• Konferencija: „Energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije – finansiranje i implementacija projekta ee u javnom sektoru FBiH – berza projekata 2“, Zenica u okviru sajma ZEPS, Fond za zaštitu okoliša FBiH (2014)
 • Obuka: „Program profesionalnog razvoja inženjera“ u 4 grada (Mostar, Sarajevo, Bihać i Tuzla), u saradnji sa CRP Tuzla, UNDP i Fond za zaštitu okoliša FBiH (2014)
 • Seminar: „Sigurnost i zaštita na radu“ (2014)
 • Seminar: „Teorije i postignuća u upravljanju specifičnim vrstama otpada“ (2014)
 • 3 Škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ – Stepen 2 (2014)
 • 10 Škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ – Stepen 1 (2014)
 • Konferencija: „Energetska Efikasnost – obaveza, potencijal i perspektiva građevinskog sektora“, U okviru 36. Međunarodnog sajma građevinarstva SaGra, Fond za zaštitu okoliša FBiH (2014)
 • Seminar: „Upravljanje kvalitetom zraka na lokalnom nivou“, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ZE-DO kantona (2013)
 • Konferencija „Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije – berza projekata“, Fond za zaštitu okoliša FBiH (2013)
 • Savjetovanje „IV Savjetovanje o energetici u BiH sa međunarodnim učešćem – energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije“ (2013)
 • Seminar „Upravljanje kemikalijama i opasnim materijama, prevencija i reagovanje u incidentnim situacijama“ – REACH, opasni otpad- azbest i otpadna ulja – prevencija i sakupljanje (2013)
 • Program osposobljavanja i usavršavanja za lica koja vrše energetske preglede i energetsko certificiranje – modul 1 (2013)
 • Seminar „Upravljanje ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom“ – Zakonski okvir i praktična primjena – (2013)
 • Stručni seminar „Energijska efikasnost – novi izvor konkurentske prednosti u građevinarstvu“ (2013)
 • Stručni seminar „Izvođenje građevinskih radova u pogledu okolinskih obaveza“ (2013)
 • Praktična obuka za stručna lica koja se bave mjerenjem i monitoringom emisije u zrak (2012)
 • Seminar „Upravljanje opasnim otpadom u funkciji zaštite okoliša“ (2012)
 • Seminar „Otpad kao šansa, obaveza i odgovornost“ (2012)
 • Seminar „Usklađivanje zakonodavnog okvira po pitanju okolinskih dozvola sa Direktivama EU i buduće obaveze industrije“ (2012)
 • Seminar „Energetska efikasnost u Elektroprivredi BiH“ EP BiH (2012)
 • Seminar „Problematika emisije CO2, obaveze, projekti smanjenja emisije CO2 i certificiranje smanjenja emisije CO2 (CDM, CER…)“ EP BiH (2012)
 • Seminar “Energijska efikasnost u građevinarstvu – novi izvori konkurentske prednosti” (2012)
 • Okrugli stol „Model upravljanja animalnim otpadom“ Fond za zaštitu okoliša FBiH (2012)
 • Seminar “Okolina, zdravlje i sigurnost kod izvođenja građevinskih radova” (2012)
 • Seminar “Okolinsko upravljanje i upravljanje medicinskim otpadom” KCUS (2011)
 • Seminar “Međunarodni propisi iz domena zaštite okoline i implementacija u JP Elektroprivreda BiH (2011)
 • III škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ – Stepen 2 (2011)
 • IX škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ (2011)
 • III Savjetovanje o energetskoj efikasnosti u BiH sa međunarodnim učešćem (2011)
 • II škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ – Stepen 2 (2011)
 • I škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ – Stepen 2 (2011)
 • VIII škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ (2011)
 • Upravljanje kvalitetom zraka i suzbijanje klimatskih promjena (2011)
 • Program osposobljavanja i usavršavanja za lica koja vrše energetske preglede i energetsko certificiranje (2011)
 • Obuka: Energetska efikasnost u stambenim lokalnim objektima u okviru Programa oporavka regije Srebrenica (2010)
 • V, VI i VII škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ uz podršku EBRD TAM/BAS programa
 • Škola „Energetska efikasnost i energetski menadžment“ (2010)
 • IV škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ (2010)
 • Stručni kolokvij “Regulisanje emisije SO2 iz termoenergetskih postrojenja u Jugoistočnoj Evropi” (2009)
 • III škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ (2009)
 • II Savjetovanje o komunalnoj energetici – energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije”
 • II škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ (2009)
 • “Male hidroelektrane u FBiH”, IFC & CETEOR d.o.o. Sarajevo (2009)
 • I škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ (2009)
 • Seminar “Adaptacija privrede Bosne i Hercegovine klimatskim promjenama” (2009)
 • Trening program „Obuka inženjera za sprovođenje energijskog audita“ (2008)
