Nakon uspješno održanog prvog seminara koji je pohađalo blizu 30 učesnika, Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR Sarajevo Vas sa zadovoljstvom poziva da uzmete učešće na

Drugi seminar o upravljanju ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom
Zakonski okvir i praktična primjena

28. novembar/studeni 2013. god. (četvrtak)
Hotel Hollywood, Sarajevo

 

Kome je namijenjen seminar?

Seminar je namijenjen svim subjektima koji učestvuju u sistemu upravljanja ambalažnim i/ili električnim i elektronskim otpadom. To se posebno odnosi na zaposlene u resornim ministarstvima, proizvođačima ambalažnog materijala i električne i elektronske opreme, uvoznici, punioci i pakeri, distributeri, krajnji snabdjevači i korisnici, operateri sistema upravljanja ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom, općine, preduzeća koja se bave sakupljanjem, transportom, reciklažom ili obnovom ambalažnog, električnog i elektronskog otpada, nadležni inspekcijski organi za nadzor tržišta i okoliša, Fond za zaštitu okoliša, te ostali zainteresirani.

Koje su koristi od učešća u seminaru?

Cilj seminara je da se učesnici upoznaju sa pravilima upravljanja ambalažom u proizvodnji, prometu i upotrebi ambalaže i sa pravilima postupanja i drugim uslovima sakupljanja, ponovnog korištenja, obnove i odlaganja, a u skladu sa prioritetima i osnovnim načelima Zakona o upravljanju otpadom. Također, učesnici će se upoznati sa načinom i postupkom prijave stavljanja električnih i elektronskih proizvoda na tržište, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda. Također, učesnici će imati priliku upoznati se sa načinom izvještavanja prema važećim Pravilnicima.

Tematske cjeline i predavači?

– Zakonski okvir upravljanja ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom
– Uloga operatera sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

– Vrste i karakteristike elektroničkog i elektronskog otpada
– Uloga Fonda za zaštitu okoliša u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom
Predavači na seminaru su relevantni stručnjaci iz predmetne oblasti, te predstavnici resornih ministarstava, Fonda za zaštitu okoliša i ovlaštenih Operatera sistema.

Kotizacija za učešće na seminaru?

Kotizacija je 199,00 KM. Za drugog učesnika iz iste organizacije se odobrava popust od 5%, za trećeg 10%, dok je četvrti oslobođen kotizacije. Dodatni popust od 10% se odobrava za učesnike koji su odslušali jedan od prethodnih seminara iz oblasti upravljanja otpadom u organizaciji CETEOR-a. U cijenu nije uključen PDV. Broj polaznika seminara je ograničen, a prijave se evidentiraju prema datumu prispijeća. Kotizacija uključuje troškove učestvovanja u radu seminara, osvježenje u pauzama, ručak, večeru, seminarski materijal i Uvjerenja o stručnom usavršavanju.