• Analiza usklađenosti BiH legislative iz oblasti reciklaže otpada za potrebe Svjetske banke IFC (2007.)
  • Izrada tehničkog uputstva za očuvanje kvaliteta zraka u KS za pekare, benzinske pumpe, pržionice kafe i objekte za pripremu hrane (2006.)
  • Izrada podzakonskih akata Zakona o zastiti okoline za Federaciju BiH (2004-2005)
  • Izrada idejnog riješenja kalibracione laboratorije za Toplane Sarajevo (2005)
  • Konsalting u sklopu CARE International (2004-2005)
  • Konsalting u sklopu Programa EU za revitalizaciju preduzeća (EUPER) (2002-2003)
  • Recenzija Programa UNDP-a VEEP (Zapošljavanje i zaštita okoline na selu) (1999) kroz direktne ugovore UNDP-a sa saradnicima CETEOR-a Konsultacije u vezi okolinske komponente u međunarodnoj saradnji, Ministartsvo vanjskih poslova BH (1999)
  • Snabdijevanje literaturom (strani propisi i podaci) (Federalno ministarstvo industrije, Ministarstvo vanjskih poslova BH, Kanton Sarajevo, Elektroprivreda BH) Konsultacije u vezi donošenja propisa i međunarodne saradnje Ministarstvu prostornog uređenja (1994 – 1999)
  • Državni program isključenja supstanci koje ugrožavaju ozonski sloj (1998), finansirao UNDP kroz direktni ugovor sa saradnicima CETEOR-a Konsultacije u vezi tretmana farmaceutskog otpada Ministarstvu zdravlja (1997)