CETEOR d.o.o. Sarajevo je u saradnji sa Gradom Mostarom u periodu februar-maj 2017. godine uspješno realizirao projekat „Izrada detaljnih energetskih pregleda i izdavanje energetskog certifikata za 20 objekata osnovnih škola u Gradu Mostaru“.

Predmet projekta je povećanje energijske efikasnosti kroz implementaciju arhitektonsko građevinskih, mašinskih i elektro mjera.  Implementacijom projekta riješio bi se problem nedovoljnog toplotnog komfora unutar objekata škole, zatim bi se ostvarile uštede u toplotnoj i električnoj energiji, te bi se smanjili troškovi za grijanje i korištenje električne energije. Prosječna starost objekata osnovnih škola iznosi 48 godina, a ukupna grijana površina 39.495 m2. Broj učenika koji pohađaju osnovne škole, koje su predmet projekta, je 6.802. Uzimajući u obzir očekivano smanjenje potrošnje toplotne i električne energije, realizacijom projekta ostvarilo bi se smanjenje emisije CO2 u iznosu od 833,7 tona godišnje. Ukupan iznos investicije od 3.215.590 KM, dobiven je kao suma svih optimalnih scenarija predmetnih 20 objekata osnovnih škola. Prosječna investicija je cca 82 KM/m2 bez PDV-a. Prosječne godišnje uštede u energiji za 20 objekata osnovnih škola iznose 46 % dok su finansijske godišnje uštede 409.969 KM/god. Uzimajući u obzir finansijske parametre projekta i prosječni nediskontovani period povrata od 8 godina, jasno se zaključuje da je investicija u projekat opravdana.