CETEOR pruža usluge i u oblasti izrada elaborata i davanja stručnih mišljenja vezanih za dobivanje okolinskih dozvola, sistema okolinskog upravljanja, sistema upravljanja kvalitetom, zakonskih tumačenja vezanih za okoliš, kreditiranja banaka itd.

Izrađujemo Elaborate i stručna mišljenja za potrebe investitora.