Odjel Laboratorije pomoću znanja osoblja i uspostavljanjem sistema upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda BAS ISO/IEC 17025 osigurava pouzdanost, nepristranost i kvalitet kod pružanja profesionalnih usluga, uz puno poštivanje vlasničkih prava kupaca i zadovoljavanja njihovih zahtjeva. Laboratorija svoje usluge pruža u oblastima zaštite zraka, zaštite od buke, energijske efikasnosti i ostalim oblastima zaštite okoline.

 

Zaštita zraka:

 • Mjerenje emisija u zrak iz stacionarnih izvora
 • Proračuni godišnjih emisija u zrak
 • Mjerenje stanja kvaliteta zraka
 • Modeliranje postojećeg i predviđanje budućeg stanja kvaliteta zraka
 • Izrade karata stanja kvaliteta zraka
 • Pružanje konsultantskih usluga u području očuvanja kvaliteta zraka
 • Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti mjerenja emisija u zrak i očuvanja kvaliteta zraka
 • Tumačenje rezultata mjerenja u skladu sa važećom legislativom

 

Zaštita od buke:

 • Mjerenje okolinske buke
 • Modeliranje uticaja izvora buke na okoliš
 • Izrada karata buke
 • Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti mjerenja okolinske buke i zaštite od buke
 • Tumačenje rezultata mjerenja u skladu sa važećom legislativom

 

Energijska efikasnost:

 • Snimanje termovizijskom kamerom
 • Mjerenje parametara potrošnje energije objekata i postrojenja u okviru energetskog pregleda (potrošnja energije, određivanje koeficijenata prolaza toplote kroz površine, osvijetljenost itd.)

 

Ostale usluge:

 • Izrada studija nultog stanja (u svrhu izrade planova aktivnosti)
 • Izrada studija i elaborata o procjenama uticaja na zrak i buku
 • Pružanje usluga u ostalim oblastima (uzorkovanje i analiza vode, zemljišta, mjerenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, meteoroloških parametara itd.)

  

Za sva mjerenja izrađuju se izvještaji u skladu sa važećim zakonskim odredbama i tehničkim smjernicama. Sva mjerenja se obavljaju po zahtjevima BAS/ISO/EN standarda/metoda.

 

Mjerenja emisija u zrak, buke, parametara energijske efikasnosti | mjerenja termovizijskom kamerom | modeliranja uticaja na kvalitet zraka i buku | elaborati o zaštiti zraka i buke | konsultantske usluge u oblasti mjerenja emisija u zrak i buke | konsultantske usluge u cilju smanjenja emisija u zrak i emisije |

 

Rukovodilac sektora

Ismar Jamaković

Kontakt telefon

+387 33 563 585

E-mail

ijamakovic@ceteor.ba