CETEOR d.o.o. Sarajevo je u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo u periodu Decembar 2016. – Januar 2017. godine uspješno realizirao projekat „Izrada dokumentacije u cilju povećanja energetske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja u ulici Trg heroja 8, 12, 16, 30 i 32”. U okviru projekta provedeni su detaljni energijski pregledi za 5 objekata kolektivnog stanovanja na adresi Trg heroja br. 8, 12, 16, 30 i 32. Na osnovu analize prikupljenih podataka dobijen je uvid u zatečeno energijsko stanje objekata, te su predložene konkretne energijski, ekonomski i okolinski optimalne mjere povećanja energijske efikasnosti predmetnih objekata. Implementacija predloženih mjera rezultirala bi uštedama u toplotnoj energiji i do 70 %, povećanju toplotnog komfora i ljepšem izgledu fasada objekata.