Sektor za edukaciju, koji djeluje u sklopu Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR Sarajevo, organizovao je 12. decembra 2012. godine obuku na temu: “Praktična obuka za stručna lica koja se bave mjerenjem i monitoringom emisije u zrak”. Seminar je održan u hotelu „Sarajevo“ u Sarajevu na kojem je prisustvovalo 39 učesnika iz Bosne i Hercegovine.

 

Obuci su prisustvovali učesnici koji rade u ministarstvima u vezi očuvanja čistoće zraka, inspekcijskim službama, konsalting firmama sa područja zaštite okoline, laboratorijama koje vrše provjeru emisije i monitoring kvaliteta zraka, urbanističkim zavodima i konsalting firmama sa područja urbanizma i prostornog uređenja i drugi.

Na obuci je dat detaljan pregled osnovnih principa i tehnika mjerenja emisije u zrak. Teorijska pravila o uzorkovanju i mjerenju emisije, kao i razlozi zbog kojih se vrši mjerenje, potkrijepljena su brojnim iskustvima iz prakse, opisujući sve probleme koji se mogu desiti prilikom uzimanja uzoraka. Objašnjen je termin reprezentativni uzorak i na koji način se treba pripremiti za mjerenje, da se osigura uzimanje takvog uzorka. Također je objašnjeno koliko je bitno poznavati proces iz kojeg mjerimo emisije, kako bi se na pravilan način izvršilo uzorkovanje.

U okviru obuke detaljno su objašnjeni zahtjevi koji se postavljaju za mjernu opremu i odabir pojedinih mjernih instrumenta, kao i način kalibracije. Kao osnovne polazne metode, na kojima se baziraju sve ostale metode, objašnjene se detaljno metode za određivanje brzine i protoka izduvnih gasova u cijevi, broja mjernih mjesta i tačke uzorkovanja, molekularne težine gasa, sadržaja vlage u gasu i koncentracije čvrstih čestica u gasu.

Na kraju, Prof. dr. Tuhtar je cijelo izlaganje oplemenio brojim primjerima iz prakse i prenio dio svog bogatog iskustva na učesnike, ujedno objašnjavajući i praksu mjerenja emisija i uzorkovanja u Kanadi.

Nastava se izvodila kroz predavanja uz mnogobrojne primjere iz prakse i diskusiju.

Tematski blokovi

  • praktične metode mjerenja brzine i protoka plinova iz izvora emisije;
  • određivanje koncentracije čvrstih i plinovitih zagađujućih materija;
  • kalibracija opreme i instrumenata za mjerenja;
  • kontrola kvaliteta podataka;
  • izračunavanje iznosa emisije u raznim jedinicama;
  • izrada izvještaja o mjerenjima emisije.

CETEOR u stručnom pogledu nastavlja tradiciju Instituta za procesnu tehniku, energetiku i tehniku sredine Mašinskog fakulteta u Sarajevu (1965 – 1992) koji je bio vodeća naučno-istraživačka ustanova za područje očuvanja čistoće zraka/vazduha u bivšoj SFRJ. Pri Institutu je bilo i sjedište Jugoslovenskog društva za čistoću vazduha koji je u periodu 1967 – 1991. godine izdavao časopis „Zaštita atmosfere“.

Ključni predavači sa obuke:

  • Prof. dr. Tuhtar je stekao zvanje diplomiranog inženjera hemijskog inženjerstva na Univerzitetu u Sarajevu, doktorsku disertaciju je odbranio na Univerzitetu u Ohiu, SAD, a post-doktorski studij je završio na Univerzitetu u Lundu, u Švedskoj. Također, bio je pridruženi profesor na Fakultetu inženjerstva Univerziteta u Manitobi, Kanada i Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Prof. dr. Tuhtar je član nekoliko stručnih udruženja, uključujući Udruženje za upravljanje zrakom i otpadom i Američko udruženje za industrijsku higijenu. Registrovani je član Udruženja profesionalnih inženjera Manitobe i Ontaria u Kanadi. Prof. dr. Tuhtar je u svjetskim razmjerama cijenjeni je stručnjak, sa preko 20 godina iskustva u oblasti okolinskog konsaltinga, posebno monitoringa kvaliteta zraka i modeliranja disperzije emisija u atmosferi, kao i mjerenja emisije u zrak. Nakon zapažene karijere u BiH, je nastavio raditi u Kanadi, gdje danas ima svoju konsultantsku kompaniju koja pruža usluge iz oblasti okolinskog upravljanja. U Kanadi je također angažiran od strane lokalne vlade na redovnoj osnovi za obuku i nadgledanje razvoja mladih stručnjaka koji rade u oblasti okoliša u institucijama države.
  • Prof. dr. Aleksandar Knežević se bavi intenzivno problematikom kvaliteta zraka još od 1964. godine. Doktorirao je na temi usaglašavanja društveno-ekonomskog razvoja grada i kvaliteta zraka 1983. godine. Bio je sekretar Komisije za čistoću zraka Saveznog Izvršnog vijeća (1984-88) i predstavnik Jugoslavije u EEK UN u Ženevi na programu Prekograničnog zagađivanja zraka na velike udaljenosti (1988-90). Počev od 1990. g., Prof.dr.Knežević se bavi održivim razvojem, a od 2000. godine radi u okviru Phare projekta na uspostavi zakonskog sistema upravljanja kvalitetom zraka u entitetima BiH. Voditelj je izrade Strategije za zrak u sklopu Federalne strategije zaštite okoliša. Od 2004. godine se bavi problematikom i mjerama za sniženje emisije stakleničkih gasova.