• Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za zatvaranje pogova Standard sa Planom upravljanja otpadom (2015)
 • Plan aktivnosti sa zahtjevom za produženje okolinske dozvole za Klejton sa Planom upravljanja otpadom (2015)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za proširenje pogona Drvoprodukt sa Planom upravljanja otpadom (2015)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju produženja okolinske dozvole za kotlovnicu Travnik i Novi Travnik sa Planom upravljanja otpadom (2015)
 • Zahtjev za okolinsku dozvolu za kotlovnicu stambenog naselja „Oki Dobrinja“ sa Planom upravljanja otpadom (2015)
 • Izrada Tehnološkog elaborata za sanitarnu deponiju Trešnjca u BPK (2015)
 • Uputstvo za proračun godišnjih emisija SO2, PM10 i NO2 (2014-2015)
 • Ažuriranje Registra emisija u zrak i određivanje zona kvaliteta zraka u Kanonu Sarajevo (2014 – 2015)
 • Projekti ekoremedijacije I razvoja u Unsko-sanskom Kantonu (2014)
 • Uspostavljanje centara za reciklažu CFC i HCFC u BiH za UNIIDO (2014)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za BH Telecom (2014)
 • Strateška procjena uticaja za FBiH za Royal Dutch Shell (2014)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za Medimpex (2014)
 • Izvještaj o stanju sigurnosti za „PREVENT LEATHER“ Sarajevo, Visoko (2014)
 • Studija o procjeni uticaja na okoliša za Termalna rivijera Ilidža, pumpna stanica vrele vode iz bušotine IB-2, lokalitet : Zmijska stijena (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „UPI 2“ sa gradilišta na autocesti na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Vuletić II“ sa gradilišta na trasi autoputa LOT 2 i LOT 3, koridor Vc, Poddionica: Lepenica-Suhodol (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Vuletić I“ sa gradilišta na trasi autoputa LOT 2 i LOT 3, koridor Vc, Poddionica: Lepenica-Suhodol (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „UPI 1“ sa gradilišta na autocesti na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Sastavci“ sa gradilišta na autocesti na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin LOT 2 Lepenica – Suhodol (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Toplice“ sa gradilišta na autocesti na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin LOT 2 Lepenica – Suhodol (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Mokrine“ sa gradilišta na autocesti na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin LOT 2 Lepenica – Suhodol (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Sastavci – Hadžići“ sa gradilišta na autocesti na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin (2014)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za deponiju zemljanog materijala „Zabašća“ sa gradilišta na autocesti na koridoru Vc, dionica Vlakovo – Tarčin (2014)
 • Zahtjev za okolinsku dozvolu za Una Gas (2013)
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za projekat sanacije i rekonstrukcije stadiona za brzo klizanje Zetra za IPSA INSTITUT (2013)
 • Projekat upravljanja građevinskim otpadom i uređenja deponija građevinskog materijala za brzu cestu Lašva – Donji Vakuf, dionica Lašva – Petlja Nević Polje za 3 poddionice za IPSA INSTITUT (2013)
 • Akcioni plan za smanjenje čestičnih tvari u Kantonu Sarajevo (2012-2013)
 • Okolinski nadzor na projeku izgradnje dionice Lepenica – Suhodol (2012 – )
 • Okolinski nadzor na projeku izgradnje dionice Suhodol – Tarčin (2012 – )
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za brzu cestu Lašva-Donji Vakuf, dionica Lašva-petlja Nević Polje, poddionica 2 Kaonik-Vitez za IPSA INSTITUT (2012)
 • Plan o upravljanju otpadom za dionicu Orašje (rijeka Sava) – Tuzla (Šićki brod) za JP Autoceste (2012)
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za Autocestu: Svilaj – Vukosavlje (Sekcija 1 i Sekcija 2) za JP Autoceste (2012)