 • Radionica „Popularizacija okolišnih zakona – izazovi okolišne dozvole“ –  Lukavac (2008)
 • Savjetovanje „ I Savjetovanje o komunalnoj energetici u BiH sa međunarodnim učešćem” – Sarajevo (2008)
 • Stručni seminar „Okolina, zdravlje i sigurnost kod izvođenja građevinskih radova“ – Vogošća (2008)
 • Stručni skup “Energijska efikasnost – imperativ budućnosti” (2008)
 • Radionica “Osnovi i primjena standarda ISO 14001, značaj okolinske dozvole, metodologija i procedura pripreme i izdavanja okolinske dozvole” –  Gračanica (2008)
 • Radionica „Popularizacija okolišnih zakona – izazovi okolišne dozvole –  Goražde i Sarajevo (2008)
 • Radionica „Popularizacija okolišnih zakona – izazovi okolišne dozvole – Orašje i Zenica, Federalno ministarstvo okoliša i turizma (2008)
 • Stručni skup „Protokol iz Kjota“ (2008)
 • Seminar: Zakonske obaveze za pripremu postojećih preduzeća za dobijanje ekološke dozvole, Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom, Ljubuški (2007)
 • Edukacija „Sistem okolinskog upravljanja – ISO 14001“ Sarajevošume (2007)
 • Seminar: Zakonske obaveze za pripremu postojećih preduzeća za dobijanje ekološke dozvole, Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom, Brčko (2007)
 • Radionica; Uključivanje okolinskih uslova u izdavanju Urbanističke saglasnosti, Rješenja za utvrđivanje uslova za početak obavljanja privredne djelatnosti i Uvjerenja za obavljanje djelatnosti na području Kantona Sarajevo, Sarajevo (2007)
 • Seminar: Uspostava lokalnog monitoringa kvaliteta zraka/vazduha, Kakanj (2007)
 • Seminar: Zakonske obaveze za pripremu postojećih preduzeća za dobijanje okolinske dozvole Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom, Zenica (2007)
 • Seminar: Zakonske obaveze za pripremu postojećih pogona i postrojenja za dobijanje okolinske/okolišne dozvole Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom, Mostar (2007)
 • Seminar: Osigurajte profit sa zdravstveno ispravnom hranom, Sarajevo (2007)
 • Okrugli stolovi: „Analiza usklađenosti BiH legislative iz oblasti reciklaže otpada, Sarajevo i Banja Luka (2007)
 • Seminar- trening „Poboljšanje energijske efikasnosti u stanogradnji“ pod organizacijom IFC-a i  MKO EKI, Sarajevo i Tuzla (2006)
 • Seminar „Priprema postojećih pogona i postrojenja u cilju dobijanja okolinske dozvole“ (2006)
 • Seminari iz oblasti zaštite zraka od zagađivanja: „Monitoring kvaliteta zraka“ i „Praćenje emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora“, Sarajevo (2005)
 • Seminar ”Aspekti zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu kod realizacije infrastrukturnih projekata“, Banja Luka, SEED- IFC-WB (2004)
 • Seminar ”Aspekti zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu kod realizacije infrastrukturnih projekata“, Sarajevo, SEED- IFC-WB (2004)
 • Seminar “Održiva energetika”. Sarajevo (2004)
 • Seminar “Okolinska legislativa “ Sarajevo (2003)
 • Predavanje “Iskustva u izradi Studija uticaja na okolinu” (2003)
 • Seminar “Interni auditor za ISO 14001”, Bjelašnica (2003)
 • Seminar “Programi međunarodne okolinske podrške Bosni i Hercegovini” (2002)
 • Seminar “Zaštita okoline i okolinsko upravljanje”, KJKP Toplane Sarajevo (2002)
 • Seminar za „Sistem okolinskog upravljanja po ISO 14001 za top menadžment“, Toplane Sarajevo (2002)
 • Seminar “Interni auditor za ISO 14001”, Neum (2002)
 • Obuka osoblja za “Sistem okolinskog upravljanja po ISO 14001 – aspekti, uticaji, ciljevi, programi”, Bosnalijek-Sarajevo (2002)
 • Predavanje “Osnove zaštite okoline” (za sve zaposlene), Bosnalijek-Sarajevo (2001)
 • Seminar “Povećanje energetske efikasnosti preduzeća” (2001)
 • Seminar “Upravljanje kemikalijama i upravljanje rizicima” (2001)
 • Seminar “Regionalno upravljanje krutim otpadom” (2001)
 • Seminar “Okolinska komponenta upravljanja preduzećem” (2001)
 • Organizacija seminara “Standardizacija zaštite okoline u BiH” (2000)
 • Organizacija seminara “Pristup problematici tretmana lijekova isteklog roka trajanja”, Tuzla (2000)
 • Seminari o održivom razvoju u Sarajevu, Zenici i Tuzli (1995 – 1999)
 • Organizacija međunarodne konferencije “Projektovanje za okolinu”, Zenica (1998)
 • Seminari o uvođenju sistema okolinskog pristupa upravljanja (EMS) u organizacije – četiri seminara (1997 – 1998)
 • Seminar o alatima i sistemima okolinskog upravljanja za saradnike Vlade Kantona Sarajevo (1997)
 • Seminari za predstavnike banaka o osiguranju zaštite okoline u projektima za koja se traže kreditna sredstva, u organizaciji FONDEKO-a (1996)
 • Organizacija seminara o uvođenju sistema kvaliteta (četiri tipa tro- i četverodnevnih seminara SIQ-a iz Ljubljanje uz učešće i eksperata CETEOR-a (1996)