PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA LICA KOJA VRŠE

ENERGIJSKI AUDIT I/ILI ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

SA JEDNOSTAVNIM I SLOŽENIM TEHNIČKIM SISTEMIMA

 

CETEOR d.o.o. Sarajevo je odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12. 2010. godine (Rješenjem br. UPI/03-23-2-303/10), registrovan kao Nosioc Programa obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada (Program osposobljavanja: Modul 1 i Modul 2, Program usavršavanja: Modul 3).

Do sada je uspješno realizovano sedamnaest (18) obuka za MODUL 1, pet (5) obuka za MODUL 2 i sedam (7) termina Programa stručnog usavršavanja (Modul 3).

Kroz programe osposobljavanja, obučeno je 401 energijskih certifikatora arhitektonske, građevinske mašinke i elektro struke, dok je program stručnog usavršavanja pohađalo 242 stručna kvalifikovana lica.

Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” broj 22/17, u daljem tekstu Zakon) je stupio na snagu 01.04.2017.godine i predstavlja krovni zakon za oblast energijske efikasnosti u Federaciji BiH. Radi njegove potpune provedbe, Zakon propisuje izradu niza podzakonskih akata, prije svega Uredbu o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskih certifikata (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18) i Uredbu o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za lica koja vrše energijske audite i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18). Ovim propisima se uspostavlja zajednička metodologija po kojoj će zgrade biti uniformno analizirane kroz provođenje energijskih audita.

Sa ciljem  osiguranja obrazovanja i kontrole stručnjaka koji na neovisan način provode energijske audite i vrše energijsko certificiranje zgrada, te daju preporuke za poboljšanje energijskih karakteristika zgrada, lica koja provode navedene aktivnosti moraju imati ovlaštenje resornog ministarstva (FMPU).

Uslov za dobivanje Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja je pohađanje Programa osposobljavanja i usavršavanja za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada kod Nosioca Programa osposobljavanja ovlaštenog od strane FMPU-a.

Shodno metodologiji za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i algoritma za proračun istih i uslovima propisanih Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada, ova licasu obavezna da pohađaju obuku od strane ovlaštene institucije u trajanju od:

  • 40 sati za Modul 1 (arhitektonska, građevinska, mašinska i elektro struka), 
  • 24 sata za Modul 2 (arhitektonska i građevinska struka),
  • 32 sata za Modul 2 (mašinska struka) i
  • 18 sati za Modul 2 (elektro struka).

Energijski audit i energijsko certificiranje zgrade provode fizičke ili pravne osobe. Po uspješno obavljenoj obuci, budući energijski auditori i certifikatori postaju kvalifikovana lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1) i složenim tehničkim sisitemom (Modul 2).

Program stručnog usavršavanja (Modul 3) jednom u razdoblju od dvije (2) godine obavezno pohađaju ovlaštene osobe, te imenovane i stručne kvalificirane osobe zaposlene u ovlaštenoj pravnoj osobi, koje provode energijsko certificiranje i/ili energijski audit zgrade u skladu s Propisima Uredbe. Program usavršavanja se utvrđuje u trajanju od:

  • 8-16 sati ovisno o tehničko-tehnološkom i metodološkom napretku na području energijske efikasnosti u zgradarstvu, industriji, transportu, o promjenama regulative i razvoju računarskih alata.

 

Uslovi za pohađanje programa obuke

Uslov  za pohađanje  Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem – MODUL 1  je završen najmanje VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inženjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili eletrotehničke struke; da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci ili tri (3) godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlasti nakon završenog studija, i da ima položen stručni ispit.

Uslov za pohađanje Programa osposobljavanja, odnosno polaganja provjere znanja (ispita) i sticanja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za složeni tehnički sistem – MODUL 2 je uspješno završen program obuke za lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1).

Program stručnog usavršavanja (MODUL 3) jednom u razdoblju od dvije (2) godine obavezno pohađaju ovlaštene osobe, te imenovane i stručne kvalificirane osobe zaposlene u ovlaštenoj pravnoj osobi, koje provode energijsko certificiranje i/ili energijski audit zgrade u skladu s Propisima Uredbe. Uredno ispunjavanje obaveze pohađanja Programa usavršavanja omogućava fizičkim ili pravnim licima kojima je FMPU dalo ovlasti za energijske audite i/ili energijsko certificiranje zgrada, da obnove isto nakon isteka propisanog razdoblja.

 

O Programu osposobljavanja i završnom ispitu

Kako bi polaznicima Programa osposobljavanja i usavršavanja obezbjedila što adekvatnija edukacija za uspješno obavljanje energijskih audita i izradu energijskih certifikata,  za predavače su odabrani iskusni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike. Nastavu izvode priznati profesori i naučni radnici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Tuzli,  Građevinskog i Arhitektonskog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao i mnogi iskusni projektanti, stručnjaci u oblasti energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE), stručnjaci CETEOR-a, te ostali saradnici koji su radili na izradi podzakonskih akata iz oblasti EE u zgradarstvu.

