Koje su koristi od pohađanja seminara?

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa pristupom sistema upravljanja kvalitetom zraka, u cijelom ciklusu, od nastanka emisija zagađujućih materija, preko njihovog rasprostiranja u atmosferi i uticaja na kvalitet zraka i zdravlje ljudi. Učesnici će također biti upoznati sa načinom izrade registra emisija, sa iskustvima za urađeni registar. Kroz seminar će se učesnici upoznati sa značajem strateškog planiranja kod upravljanja kvalitetom zraka, sa primjerima kratkoročnih i dugoročnih aktivnosti. Seminar će poslužiti da se učesnici upoznaju sa raspoloživim finansijskim mehanizmima za projekte suzbijanja i ublažavanja klimatskih promjena u skladu sa dogovorom iz Pariza COP 21.

 

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen svim subjektima koji učestvuju u sistemu upravljanja kvalitetom zraka (od emisije do stanja kvaliteta zraka) i klimatskih promjena. To se posebno odnosi na: zaposlene u resornim ministarstvima, Fondu za zaštitu okoliša, općinama, zavodima za prostorno i urbanističko planiranje, te nadležnim inspekcijskim organim za nadzor tržišta i okoliša, operaterima sistema monitoringa kvaliteta zraka, proizvođačima toplotne i električne energije, operatorima postrojenja i pogona, konsultantskim kompanijama, kao i svim ostalim zainteresiranim.

Koje su teme?

Historijat o kvaliteti zraka; Strateško planiranje kvalitete zraka – primjeri dugoročnih i kratkoročnih mjera; Disperzija i uticaj na zdravlje; Registri emisija na kantonalnom nivou – primjeri iz prakse; Pariz COP 21; Nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama; Finansijski mehanizmi u okviru Konvencije o klimatskim promjenama.

Iskustvo i izlagači

Seminari: „Uspostava lokalnog monitoringa kvaliteta zraka/vazduha“; „Upravljanje kvalitetom zraka na lokalnom nivou“; „Upravljanje kvalitetom zraka i suzbijanje klimatskih promjena“; „Metode mjerenja i monitoringa emisija zagađujućih materija“;kao i mnogi drugi seminari, okrugli stolovi, radionice sa preko 3500 učesnika.

Izlagači na seminaru su relevantni stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom iz predmetne oblasti.

Kotizacija

Kotizacija za Seminar iznosi 350,00 KM

Popust za više učesnika iz istog subjekta: 5% za drugog i 10% za trećeg učesnika.

Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali jedan od seminara CETEOR-a.

POSEBNA PONUDA: Četvrti učesnik – GRATIS                                                                                                       

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, večeru, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju (smještaj nije uključen u kotizaciju).                                                                             

                                                                                                                                                                  Cijene su bez PDV-a.

Mjesto i vrijeme

Obuka će se organizovati u hotelu „HOLLYWOOD“, Sarajevo u periodu 25 – 26.02.2016. godine. Za učesnike seminara obezbjeđen je popust za smještaj.

Kontakt telefon hotela „HOLLYWOOD“ je +387 33 773 100 ili info@hotel-hollywood.ba          

Kontakt osoba:

Elma Kavazović

Rok za prijavu:

12.02.2016. godine

Tel:            

+387 33 563 582

E-mail:

ekavazovic@ceteor.ba

Fax:

+387 33 205 725

Web:

www.ceteor.ba

PREUZETI POZIV

PREUZETI PRIJAVNICU