Općina Novo Sarajevo je u saradnji sa kompanijom EKOTEH d.o.o. Sarajevo izradio i realizovao projekat rekonstrukcije i redizajna fasada stambenih zgrada u ulici Semira Frašte br. 13, 14, 15, 16 i 17, Alipašino Polje. U svrhu verifikacije provedenih radova sa aspekta potrošnje energije i racionalnog korištenja iste, CETEOR Sarajevo je pristupio izradi elaborata o toplotnoj zaštiti i racionalnoj upotrebi energije, te izradi energetskih certifikata.

Na osnovu provedene analize, provjere termičkih karakteristika za rekonstruirane stambene zgrade, ustanovljeno je da su sve intervencije na ovojnici izvršene u skladu sa Propisima u pogledu maksimalnih dozvoljenih koeficijenata prolaza toplote i da postignute uštede u toplotnoj energiji iznose preko 50%. Osim aspekta energijske efikasnosti, projektom rekonstrukcije je poboljšana ambijentalna vrijednost lokaliteta. Treba uzeti u obzir da su neboderi tokom ratnih dešavanja u periodu od 1992-1996.godine pretrpjeli značajna oštećenja ovojnice i da su projektom implementacije EE mjera postignuti višestruki benefiti koji trebaju biti podstrek svim lokalnim zajednicama da uzmu učešće u ovakvim i sličnim projektima.