Zašto i koje su koristi od pohađanja obuke?

Potreba za organizacijom ove škole bazirana je na činjenicama da svako pravno lice kojem je izdata okolinska dozvola u FBiH, RS i Distriktu Brčko, prema važećim propisima mora odrediti lice odgovorno za izradu plana upravljanja otpadom i u novoj Nomenklaturi zanimanja u BiH uspostavljeno je zanimanje stručnjak za upravljanje otpadom. U nedostatku formalnog obrazovanja za stručnjake za upravljanje otpadom, CETEOR d.o.o. Sarajevo organizuje školu „Stručnjak za upravljanje otpadom“ kako bi polaznicima pružio potrebna znanja iz oblasti upravljanja otpadom, a koji će biti u mogućnosti samostalno izraditi Plan upravljanja otpadom.

Ko bi trebao prisustvovati?

Pojedinci: Rukovodioci različitih nivoa i zaposlenici u oblasti upravljanja otpadom, stručnjaci iz sektora okoliša/zaštite životne sredine; zaposleni u ministarstvima, općinama, komunalnim preduzećima i drugi zainteresirani pojedinci.

Organizacije/institucije: Svi proizvodni subjekti koji u svom procesu generišu otpad; zdravstvene ustanove, hoteli i svi drugi obveznici pribavljanja okolinske dozvole; resorna ministarstva; inspekcijske službe; kantonalne i općinske komunalne službe, organizacije koje se bave tretmanom i transportom otpada i drugi subjekti.

Koje su teme?

Opći pristup upravljanja otpadom; jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom u proizvodnim organizacijama i aspekti izdavanja okolinske dozvole; legislativa i praksa upravljanja otpadom u EU; strategija upravljanja otpadom; kategorije otpada; ISO 9001 i 14001; uloga i značaj Fonda za zaštitu okoliša; obilazak kompanije za tretman otpada; izrada plana o upravljanju otpadom i analiza postojećih planova (rad u grupi).

Iskustvo

Škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“ – stepen 1, do sada realizovano 9 škola, sa preko 200 učesnika. Stepen 2, do sada realizovan 2 puta sa ukupno 49 polaznika.

Obilazak kompanije

Predviđen je jednodnevni obilazak jedne od obližnih kompanija koja se bavi tretmanom otpada uz prezentaciju njenih kapaciteta i aktivnosti u procesu reciklaže.

Predavači

Predavači sa višegodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja otpadom će pružiti polaznicima najaktuelnija saznanja i praktična rješenja iz oblasti upravljanja otpadom.

Kotizacija

Kotizacija za školu „Stručnjak za upravljanje otpadom – stepen 1“ iznosi 650,00 KM

Popusti za više učesnika iz istog subjekta:  10% za drugog i 30% za trećeg.

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali jedan od prethodnih seminara

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS                                                                                            Cijene su bez PDV-a

Mjesto i vrijeme

Obuka će se organizovati u hotelu „Kardial“ u Tesliću u periodu 12-14.03.2014. godine.

Kontakt telefon hotela „Kardial“ je +387 53 421 200 ili marketing@banja-vrucica.com 

Kontakt osoba:

Elma Kavazović

Rok za prijavu:

07.03.2014. godine

Tel:            

+387 33 563 582

E-mail:

ekavazovic@ceteor.ba

Fax:

+387 33 205 725

Web:

www.ceteor.ba

 

PREUZMI PRIJAVNICU