Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) provodi Projekat “Regionalni program energijske efikasnosti  (REEP)”, koji  se  finansira  iz  Investicionog  okvira  za  Zapadni  Balkan  (WBIF-Western  Balkans  Investment  Framework). EBRD  u  segmentu  tehničke  saradnje  kroz  angažman  konzorcija  CMS/GMC/CETEOR,  implementira  Projekat  u Bosni i Hercegovini.

 

Nakon početnih aktivnosti na potencijalnom ESCO pilot projektu Kantonalne bolnice Zenica, u Sarajevu 3. februara 2015., održana je radionica koja je imala za cilj da upozna sve zaniteresovane strane, a prije svega ESCO kompanije, o mogućnostima i načinu sudjelovanja i prijavljivanja za potencijalnog ESCO ponuđača.
 
Radionicu u organizaciji CETEOR-a otvorio je šef Ureda EBRD-a u BiH Ian Brown, sa prezentacijom aktivnosti te organizacije u regiji sa naglaskom na BiH. Zatim je gospodin Toivo Miller, takodjer iz EBRD-a upoznao učesnike sa regionalnim projektom energijske efikasnosti – REEP, finansiranog iz WBIF sredstava, namjenjenog za javni sektor u domenu uštede energije, te predstavio aktivnosti na pilot projektu u BiH.
 
Prisustnima su se obratili i vladajuće structure, premijer ZDK Munib Husejnagić i Ministar za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Edin Terzić, čija je Vlada od početka ukljujčena u projekat i pružanje bespoštedne podršku u ESCO pilot projektu Kantonalne bolnice Zenica. 
 
Cilj ovog projekta, kao i svih ostalih ESCO projekata, jeste pronaći ESCO kompaniju spremnu za investiranje u mjere energijske efikasnosti, odnosno smanjenje potrošnje energije i troškova, te finansiranje iz ostvarenih ušteda, kao i osiguravanje funkcionalnosti kompletnog termo-tehničkog sistema.
 
Na  radionici  su  predstavljene  informacije  o  projektnim  aktivnostima,  preliminarnim rezultatima energijskih  analiza  ovog  kompleksa,  te  planiranim  koracima.   Pored toga, predstavljen je i pravni okvir, te rezultati analize prikladnosti odgovarajućih ugovora za ovakvu vrstu projekata.
 
Na samom kraju, uslijedila je diskusija  sa  svim  interesnim  stranama,  sa  posebnim  naglaskom  na  ESCO  ponuđače,  kako  bi  se optimizirale i harmonizirale predstojeće aktivnosti na pripremi javnog poziva/tenderske dokumentacije.