Izvještaj o održanom seminaru

“Upravljanje kvalitetom zraka na lokalnom nivou”

Zenica, Hotel Dubrovnik, 20. februar 2014

U okviru rada sektora Edukacija CETEOR-a u Zenici je 20. februara održan jednodnevni seminar na temu „Upravljanje kvalitetom zraka na lokalnom nivou“, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

 

Cilj seminara je bio upoznavanje sa integralnim pristupom upravljanju kvalitetom zraka u lokalnoj zajednici u funkciji njenog privrednog i prostornog razvoja. Osnovna poruka seminara je potreba uravnoteženosti sistema menadžmenta kvaliteta zraka, korištenih alata i potrebe za podacima. Izneseni su osnovni principi menadžmenta, te dat prikaz alata i njihovom korištenju u priogramu razvoja lokalne zajednice.

 

Istaknuta je potreba postojanja operativnih centara za kvalitet zraka, lokalnih stručnih organizacija koji bi osiguravali kvalitet rada svih učesnika, te obavljali određene stručne poslove, posebno vezane za monitoring kvaliteta zraka.

 

Teme seminara su bile:

  • Pristup upravljanju kvalitetom zraka na lokalnom nivou (dr. Aleksandar Knežević)
  • Registar emisija, katastar emisija i bilansi emisija (Vedad Suljić)
  • Monitoring kvaliteta zraka (Plamenko Tais)
  • Statistička obrada rezultata monitoring (Azrudin Husika)
  • Atmosferski model, kalibracija modela, korištenje rezultata monitoringa u urbanističkom planiranju (Ismar Jamaković)

 

Moderator seminara bila je Andrea Muharemović, CETEOR Sarajevo.

 

Nakon prezentacija, predavači su odgovarali na pitanja slušalaca seminara.

Učesnici seminara su dobili pisane materijale obima 55 stranica, materijal o istoriji upravljanja kvalitetom zraka u Sarajevu objavljenom povodom obilježavanja 40 godina donošenja prve doluke o zaštiti vazduha od zagađivanja u gradu Sarajevu, 2012. godini, te na A3 formatu šemu upravljanja kvalitetom zraka u lokalnoj zajednici.

Učesnicima seminara su dodjeljene potvrde o prisustvu seminaru.

Broj učesnika: 48; od toga: iz organa uprave 20 ,iz stručnih organizacija 15, ostali zainteresirani za oblast upravljanja kvalitetom zraka.

Za jesen 2014. je predviđeno održavanje dva jednodnevna specijalistička seminara:

  • Bilans, registar i katastar emisije u programiranju održive energetike,
  • Monitoring kvaliteta zraka u realnom i integrisanom vremenu u funkciji prostornog i urbanog planiranja