 • Plan o upravljanju otpadom za dionicu Orašje (rijeka Sava) – Tuzla (Šićki brod), za LOT-ove 2,3,4 i 5 dionica Brčko – Tuzla za JP Autoceste (2012)
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za Autocestu Orašje (rijeka Sava) – Tuzla (Šićki Brod), za LOT – ove 2,3,4 i 5, dionica Brčko – Tuzla za JP Autoceste (2012)
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za Autocestu Orašje (rijeka Sava) – Tuzla (Šićki Brod), za LOT 1, dionica Orašje – Brčko za JP Autoceste (2012)
 • GAP Analiza prema smjernicama EBRD-a projektne i ostale dokumentacije za HE Ulog (2012)
 • Studija uticaja na okoliš za Projekat sanacije i zatvaranja gradske deponije „Siđe“ u Zenici (2012)
 • Prethodna procjena uticaja na okoliš za HE Ustikolina (2011-2012)
 • Registar emisija zagađujućih materija u zrak za Kanton Sarajevo (2011 – 2012)
 • Studija uticaja na okoliš za sanaciju deponije Višnjik u Gradačcu (2012)
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za pogon za proizvodnju tečnih i polučvrstih nesterilnih formi lijekova za Bosnalijek (2012)
 • Plan aktivnosti za KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za projekat izgradnje novog primarnog kolektora oborinskih voda za  JP Međunarodni Aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. (2011)
 • Okolinski nadzor na projeku izgradnje tunela Vijenac (2011 – )
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za projekat rekonstrukcije, adaptacije i promjenu namjene postojeće poslovno-administrativne zgrade i kontrole kvaliteta Bosnalijek (2012)
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za projekat izgradnje dionice autoceste „Vlakovo – Lepenica“ na trasi koridora Vc za JP Autoceste FBiH (2011)
 • Plan  upravljanja građevinskim otpadom za projekat izgradnje dionice autoceste „Tarčin- Konjic“  na trasi Koridora Vc za IPSA INSTITUT (2011)  
 • Elaborat o zbrinjavanju otpada tijekom pražnjenja akumulacije HE Rama (2011)
 • Plan o upravljanju građevinskim otpadom za projekat izgradnje objekta „CP-bočno naplatno mjesto Kakanj“ (2011)
 • Plan o upravljanju građevinskim otpadom za projekat izgradnje dionice autoceste „Lepenica – Tarčin“ na trasi koridora Vc (2011)
 • Okolinski nadzor na izgradnji Sarajevske obilaznice (2011)
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom za Coca Cola (2011)
 • Registar firmi koji se bave prikupljanjem i reciklažom ambalažnih materijala (2011)
 • Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za rušenje objekata u pogonu Žica d.d. Sarajevo (2011)
 • Nacionalni plan postpenog iskuljučenja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač (2010 – 2011 )
 • Izrada Prethodne procjene/zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole i Studije o  procjeni uticaja na okoliš „EURO EXIM“ d.o.o. Breza (2011)
 • Izrada Elaborata uticaja izgradnje objekata na okoliš kanalizacionog sistema i sistema za pročišćavanje fekalnih otpadnih voda u Konjicu (2010 – 2011)
 • Okolinski nadzor na projeku izgradnje autoceste Kakanj – Bilješevo (2010 – )
 • Plan upravljanja građevinskim otpadom – Međunarodni aerodorm Sarajevo (2011)
 • Izrada Elaborata uticaja izgradnje objekata na okoliš kanalizacionog sistema i sistema za pročišćavanje fekalnih otpadnih voda u Bosanskom Petrovcu (2010 – 2011)
 • Studija optimalnog snabdijevanja energijom Kantona Sarajevo (2010 – 2011)
 • Plan upravljanja otpadom za SurTec Eurosjaj Konjic (2010)
 • Plan upravljanja otpadom za UnisGal Konjic (2010)
 • Plan upravljanja otpadom za SARAJKOMERC Gornji Vakuf (2010)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za toplanu BAGS Vogošća (2010)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za Sarajevoputeve (2010)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za DOBOJPUTEVE (2010)
