Od 2013. godine projekat „Zeleni ekonomski razvoj“ daje značajan doprinos u institucionalizaciji aktivnosti upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini, promociji energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Republike Srpske su kroz tehničku asistenciju UNDP-a radili na uspostavi Revolving fonda za finansiranje projekata potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) kao mjere energijske efikasnosti (EE).

Uspostavom navedenog finansijskog mehanizma specijaliziranog za finansiranje jasno definiranih vrsta projekata, stvara se mogućnost značajnog promicanja energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru. U svrhu jačanja kapaciteta, uz profesionalno osposobljavanje i usavršavanje svih zainteresiranih korisnika i aplikanata sredstava putem Javnih poziva iz Revolving fonda, upriličena je jednodnevna stručna edukacija koja je stavila u fokus predstavnike Općina/Kantona,javnih objekata, komunalnih preduzeća, malih i srednjih preduzeća.

Edukacija je uspješno isporučena u deset (10) gradova u BiH sa odzivom od 500 učesnika koji su aktivno učestvovali u diskusijama uz predlaganje konkretnih projekata. Uspostavljanje Revolving fonda u BiH izuzetno je važno jer osigurava održivo finansiranje energijskog sektora. Sredstva u budžetima su ograničena za postojeće projekte i one koji predstoje.Revolving fond je način da se sredstva od postignutih ušteda, ponovo reinvestiraju i da aspekt finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) kao mjere energijske efikasnosti (EE) bude dugoročan i održiv.

Kreditnim sredstvima Revolving fonda, finansiraju se mjere poboljšanja energijske efikasnosti u sektoru zgradarstva (nestambenim: javnim i privrednim i stambenim objektima), industriji i industrijskim procesima, projektima javne rasvjete, te aktivnosti i procesi u obavljanju komunalnih usluga (sistemi daljinskih grijanja, vodovoda, kanalizacije i sl.).

Kvalifikacioni uslovi za dobivanje sredstava iz Revolving fonda zahtijevaju od apliciranih projekata  smanjenje ukupne potrošnje (toplotne i električne) energije najmanje za 20% na godišnjem nivou ili smanjenje emisija CO2 najmanje za 20% na godišnjem nivou, što jasno ukazuje energetski pregled ili studija izvodljivosti koje izdaje ovlaštena konsultantska kuća.

Organizatorski okvir Programa činili su UNDP u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, Privrednom/Gospodarskom komorom FBIH, Privrednom komorom RS, Vladom Švedske, Češkom razvojnom agencijom, te Udruženjem termoenergetičara BiH.

Tehnička asistencija programa CETEOR Sarajevo i CRP Tuzla. Ukoliko ste zainteresirani za prezentacije sa događaja molimo da se obratite na e-mail adresu dzjusufovic@ceteor.ba