“III SAVJETOVANJE O ENERGETICI U BiH
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM“

Tema Savjetovanja – Energijska efikasnost & Obnovljivi izvori energije

28 – 30. septembar/rujan 2011. godine, Hotel „SUNCE“, Neum

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo sve poštovaoce profesionalnih znanja i naprednih poslovnih inicijativa na prijateljsku saradnju i učešće na III Savjetovanju o komunalnoj energetici u BiH sa međunarodnim učešćem.

 

OSNOVA ZA INICIJATIVU

Energetska efikasnost predstavlja pojam racionalnog korištenja energije u industriji, prometu, zgradama itd. Za razliku od energetskih postrojenja, gdje rade energetičari koji ujedno vode računa o efikasnosti konverzije energije, u sektoru korištenja energije postoji velika neracionalnost u pogledu efikasnosti korištenja energije, odnosno veliki potencijal u ekonomskim uštedama i smanjenju emisije stakleničkih gasova. Obnovljivi izvori energije, s druge strane, iz godine u godinu doživljavaju prirast korištenih kapaciteta što je i očekivano uzme li se u obzir prirodni potencijal BiH u ovoj oblasti.

CILJ SAVJETOVANJA

Cilj III Savjetovanja je da se posveti više pažnje temi efikasnog korištenja energije – organizacionim, prostornim, tehničkim, ekonomskim i drugim aspektima fenomena energetske efikasnosti.

UČESNICI SAVJETOVANJA

Očekuje se da savjetovanje okupi menadžere i stručnjake iz preduzeća koja se bave energijskom efikasnošću, obnovljivim izvorima energije i komunalnom energetikom, nevladine organizacije, stručnjake sa univerziteta, naučnike, stručne organizacije, konsalting firme, predstavnike ministarstava zaduženih za komunalne poslove, energiju i zaštitu okoline, te proizvođače opreme i građevinskih materijala iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

TEME SAVJETOVANJA

Energetska efikasnost u zgradarstvu, javnom sektoru i industriji.
Centralno grijanje naselja (komunalne i komercijalne djelatnosti).
Trendovi u grijanju: individualni, distribuirani i centralizirani sistemi.
Energetski audit u zgradarstvu i industriji.
Tehničko-tehnološke inovacije i porast stepena korištenja energije na strani proizvodnje.
Smanjivanje toplotnih potreba na strani potrošnje energije.
Upravitelji zgrada i njihova uloga u energetskoj efikasnosti grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije.
Sistemi naplate usluga grijanja.
Povećanje stepena korisnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
Zakonodavstvo u BiH, sa aspekta približavanja EU.
Komunalna energetika u procesu približavanja EU.
Strateški plan i program razvoja energetskog sektora u BiH.
Upravljanje energijom u lokalnim zajednicama i uloga lokalne zajednice u upravljanju sistema grijanja.
Integrirani sistemi upravljanja u komunalnoj energetici prema ISO standardima.
Energetski menadžment u industriji.
Energetska efikasnost u hotelijerstvu.
Tržište biomase u BiH.
Mogućnosti korištenja hidropotencijala u BiH.
Korištenje geotermalne energije u BiH.
Mogućnosti finansiranja projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
Nadamo se da ćete svojim aktivnim učešćem na “III SAVJETOVANJE O ENERGETICI U BiH SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM“ i Vi doprinjeti uspješnoj realizaciji ciljeva savjetovanja.

ZA DETALJNIJA OBAVJEŠTENJA OBRATITE SE NA ADRESU
CETEOR d.o.o. , Put života bb, 71000 Sarajevo
Kontakt osoba: Elma Kavazović, dipl.ing.agr., menadžer za edukaciju
Tel/fax: + 387 33 563 582 ; + 387 205 725
e-mail: ekavazovic@ceteor.ba ; www.ceteor.ba

Prijava Sponzori

Prijava Autori

Prijava Ucesnici