 • Plan upravljanja otpadom za Toplanu Sarajevo i Toplanu Travnik, Unis Energetika (2009)
 • Pregled dokumentacije o zaštiti na radu, priručnika o okolinskoj politici i master plana protivpožarne zaštite u skladu sa IFC izvedbenim standardima, Gintasmont, Crna Gora (2009)
 • Prethodna procjena uticaja na okoliš i studija uticaja na okoliš za HE Vranduk, JP EPBIH (2008 – …)
 • Prethodna procjena uticaja na okoliš i studija uticaja na okoliš za TE Kakanj blok 8, JP EPBIH (2008-…)
 • Zahtjev za okolinsku dozvolu za kabinsku žicaru, ZOI (2009)
 • Studija procjene okolinskih i društvenih uticaja za Rudnik Stanari prema smjernicama EBRD
 • DAPOLONIA Italija, EFT Group (2009)
 • Izrada dijela zaštita okoliša za urbanističku dozvolu:   Mjere zaštite okoliša za pogon proizvodno-poslovni objekat za montažu i reparaciju vodomjera i laboratorije za verifikaciju vodomjera za „VMS GROUP“ doo Sarajevo (2009)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za objekte na Bjelašnici, Igmanu i Zetri (2009)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za Pilanu Alba Uniprom (2009)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za kamenolom Radava, Fojnica (2009)
 • Prethodna procjena uticaja na okoliš i studija uticaja na okoliš za HE Ustikolina, JP EPBIH (2009…)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za tvornicu namještaja – Standard (2009)
 • Studija uticaja na okoliš i društvo za Autoput Bar Boljari dionica Smokovac – Mateševo prema smjernicama IFC/WB, (2009)
 • Prethodna procjena uticaja na okoliš za HE Ulog, EFT Group (2009)
 • Plan okolinskih i društvenih aspekata za Aerodrom Sarajevo prema smjernicama EBRD u saradnji sa SEA Aeroporti di Milano, Italija (2009)
 • Izrada dijela zaštita okoliša za urbanističku dozvolu za   za Sadex sljako beton
 • Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana – LEAP Općine Kakanj (2008-2009)
 • Zahtjev za okolinsku dozvolu za poslovno-proizvodni centar i centar za zabavu SA-DUNDEE GROUP (2008
 • Akcioni plan mjera za poboljšanje stanja okoliša na području općine Kakanj (2008-2009)
 • Studija snižavanja emisije iz ”Termolektrane Kakanj” (2008)
 • Studija ranjivosti prostora Federacije Bosne i Hercegovine (2008)
 • Studija ranjivosti prostora općine Bihać (2008)
 • Izrada Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za Hotel Evropa, Sarajevo (2008)
 • Studija ranjivosti prostora za FBiH (2007)
 • Strategija zazaštite okoliša za FBiH (2007)
 • Studija uticaja na životnu sredinu za TE Stanari (2006-2008)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za pilanu „Klejton“ (2007)
 • Izrada studije nultog stanja za Volkswagen (2007)
 • Izrada uslova zaštite okoliša za izgradnju hotela za Aerodrom (2007)
 • Zahtjev za okolinsku dozvolu i Izvještaj o stanju sigurnosti za skladište LPG za Istrabenz Plin (2007)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za kamenolom za Bosnaputevi (2007)
 • Izrada Studije o stanju okoliša za EUFOR Bazu u Mostaru (2007)
 • Izrada dijela Plana upravljanja otpadom za Zeničkodobojski Kanton (2007)
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za UNIS ENERGETIKA Sarajevo i Travnik (2007)
 • Izrada uslova zaštite okoliša za izgradnju PEKARA A SELMANOVIĆ (2007)
 • Izrada uslova zaštite okoliša za izgradnju BUREGDŽINICA AS (2007)
 • Elaborat o uticaju elektromagnetnog zračenja GSM/UMTS baznih stanica BH Telecoma na zdravlje ljudi i okolinu (2007)
 • Projekat sanacije zemljišta u krugu topionice olova TESLA Brčko (2007)
 • Izrada zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okolinu izgradnje parkova vjetroelektrana instalirane snage do 60 MW na tri mikrolokacije na području Podveležja, sa pojedinačnom snagom turbina od 2 MW, za VJETROENERGETIKU BH (2007) 
 • Izrada plana aktivnosti u cilju dobijanja okolinske dozvole za topionica olova Tesla Brčko (2006)
