U organizaciji CETEOR d.o.o. opredjelili smo se za implementaciju međunardnih standarda kvaliteta ISO 9001:2000 i okoliša ISO 14001:2004. U primjeni principa ovih standarda primjenjivaćemo sledeću politiku:

Politika kvaliteta i okoliša

Razvijati i dizajnirati kompleksne proizvode i usluge orjentisane ka kupcu na siguran i okolinski prihvatljiv način, vodeći pri tome računa ne samo o interesima kupaca nego i šire društvene zajednice.U realizaciji projekata primjenjivati rezultate naučno istraživačkih projekata i najbolje raspoložive prakse u svijetu u datim oblastima

Razvijati napredne tehnologije orijentisane prema društvenim potrebama i inicirati njihovu primjenu u drugim organizacijama i komercijalnom sektoru.
Prenositi stručna znanja novim generacijama istraživača i inženjera i održavati korak sa naučnim ustanovama i preduzećima u državi i regionu. Ohrabrivati mlade istraživače u njihovom nastojanju da poboljšaju svijet i stimulisati ih u tome prikladnim promocijama, priznanjima i nagradama.
Razvijati i unaprjeđivati naše procesne sisteme i sposobnosti tako da našim klijentima isporučujemo proizvode i usluge zasnovane na najnaprednijim tehnologijama primjerenim njihovim zahtjevima, očekivanjima i potrebama.
Težiti ka održivom razvoju koji zadovoljava sadašnje potrebe, ne ugrožavajući pri tome buduće naraštaje i njihove mogućnosti da zadovolje svoje potrebe.
Poboljšavati kvalitet života zaposlenih kroz obezbjeđenje stimulativnog načina nagrađivanja, permanentnu edukaciju i visoke standarde radnih uslova.
Njegovati dugoročnu saradnju sa stalnim partnerima i kroz korektan odnos i zajednički nastup formirati krug stalnih saradnika na specifičnim projektima.
Kroz dugoročno, uspješno i rentabilno poslovanje osigurati samoodrživost preduzeća i povećanje vrijednosti kapitala vlasnika.