U sektoru edukacije razvili smo niz vlastitih programa za stručno usavršavanje iz područja regulisanja emisija u zrak, upravljanja kvalitetom zraka, upravljanja otpadom, upravljanja rizicima, energijske efikasnosti, kao i okolinske legislative BiH i EU. Programi se pripremaju i provode u skladu s aktuelnom tematikom u pojedinim stručnim oblastima, ili se dizajniraju prema specifičnim potrebama naših klijenata.

 

Edukacija iz oblasti okoliša

  • Škola za stručnjake za upravljanje otpadom – u  Nomenklaturi zanimanja u F BiH uspostavljeno je zanimanje „Stručnjak za upravljanje otpadom” , šifra – 214922
  • Stručni seminari iz oblasti mjerenja emisija u zrak i mjerenja buke
  • Stručni seminari vezani za specifične teme i potrebe naših klijenata

 

Edukacija iz energije

  • Program osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata sa jednostavnim (Modul 1) i složenim (Modul 2) tehničkim sistemima – prema Rješenju  br. 02/10,  Federalnog Ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12.2010. godine.
  • Škola „Energijska efikasnost i energijski menadžment“  – u Nomenklaturi zanimanja u F BiH uspostavljeno je zanimanje „Stručnjak za upravljanje energijom i vodom“, šifra – 214923
  • Stručni seminar – Mjerne metode kod izvođenja energijskih pregleda
  • Savjetovanje o energetici u BiH sa međunarodnim učešćem (svake druge godine)
  • Stručni seminari iz oblasti energije/energijske efikasnosti prilagođeni potrebama klijenata.

 

Programi edukacije su tematski, metodičko-didaktički i strukovno prilagođeni klijentu, njegovom profilu i specifičnim potrebama. U realizaciji programa koristi se savremeni pristup koji uključuje angažman stručnih predavača, interaktivne metode, rad u grupama, studije slučaja i praktične vježbe uz aktivno učešće polaznika. Metode su prilagođene stručnim i radnim iskustvima i znanjima polaznika.

 

Rukovodilac sektora

Elma Kavazović

Kontakt telefon

+387 33 563 582

E-mail

ekavazovic@ceteor.ba