Poštovani,

 

Kao što vam je poznato, Ozonska jedinica BiH, sa sjedištem u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i odjelima Ozonske jedinice u BiH entitetima: Ministarstvu okoliša i turizma FBiH i Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS, vode u Bosni i Hercegovini aktivnosti u provođenju Bečke konvencije i Montrealskog protokola o zaštiti ozonskog omotača i provođenju programa Bosne i Hercegovine o postepenom smanjivanju potrošnje / uvoza supstanci – rashladnih sredstava / freona, koji svojom emisijom u atmosferu imaju agresivan utjecaj na oštećenje ozonskog omotača planete Zemlje (SOOO supstance).

 

U sklopu realizacije BH-programa za postepeno smanjivanje i eliminaciju potrošnje, odnosno uvoza CFC i HCFC supstanci u Bosni i Hercegovini, u periodu 2014-2020 godine (poznat u skraćenoj oznaci, kao HPMP-BiH), usvojenom od Vijeća / Savjeta ministara BiH, a prema dugoročnom programu Bosne i Hercegovine za postepeno smanjenje uvoza i potrošnje gore navedenih supstanci, od kojih su najvažnije supstance koji se koriste kao rashladna sredstva / freoni za punjenje i servisiranje rashladnih i klima uređaja, predviđeno je i formiranje Centara za izvlačenje iz postojećih instaliranih rashladnih i klima uređaja i prečišćavanje / recikliranje freona, kako bi se omogućila njihova ponovna upotreba u procesu servisiranja ovih uređaja („R&R Centri“).

 

Ovi centri će biti formirani u određenom broju izabranih servisnih radionica rashladnih i klima uređaja u Bosni i Hercegovini, te opremljeni savremenom opremom, uređajima i alatima sa izvlačenje, CFC i HCFC freona iz postojećih instaliranih (u radu ili napuštenih) uređaja, te njihovom ponovnom povratku u te ili druge instalirane uređaje.

 

Spisak opreme, kojom će biti opremljen svaki centar možete preuzetu OVDJE.

 

Ova oprema će, na grant osnovi, biti isporučena izabranim „R&R Centrima“ u toku mjeseca aprila ove godine.

 

Jedan od uvjeta / uslova za kandidiranje i izbor bh. servisnih radionica rashladnih i klima uređaja za „R&R Centre”, je i uspješan završetak obuke operatora i servisera iz ovih radionica na provedenim seminarima / radionicama za dopunsku obuku servisnih tehničara / mehaničara u Banja Luci i Sarajevu, održanim u toku 2013. godine.

 

Stoga se i ovaj Poziv za kandidiranje za „R&R centre“ upućuje samo onim servisnim radionicama, registriranim u Bosni i Hercegovini, čiji su servisni mehaničari /tehničari uspješno završili gore navedene seminare.

 

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE, koji, ako se želite prijaviti na izbor „R&R Centara“, trebate, uz vašu prijavu-popratno pismo, popunjen dostaviti –elekrtonski (e-mailom) na adresu konsultanta Elma Kavazovic iz firme CETEOR koju je izabrao UNIDO za ovaj dio posla:  ekavazovic@ceteor.ba i/ ili faksom na br 033 205 725, najkasnije do 25.04.2014. godine.