U Neumu u Hotelu„Sunce“, od 24-25.05.2012. godine., 37 polaznika iz čitave BiH pohađali su seminar „Otpad kao šansa, obaveza i odgovornost“ koju je organizirao Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR Sarajevo.

 

Seminar je namijenjen stručnom osposobljavanju onih koji u svojim kompanijama rade u oblasti upravljanja otpadom, nadležnim rukovodiocima, operativcima u oblasti upravljanja otpadom, općinama, inspekcijskim službama, kantonalnim i općinskim komunalnim službama, javnim komunalnim preduzećima, obrazovnim institucijama, zdravstvenim ustanovama, kao i svim proizvodnim subjektima koji u svom procesu generišu otpad, obveznicima pribavljanja okolinske/ekološke dozvole i organizacijama koje se bave tretiranjem i transportom otpada i dr.

Polaznici seminara su imali priliku steći i/ili unaprijediti potrebna znanja iz oblasti upravljanja otpadom, kako komunalnim tako i medicinskim, električnim i elektronskim, ambalažnim, posebnim i svim ostalim vrstama otpada.

Predavači seminara „Otpad kao šansa, obaveza i odgovornost“ su bili eminentni stručnjaci, iz oblasti okolinskog upravljanja i upravljanja organizacijom sa aspekta otpada, koji su kombinirajući savremene edukativne metode prenijeli učesnicima seminara niz najsavremenijih znanja i iskustava.
Teme seminara su bile:
– Aktuelni propisi u zakonskoj legislativi po pitanju otpada u BiH;
– Održivi menadžment otpada;
– Obaveze i prava privrednih subjekata u integriranom sistemu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom;
– Integralna prevencija i regulisanje zagađivanja (IPPC);
– Podizanje javne svijesti o upravljanju otpadom;
– Čistija proizvodnja;
– Odlaganje otpada i njegov uticaj na okoliš;
– Određivanje cijene komunalnih usluga;
– Zatvaranje seminara i dodjela uvjerenja;

 

Da bi se malo bolje upoznali i sklopili što bolja prijateljstva i razmjenili iskustva, CETEOR je za učesnike seminara navečer organizirao ugodno druženje uz večeru i muziku.

Nakon predavanja, drugi dan seminara, polaznicima su podijeljena Uvjerenja za odslušan seminar „Otpad kao šansa, obaveza i odgovornost“. U toku seminara kao i po završetku polaznici su izrazili zadovoljstvo o stečenim znanjima, brojnim kontaktima i poznanstvima koja su ostavarili za vrijeme trajanja seminara.