POZIV ZA UČEŠĆE NA SEMINARU

Poštovani,
Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR Sarajevo Vas poziva na seminar

» Upravljanje ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom «
Zakonski okvir i praktična primjena
13 – 14. juni 2013. god. (četvrtak i petak)
Hotel Sunce, Neum

 

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen svim subjektima koji učestvuju u sistemu upravljanja ambalažnim i/ili električnim i elektronskim otpadom. To se posebno odnosi na zaposlene u resornim ministarstvima, proizvođačima ambalažnog materijala i električne i elektronske opreme, uvoznici, punioci i pakeri, distributeri, krajnji snabdjevači i korisnici, operateri sistema upravljanja ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom, općine, preduzeća koja se bave sakupljanjem, transportom, reciklažom ili obnovom ambalažnog, električnog i elektronskog otpada, nadležni inspekcijski organi za nadzor tržišta i okoliša, Fond za zaštitu okoliša, te ostali zainteresirani.

Koje su koristi od učešća u seminaru?

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa pravilima upravljanja ambalažom u proizvodnji, prometu i upotrebi ambalaže i sa pravilima postupanja i drugim uslovima sakupljanja, ponovnog korištenja, obnove i odlaganja, a u skladu sa prioritetima i osnovnim načelima Zakona o upravljanju otpadom. Također, učesnici će se upoznati sa načinom i postupkom prijave stavljanja električnih i elektronskih proizvoda na tržište, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda. Također, učesnici će imati priliku upoznati se sa načinom izvještavanja prema važećim Pravilnicima. Predviđena je i tematski vođena diskusija.

Tematske cjeline i predavači?

  • Integralni pristup upravljanja ambalažnim-električnim i elektronskim otpadom
  • Zakonski okvir upravljanja ambalažnim-električnim i elektronskim otpadom
  • Uloga operatera sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom
  • Uloga Fonda za zaštitu okoliša u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom

Predavači na seminaru su relevantni stručnjaci iz predmetne oblasti, te predstavnici resornih ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša i ovlaštenih Operatera sistema.

Kotizacija za učešće na seminaru?

Kotizacija je 390,00 KM. Za drugog učesnika iz iste organizacije se odobrava popust od 5%, za trećeg 10%, dok je četvrti oslobođen kotizacije. Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali jedan od prethodnih seminara iz oblasti upravljanja otpadom u organizaciji CETEOR-a. U cijenu nije uključen PDV. Broj polaznika seminara je ograničen, a prijave se evidentiraju prema datumu prispijeća.

Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, večeru, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju.

Kontakt osoba: Elma Kavazović
Rok za prijavu: 07.06.2013. godine
Tel:  +387 33 563 582
E-mail: ekavazovic@ceteor.ba
Fax: +387 33 205 725
Web: www.ceteor.ba ili na

Prilog: