Jahorina, 26 Februar 2016, 09:00-13:30, Hotel „Termag“

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) provodi Projekat “Regionalni program energijske efikasnosti (REEP)”, koji se finansira iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF-Western Balkans Investment Framework). EBRD u segmentu tehničke saradnje kroz angažman konzorcija CMS/GMC/CETEOR, implementira Projekat u Bosni i Hercegovini.

Projekat uključuje instalaciju i održavanje kogeneracionog postrojenja na biomasu, proširenje, obnovu i održavanje sistema daljinskog grijanja kako bi se obezbjedio održiv sistem daljinskog grijanja na bazi lokalne biomase na području opštine Sokolac, a bio bi realiziran po principu JPP.

Pored Studije izvodljivosti, do sada je pripremljen i nacrt Ugovora o JPP, set tenderske dokumentacije, te pribavljena zvanična saglasnost Vlade Republike Srpske na Projekat za realizaciju po modelu JPP, čime su stečeni svi preduslovi za objavu javnog poziva odnosno pokretanje tenderskog postupka.

Cilj ove prezentacije je javno predstaviti Projekat svim zainteresovanim licima tj. potencijalnim privatnim partnerima, kako bi se prije objave javnog poziva za realiziranje projekta i provođenja tenderske procedure JPP bliže upoznali se samim projektom kao i osnovnim uslovima istog.

Ukoliko prepoznajete interes za učešćem na pred-tenderskoj radionici, molimo da Vaše učešće potvrdite putem e-mail: ekavazovic@ceteor.ba, ili na tel.: 033/563 582 ili fax: 033/205 725 najkasnije do 22.02.2016. godine.

Sažetak projekta

Prezentacija: O projektu

Prezentacija: Nacrt JPP Ugovora

Prezentacija: Pravni okvir