVI ZA POHAĐANJE PROGRAMA OBUKE

MODUL 1  - završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke kao i da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija.

MODUL 2 - uspješno završen program obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1).

O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA I PROVJERI ZNANJA (ZAVRŠNOM ISPITU)

Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja i usavršavanja obezbjedila što adekvatnija edukacija za uspješno obavljanje energijskih audita i izradu energijskih certifikata,  za predavače su odabrani iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Tuzli,  Građevinskog i Arhitektonskog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogi iskusni projektanti, stručnjaci u oblasti energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE), stručnjaci CETEOR-a, te ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.

Raspored programa obuke po tematskim cjelinama definisan je Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada. Pored Uredbom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa osposobljavanja provodi se i praktično obavljanje energijskog audita i izrade energijskog certifikata zgrade sa složenim tehničkim sistemom, uz korištenje software-a za proračune, odnosno predstavljanje primjera iz prakse, čime se osiguravaju kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. Na obukama Modul 2 (složeni tehnički sistem), bit će omogućen rad na praktičnom primjeru kroz software-e koje polaznici aktivno koriste u svojoj profesionalnoj orijentaciji.

Pozivajući se na opredjeljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja (dopis FMPU br.04-19-846/20, od 15.07.2020. godine), da se Program osposobljavanja održi kao i do sada, u formi ''in situ training'' što podrazumijeva fizičko održavanje obuke u hotelskoj sali uz prisustvo svih polaznika obuke u toku trajanja nastave, napominjemo da će obuka biti organizovana u skladu sa  preporukama nadležnih zdravstvenih institucija vezano za trenutnu epidemiološku situaciju, te odlukama Kriznih štabova FBiH i KS u pogledu organizovanja skupova različite namjene. Tokom trajanja Programa osposobljavanja biće poduzete sve mjera zaštite i socijalne distance  odnosno osigurat će se propisana fizička distanca, korištenje zaštitnih maski i rukavica, dezinficijensa i sl.

Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja, na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja provjere znanja (ispita) pred Stručnim odborom FMPU-a. Ispitni rokovi, uz obaveznu prethodnu prijavu se sprovode u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja u skladu s rokovima koje predloži Stručni odbor FMPU, putem web stranice Ministarstva. Polaznici koji uspješno polože provjeru znanja (ispit) dobivaju Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuju kao stručna kvalifikovana lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim odnosno složenim tehničkim sistemima i ulaze u registar ovlaštenih auditora i certifikatora.

 

CIJENA PROGRAMA OBUKE I POLAGANJA PROVJERE ZNANJA (ISPITA)

Cijena obuke uključuje:

 • kotizaciju za Program osposobljavanja koja pokriva troškove pohađanja nastave, kompletan nastavni materijal u printanoj i elektronskoj verziji, kafe pauze i ručkove,
 • naknadu za polaganje ispita, čiju visinu je utvrdilo Federalno Ministarstvo prostornog uređenja, a pokriva troškove jednog pristupanja ispitu.

Cijena obuke za inženjere mašinske struke:

 • kotizacija:  1.200 KM
 • naknada za polaganje ispita: 650 KM
 • ukupno:  1.850 KM

Cijena obuke za inženjere arhitektonske i građevinske struke:

 • kotizacija: 1.100 KM
 • naknada za polaganje ispita: 600 KM
 • ukupno:  1.700 KM

Cijena obuke za inženjere elektrotehničke struke:

 • kotizacija:  1.000 KM
 • naknada za polaganje ispita: 600 KM
 • ukupno: 1.600 KM

U cijene nije uključen PDV.

Prijave za obuku obavezne su putem prijavnog obrasca.

Iznos kotizacije, po primitku predračuna, a shodno dostavljenom prijavnom obrascu, moguće je izvršiti u dvije ili tri rate, s napomenom da se uplata kotizacije treba regulisati najkasnije do početka obuke. Uplatu polaganja provjere znanja, potrebno je izvšiti prije polaganja, u protivnom se ukida mogućnost pristupanja provjeri znanja (ispitu).

Za polaznike iz iste organizacije odobrava se popust od 10% na kotizaciju za drugog i svakog narednog učesnika.

 

Agenda i radni materijal programa bit će raspoloživ polazniku na dan dolaska na obuku.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

 

Više informacija o Programu osposobljavanja u FBiH i načinu prijave:

MA Džana Jusufović, dipl.ing.arh., Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo, Tel: +387 33 563 586, fax: +387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba;Ova e-mail adresa je zašticena od spam botova, morate imati ukljucen Javascript da bi je vidjeli  www.ceteor.ba


Program obaveznog usavršavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemom

Termin održavanja cjelodnevne dvodnevne nastave za ovlaštena, imenovana i stručna kvalifikovana lica zaposlena u ovlaštenom licu i sva druga zainteresirana lica koja djeluju u oblasti EE u zgradarstvu:

15. i 16. septembar 2020. godine, mjesto: Hotel Hills Sarajevo, Ilidža

(registracija od 09:30-09:45 h, nastava: 09:45-18:00 h)

CETEOR doo Sarajevo kao ovlašteni nosilac programa obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja energijskih auditora u FBiH (odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja od 31.12. 2010. godine Rješenje br. UPI/03-23-2-303/10), punih 10 godina uspješno educira diplomirane inženjere mašinstva, arhitekture, građevine i elektrotehnike za sticanje ovlaštenja/licence za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim (Modul 1) i složenim sistemima (Modul 2).

Potvrda našeg uspjeha jeste činjenica da je 95 % ovlaštenih energijskih auditora u FBiH, završilo obuku           CETEOR-a. Do sada je uspješno realizovano devetnaest (19) obuka za MODUL 1, šest (6) obuka za MODUL 2 i sedam (7) Programa stručnog usavršavanja (Modul 3) za ukupno 700 polaznika. Kvaliteta obuke koju provodimo sa posebnim akcentom na praktični dio, osigurava našim polaznicima brzo usvajanje znanja i samostalno obavljanje energijskih audita, što ih na zahtjevnom konsultantskom tržištu čini konkurentnijim i poželjnijim. Dodatno, svi naši polaznici po sticanju ovlaštenja za provođenje detaljnih energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada, imaju mogućnost biti angažirani na projektima auditiranja koje provodi CETEOR, te praktično primjeniti svoje znanje i ostvariti dodatni prihod.

Ko je obavezan prisustvovati na programu usavršavanja – Modul 3?

Program usavršavanja obavezno pohađaju jednom u razdoblju od dvije (2) godine, ovlaštena lica, te imenovana i stručna kvalifikovana lica zaposlena u ovlaštenom licu, koja provode energijsko certificiranje i/ili energijski audit zgrade.

Programu usavršavanja poželjno je da prisustvuju i svi zainteresirani subjekti čije su poslovne aktivnosti u domenu korištenja i upravanja energijom (energijski menadžment), energijskoj efikasnosti (EE), obnovljivim izvorima energije (OIE), uključujući pravne subjekte licencirane za projektovanje, izradu glavnih i izvedbenih projekata, energijskih iskaznica (elaborata energijskih karakteristika zgrada), investitori koji su dužni osigurati energijski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda zgrade, kao i subjekti koji obnašaju funkciju energijskih menadžera na različitim nivoima vlasti.

O dvodnevnom programu usavršavanja – Modul 3

Program usavršavanja se utvrđuje u trajanju od 8 do 16 sati, ovisno o tehničko-tehnološkom i metodološkom napretku na području energijske efikasnosti u zgradarstvu, o promjenama regulative i razvoju računarskih alata.

Programom usavršavanja prema Uredbi o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za lica koja vrše energijske audite i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine FBiH” broj 87/18), stručno kvalifikovana lica stiču znanja o:

 • Izvještajima o energijskim auditima i energijskim certifikatima zgrada,
 • Tehničkom napretku u struci (materijali, oprema, tehnologije, metodologije i sl.),
 • Promjenama vezanim uz regulativu iz područja energijske efikasnosti zgrada, promjenama europskog prava na tom području,
 • Razvoju softverskih alata za izračun energijskih karakteristika zgrada,
 • Ispravnost, tačnosti i potpunosti izdatih energijskih certifikata i izrađenih izvještaja o energijskom auditu.

