Po ugledu na zemlje Evropske unije, CETEOR je razvio niz vlastitih programa za usavršavanje iz područja sistema okolinskog upravljanja, sigurnosti hrane, zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenih na radnom mjestu. Naši programi usavršavanja Vas upoznaju s najnovijim dostignućima u svijetu teorije i prakse u navedenim oblastima.

Programi se mogu provoditi prema tematici predviđenoj u pojedinim seminarima ili se sadržajima i načinom obrade prilagođavaju specifičnim potrebama i situacijama korisnika.

Svi navedeni programi CETEOR-a prilagođavaju se oblikom i načinom prezentacije učesnicima kojima su namijenjeni i stalno se inoviraju i osavremenjuju. U realizaciji se koriste savremene metode rada s odraslim ljudima, diskusije, vježbe, grupni rad, uz upotrebu najnovijih nastavnih tehnologija. Rad se organizuje u malim grupama što omogućuje aktivno uključivanje svih učesnika.

Trajanje seminara ograničava se na jedan do tri radna dana, po sedam nastavnih sati dnevno, ovisno o temi i raspoloživom vremenu. U radu seminara koriste se savremene metode edukativnog rada s odraslima uvažavajući njihova postojeća stručna i radna iskustva i znanja, uz aktivno sudjelovanje svih sudionika u individualnom ili grupnom rješavanju zadataka, analizama primjena iz prakse, igranja uloga i aktivnog rješavanja različitih situacija sličnih svakodnevnim radnim situacijama u kojima se mogu naći rukovoditelji i voditelji ili članovi radnih timova.

U nastavku navodimo naslove pojedinih seminara/školovanja sa izvedbenim programima, a njihova dužina trajanja i način realizacije planiraju se blagovremeno u saradnji sa našim korisnicima.

Školovanja

I. ŠKOLA ZA INTERNOG AUDITORA:

 • Interni auditor sistema upravljanja kvalitetom; 
 • Interni auditor sistema okolinskog upravljanja; 
 • Interni auditor sistema HACCP-a;
 • Interni auditor sistema upravljanja sigurnosti hrane; 
 • Interni auditor zastite zdravlja zaposlenih i sigurnost na radnom mjestu. 

II: ŠKOLA SARADNIK ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

III. ŠKOLA MENADŽER SISTEMA OKOLINSKOG UPRAVLJANJA

IV. ŠKOLA MENADŽER ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI ZAPOSLENIH

V. ŠKOLOVANJE ZA MENADŽERA SIGURNOSTI HRANE

Seminari

I. SEMINARI IZ OBASTI OKOLINSKOG UPRAVLJANJA:

 • Povećanje energijske efikasnosti
 • Priprema postojećih pogona i postrojenja u cilju dobijanja okolinske dozvole
 • Monitoring kvaliteta zraka
 • Praćenje emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora
 • Aspekti zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu kod realizacije infrastrukturnih projekata
 • Održiva energetika
 • Programi međunarodne okolinske podrške bosni i hercegovini
 • Zaštita okoline i okolinsko upravljanje
 • Osnove zaštite okoline
 • Povećanje energetske efikasnosti preduzeća
 • Upravljanje kemikalijama i upravljanje rizicima
 • Upravljanje otpadom
 • Katastar emisija
 • Plan intervencija u zaštiti okoliša
 • Procesno orjentisani sistem okolinskog upravljanja
 • Okolinsko pravo
 • Okolina
 • Tehnika okoline
 • Opasne tvari
 • Upravljanje projektom i organizacijom
 • Ekonomija okoline

 

II: SEMINARI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE

 • Uzroci i izrada procjene stepena neispravnosti hrane
 • Sistem upravljanja sigurnošću hrane (standard ISO 22000)
 • Projektni pristup izgradnji sistema upravljanja sigurnošću hrane
 • Dizajn i redizajn poslovnih procesa (identificiranje kritičnih tačaka)
 • Pravne i normativne osnove u vezi sa sigurnošću hrane
 • Metodologija izrade PRP planova i HACCP planova
 • Tehnike, alati i mjerenja u sistemu upravljanja sigurnošću hrane
 • Osnove menadžmenta i psihološki aspekti suvremenog upravljanja
 • Osigurati profit sa zdravstvenio ispravnom hranom

III. SEMINARI IZ OBLASTI ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI ZAPOSLENIH NA RADNOM MJESTU

 • Izvori ugrožavanja ljudi, dobara i izrada procjene rizika
 • Sistem upravljanja sigurnošću i rizicima (standard ASNZ 4760, ISO 17799 i OHSAS 18001)
 • Dizajn i redizajn organizacije i poslovnih procesa (identifikacija rizika)
 • Projektni pristup izgradnji sistema upravljanja sigurnošću i rizicima
 • Pravne i normativne osnove u vezi sa sigurnošću i rizicima
 • Tehnike, alati i mjerenja u sustavu upravljanja sigurnošću i rizicima
 • Osnove menadžmenta i psihološke osnove suvremenog upravljanja
 • Okolina, zdravlje i sigurnost kod izvođenja građevinskih radova

Savjetovanja

 • Savjetovanja iz oblasti:
 • Okolinsko upravljanje;
 • Upravljanje sigurnosti hrane;
 • Upravljanje rizicima;
 • Zaštita zdravlja i sigurnosti zaposlenih;
 • Energetska efikasnost