Raspored programa obuke po  tematskim cjelinama definisan je Uredbom o uvjetima za davanje i oduzimanje ovlasti za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrada. Pored Uredbom definisanog sadržaja, a posebno vrednujući „praksu“ u obuci, u okviru Programa osposobljavanja provodi se i praktično obavljanje energijskog audita i izrade energijskog certifikata zgrade sa složenim tehničkim sistemom, uz korištenje software-a za proračune, odnosno predstavljanje primjera iz prakse, čime se osiguravaju kontakti sa predavačima sa višegodišnjim stručnim iskustvom. U svrhu što adekvatnijeg osposobljavanja polaznika za rad, obuka pruža praktično upoznavanje sa mjernim uređajima koji se koriste prilikom provođenja energijskih audita i ocjene EE.

Nosilac programa u svrhu provedbe praktičnog dijela nastave, koristi software za proračune koji se polaznicima na obukama za Modul 1 (jednostavni tehnički sistem), detaljno predstavlja od strane autora software-a, nakon čega uslijeđuje rad na software-u od strane polaznika, koji paralelno s organizatorom koriste isti na konkretnom praktičnom primjeru zgrade. Na obukama Modul 2 (složeni tehnički sistem), omogućen je rad na praktičnom primjeru kroz software-e koje polaznici aktivno koriste u svojoj profesionalnoj orijentaciji.

Nakon uspješnog pohađanja Programa osposobljavanja, Nosioc Programa (CETEOR d.o.o.) izdaje Uvjerenje o pohađanju Programa osposobljavanja, na osnovu kojeg polaznik stiče pravo polaganja provjere znanja (ispita) pred Stručnim odborom FMPU-a. Ispitni rokovi, uz obaveznu prethodnu prijavu se sprovode u organizaciji Nosioca Programa osposobljavanja u skladu s rokovima koje predloži Stručni odbor FMPU, putem web stranice Ministarstva. Polaznici koji uspješno polože provjeru znanja (ispit) dobivaju Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja čime se kvalifikuju kao stručna kvalifikovana lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada sa jednostavnim odnosno složenim tehničkim sistemima i ulaze u registar ovlaštenih auditora i certifikatora.

 

Novosti od proglašenja Zakona o energijskoj efikasnosti u FBIH i donošenja Uredbi za fizička lica?

Fizička osoba, kao stručna kvalifikovana osoba, ovlaštena u skladu s Uredbom može obavljati poslove energijskog audita i/ili energijskog certificiranja zgrade s jednostavnim tehničkim sistemom samostalno, u okviru registriranog obrta – srodne djelatnosti, i/ili kao dodatnu ili dopunsku djelatnost, a prema kvalifikaciji i šifri djelatnosti.

Uvjet za dobivanje ovlasti za fizičke osobe koje izdaje FMPU, daje se osobi koja je zadovoljila uvjete pristupanja Programu osposobljavanja, tj. osobi koja je uspješno položila provjeru znanja (ispit) i stekla Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja lica koja vrše energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada za jednostavni tehnički sistem – MODUL 1; te sklopila Ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

 

Zainteresiran sam za obuku, kako se prijaviti i ući u bazu polaznika?

Nosilac obuke (organizator) organizuje termine programa obuke shodno zainteresiranosti učesnika i do nekoliko puta godišnje. Svaki zainteresirani kandidat može ući u bazu polaznika popunavanjem obrasca koji je dostupan putem linka:

 

Obrazac/certificiranje_CETEOR

 

Popunjavanjem obrasca, ulazite na listu kandidata, uz napomenu da je broj polaznika po Modulu i terminu ograničen u skladu s Uredbom o uslovima za davanje i oduzimanje ovlaštenja za lica koja vrše energijske audite i energijsko certificiranje zgrada (“Službene novine Federacije BiH” broj 87/18).Popunjavanjem obrasca, obezbijeđujete si rezervaciju mjesta polaznika u okviru prvog narednog termina Obuke, odnosno ciljanog Modula.

 

Sve obrasce, odnosno prijave zainteresiranih kandidata potrebno je dostaviti putem mail-a na:

certificiranje@ceteor.ba ili putem fax-a: +387 33 205 725.

 

Prijava kandidata za Program stručnog usavršavanja (Modul 3) također se vrši putem predmetnog obrasca.

 

Kontakt telefon

Više informacija o Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja u FBiH, planiranim terminima održavanja i ostalim uslovima možete dobiti na:  

MA Džana Jusufović, dipl.ing.arh.

Adresa: Topal Osman Paše 32B, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 563 586, fax: +387 33 205 725

certificiranje@ceteor.ba

Ova e-mail adresa je zašticena od spam botova, morate imati ukljucen Javascript da bi je vidjeli  www.ceteor.ba