 • Izrada dokumentacije za okolinsku dozvolu za Grand Medija Centar za potrebe Holiday Inna (2006)
 • Ocjena uticaja djelatnosti koja je predmet koncesije na životnu sredinu – za potrebe izgradnje vjetroelektrana za VJETROENERGETIKU BH (2006)
 • Ocjena uticaja djelatnosti koja je predmet koncesije na životnu sredinu – za potrebe izgradnje vjetroelektrana za ENERGY 3 (2006)
 • Studija uticaja na okoliš za bazu EUFOR u Butmiru sa analizama tla i podzemnih i otpadnih voda (2006)
 • Izrada zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okolinu i Studije uticaja na okoliš za dionicu autoputa Kakanj – Visoko (2005-2006)
 • Učešće na izradi zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okolinu i Studije uticaja na okoliš za LOT2 koridora VC (2005-2006)
 • Izrada zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okolinu  izgradnje parkova vjetroelektrana instalirane snage do 300 MW na više mikrolokacija na širem području Podveležja, sa optimalnom instaliranom snagom za I fazu od 42 MW (2005)
 • Izrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za kotlovnicu JU Opća bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš“ (2006)
 • Izrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za kotlovnicu Klinike za akušerstvo, ginekologiju i pedijatriju  (2005)
 • Izrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za punionicu bezalkoholnih pića i prirodne izvorske vode COCA-COLA HBC B-H d.o.o. Sarajevo (2005)
 • Izrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za fabriku za proizvodnju meke poliuretanske pjene Delibašić poliuretani Kakanj (2005)
 • Izrada Plana sprečavanja nesreća velikih razmjera za skladište toluendiizocijanata (TDI) za fabriku za proizvodnju meke poliuretanske pjene Delibašić poliuretani Kakanj (2005)
 • Izrada zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za betonaru KUNOVAC (2004)
 • Studija uticaja na okolinu za FERPLAST Sarajevo (proizvodnja PE kesa) (2004)
 • Studija tehnološko-ekonomske rekonstrukcije I revitalizacije proizvodnje komercijalnih rashladnih medija u “SLATKOM  alfa & omega», Banja Luka (2004)
 • Studija uticaja na okolinu za MEGATTI doo na lokaciji naselja “Hrasnica” za proizvodnju disperzionih boja i za proizvodnju tečnih sredstva za pranje i higijenu u domaćinstvima i industriji (2003)
 • Analiza i unapređenje sistema praćenja emisije zagađujućih materija u vazduh na području sarajevskog Kantona (2003)
 • Elaborat zaštite okoline za pekaru Novi Grad (2004)
 • Osiguranje kvaliteta zraka na području Općine Kakanj (2002-2004)
 • Studija izvodivosti i osnova projekta tehnološkog prestrukturiranja pogona za proizvodnju poliuretanskih (PUR) pjena preduzeća “Stirokart” a.d. Srbac BiH, sa uvođenjem ekološki prihvatljive tehnologije (2003)
 • KJKP TOPLANE SARAJEVO (2002)
 • Studija uticaja na okolinu – Rekonstrukcija  postojećeg sistema vodosnabdijevanja na rijeci Usori u Jelahu
 • Studija uticaja na okolinu – Punionica propan – butan gasa TPO Vitkovići, Goražde
 • Studija uticaja na okolinu – Objekat za rasjecanje mesa ribe “Norfish Blagaj”, Salakovac
 • Elaborat uticaja na okolinu – Tvornica za reciklažu ketridža, Zenica
 • Studija uticaja na okolinu – Autoput Sarajevo – Zenica, poddionica Jošanica – Semizovac
 • Separacija šljunka na lokaciji Diva Grabovica, Prominvest Konjic
 • Elaborat uticaja na okolinu – Tvornica boja i premaza “Megati” Ilijaš,
 • Elaborat uticaja na okolinu – Betonara, Dom Breza – Ilijaš
 • Elaborat uticaja na okolinu – Benzinska pumpa Bare, Sarajevo
 • Elaborat uticaja na okolinu – Betonara Rajlovac
 • Elaborat uticaja na okolinu – Postrojenje za zahvatanje vode iz rijeke Bosne, Sarajevo
 • Master plan puta Tarčin – Mostar
 • Elaborat uticaja na okolinu – Mini pilana Euroholz, Ilijaš