Polaznici programa usavršavanja će imati priliku upoznati se sa oblastima kao što su:

 • ZAKONODAVNO-REGULATORNI OKVIR ZA OBAVLJANJE ENERGIJSKIH AUDITA I ENERGIJSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA

-          Pregled novih Direktiva ili izmjena i dopuna postojećih direktiva, te drugih izvora europskog prava na području energijske efikasnosti

-          Pregled novih i izmjena i dopuna postojećih zakona i propisa iz područja energijske efikasnosti u FBiH

 • ISKUSTVA IZ OBAVLJENIH ENERGIJSKIH AUDITA ZGRADA SA JEDNOSTAVNIM I SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMIMA
 • ISKUSTVA U IZDAVANJU ENERGIJSKIH CERTIFIKATA ZGRADA
 • ISKUSTVA NEZAVISNE KONSTROLE IZVJEŠTAJA O PROVEDENIM ENERGIJSKIM AUDITIMA I IZDATIM CERTIFIKATIMA

-          Izvještaji o kontroli rada ovlaštenih lica

-          Preciznost i istinitost podataka

-          Pitanja etike u radu

 • INOVATIVNA RJEŠENJA ZA POBOLJŠANJE ENERGIJSKE EFIKASNOSTI I UNAPREĐENJA OBAVLJANJA ENERGIJSKIH AUDITA I PRIMJERI DOBRE PRAKSE

-          Novi materijali, oprema, tehnologije i pristupi za poboljšanje energijske efikasnosti u zgradama, te njihova primjena

-          Primjeri dobre prakse i prenos iskustva i znanja iz drugih europskih zemalja (opcionalno)

 • RAČUNARSKI ALATI

Kako bi polaznici Programa usavršili svoje sposobnosti u predmetnoj oblasti, za predavače (domaće i gostujuće) su odabrani iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike, kao i mnogi iskusni projektanti i konsultanti, stručnjaci u oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, proizvođači opreme i građevinskih materijala, stručnjaci realnog sektora, stručnjaci CETEOR-a kao i oni kompanija licenciranih za oblast auditiranja i certificiranja zgrada, te ostali saradnici (predstavnici resornih ministarstava/institucija, stručnjaci i menadžeri iz energetskih organizacija, naučnih i finansijskih institucija) koji su radili na izradi zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.

Pozivajući se na opredjeljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja (dopis FMPU br.04-19-846/20, od 15.07.2020. godine), da se Program usavršavanja održi kao i do sada, u formi ''in situ training'' što podrazumijeva fizičko održavanje obuke u hotelskoj sali uz prisustvo svih polaznika obuke u toku trajanja nastave, napominjemo da će obuka biti organizovana u skladu sa  preporukama nadležnih zdravstvenih institucija vezano za trenutnu epidemiološku situaciju, te odlukama Kriznih štabova FBiH i KS u pogledu organizovanja skupova različite namjene. Tokom trajanja Programa usavršavanja, biće poduzete sve mjera zaštite i socijalne distance  odnosno osigurat će se  propisana fizička distanca, korištenje zaštitnih maski i rukavica, dezinficijensa i sl.

Nakon uspješnog pohađanja Programa usavršavanja, Nosioc Programa izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa.

 

Cijena učešća na programu usavršavanja

Cijena obuke uključuje:

 • kotizaciju za Program usavršavanja koja pokriva troškove pohađanja nastave, kompletan nastavni materijal u printanoj i elektronskoj verziji, kafe pauze i ručkove:
 • Iznos kotizacije: 550 KM bez PDV-a

Prijave za obuku obavezne putem prijavnog obrasca.

                                                                                                                                       

Iznos kotizacije, po primitku predračuna, a shodno dostavljenom prijavnom obrascu, potrebno je regulisati najkasnije do početka obuke. Za polaznike iz iste organizacije odobrava se popust od 10% na kotizaciju za drugog i svakog narednog učesnika.

Agenda i radni materijal programa bit će raspoloživ polazniku na dan dolaska na obuku.

Više informacija o Programu usavršavanja u FBiH i načinu prijave: MA Džana Jusufović, dipl.ing.arh., Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo, Tel: +387 33 563 586, fax: +387 33 205 725, certificiranje@ceteor.ba;Ova e-mail adresa je zašticena od spam botova, morate imati ukljucen Javascript da bi je vidjeli  www.ceteor.ba