25.02.2020., Hotel „HILLS“, Sarajevo

Koje su koristi od pohađanja seminara?

PPohađanje seminara omogućava učesnicima pored sticanja znanja iz oblasti upravljanja građevinskim otpadom da se upoznaju sa konkretnim primjerima sa najkompleksnijih infrastrukturnih projekata iz BiH i regiona. Pored ovoga polaznici će imati priliku za umrežavanje sa osobama koje imaju slične probleme i/ili rješenja za probleme. CETEOR je u prošlosti realizovao veliki broj seminara koje su pohađale hiljade učesnika i umrežavanje ljudi sa sličnim problemima je vrlo često istaknuto kao ključna korist pohađanja seminara. Upravo je razmjena iskustava učesnika seminara velika vrijednost sa same učesnike. Krajem 2019. godine u FBiH je usvojen novi Pravilnik o građevinskom otpadu (Službene novine FBiH 93/19), a ovaj seminar će poslužiti kao podloga da se dobiju odgovori u vezi obaveza Investitora, Izvođača i Nadzora. Pored zakonskih propisa i pratećih dokumenata cilj seminara je razmijeniti informacije i najnovija postignuća i inovacije iz oblasti zaštite okoliša i upravljanja građevinskim otpadom.

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen investitorima, projektantima, izvođačima građevinskih radova i stručnjacima koji nadziru gradnju (koordinatori, nadzorni inženjeri, stručnjaci zaštite na radu, inženjeri na gradilištu, zaposleni od strane investitora i poslodavaca), finansijerima građevinskih radova i ostalim zainteresiranim subjektima i pojedincima.

Koje su teme?

Na seminaru će se učesnici upoznati kako optimalno provoditi propise kada je u pitanju građevinski otpad. Također, govorit će se o dokumentaciji koju je potrebno pribaviti u sklopu obavezne dokumentacije na gradilištu, a kada je riječ o zaštita okoliša. Na seminaru će biti govora i o temama kao što su primjena mjera zaštite okoliša na gradilištu, tj. bilo gdje gdje se izvode građevinski radovi. Polaznici će imati priliku čuti i o Elaboratu zaštite okoline, Planu upravljanja okolišem i socijalnim aspektima (Environmental and Social Management Plan – ESMP ili CESMP), Planu upravljanja  građevinskim otpadom. Na seminaru će biti riječi i o uređenju deponije građevinskog otpada u skladu sa domaćim propisima, o skladištima opasnih materija, te načinu organizacije gradilišta kad je u pitanju odlaganje i upravljanje građevinskim otpadom. Također, saznat ćete više o okolinskom monitoringu i okolinskom nadzoru koji obavezno prate izvođenje građevinskih radova i značaju ovih oblasti sa aspekta zaštite okoliša i ukupnih troškova izvođenja radova, kao i o sistemu okolinskog upravljanja u građevinarstvu.

Predavači

Predavači su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH, stručnjaci sa Univerziteta i kompanija koje vrše izradu dokumentacije za upravljanje građevinskim otpadom i koje vrše nadzor nad gradnjom i eksperti uključeni u kreiranje zakonodavnog okvira. Svi predavači će staviti naglasak na vlastita iskustva iz oblasti građevinarstva koja su stekli kroz pripremu Pravilnika o upravljanju građevinskim otpadom kao i realizaciju mnogobrojnih projekta kao što su: okolinski nadzor tokom gradnje kompleksnih infrastrukturnih objekata, izrada Elaborata zaštite okoliša i Planova upravljanja građevinskim otpadom i sl.

Kotizacija

KOTIZACIJA ZA SEMINAR:

• 190,00 KM po jednom učesniku;

• 170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

• 160,00 KM po osobi za učesnike koji su odslušali neki od seminara CETEOR-a                               

U cijene nije uključen PDV.

Mjesto i vrijeme

Seminar ćemo organizovati u hotelu „Hills“, u Sarajevu 25.02.2020. godine. Za učesnike seminara obezbijedili smo popust za smještaj u odnosu na redovnu cijenu. Kontakt telefon hotela „Hills“ je +387 33 947 947 ili info@hotelhills.ba

Kontakt osoba:

Elma Kavazović

Rok za prijavu:

20.02.2020. godine

Tel:            

+387 33 563 582

E-mail:

ekavazovic@ceteor.ba

Fax:

+387 33 205 725

Web:

www.ceteor.ba

POZIV

PRIJAVA