U periodu 09-11.05.2018. godine u hotelu GRAND HOTEL NEUM u Neumu održani su seminar „Alternativni načini iskorištavanja otpada kao sirovine“  i XII škola „Stručnjak za upravljanje otpadom“. Učesnici seminara „Alternativni načini iskorištavanja otpada kao sirovine“, imali su priliku čuti više o tehnologijama alternativnog tretmana otpada, o korisnosti komunalnog otpada kao alternativnog izvora energije. Osim navedenog, učesnici su imali priliku saznati više o modelima održivog upravljanja industrijskim otpadom i obradi emulzija i kreiranju dodatnih vrijednosti njihovom preradom kao i o proizvodnji RDF (Refuse Derived Fuel – gorivo iz otpada) i proizvodnji energije iz RDF.

Na XII školi „Stručnjak za upravljanje otpadom“ učesnicima je prikazan opći pristup upravljanja otpadom, kao i legislativa i praksa upravljanja otpadom u EU, različiti načini tretmana otpada, vrste otpada. Pored teorijskog djela učesnici škole su imali i praktični dio ocjene urađenih Planova kao i izradu novih Planova o upravljanju otpadom. Na kraju praktičnog djela upriličeno je i polaganje ispita, nakon čega su učesnici dobili Certifikate.

LINK ZA SLIKE