U okviru 19. Generalnog bh sajma ZEPS 2012, u periodu od 04 do 05. 10. 2012. godine, održana je Konferencija posvećana energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije temu „Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije – Od teorije do prakse“. Konferenciju su organizovali Centar za ekonomski tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR d.o.o. i Poslovni sistem RMK Zenica pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Partner poslovne Konferencije je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH. Zaključke i preporuke, kao i prezentacije sa Konferencije, možete pogledati i preuzeti u nastavku.

 

 

Zaključci i preporuke Konferencije

ZAKLJUČCI I PREPORUKE KONFERENCIJE “EE I OIE – OD TEORIJE DO PRAKSE”

 

Sesija I: PRAVNI OKVIR EE/OIE U BiH

Tehnološki transfer EE/OIE u funkciji zapošljavanja i razvoja društva – prof.dr. Aleksandar Knežević, REIC

Korištenje biomase za zapošljavanje/ Proračun benefita povećanja energijske efikasnosti u zgradarstvu – doc. dr. Azrudin Husika – Mašinski fakultet Sarajevo

Aktivnosti Federalnog Ministarstva prostornog uređenja u oblasti energetske efikasnosti – Silvija Kovačević – Federalno Ministarstvo prostornog uređenja (FMPU)

Mjere i rokovi za postupno smanjenje, monitoting emisija zagađivača; Uspostavljanje katastra, ispunjavanje preuzetih obaveza iz Direktive o velikim ložištima – Almira Kapetanović – Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOIT)

Legislativa i regulativa u oblasti EE i OIE – Amira Pintul/Armin Đuliman- Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (FMERI)

Projekti EE sa aspekta smanjenja emisija i zaštite okoliša – mr.sc. Edin Terzić – Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOIT)

EE i OIE – Od teorije do prakse – Ermina Salkičević Dizdarević – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MoFTER)

 

Sesija II: MEĐUNARODNI PROJEKTI EE I OIE, FINANSIRANJE PROJEKATA EE/OIE – PODSTICAJNI MEHANIZMI

Prezentacija projekta “Zapošljavanje i sigurno snabdijevanja energijom korištenjem biomase u BiH” – Amila Selmanagić Bajrović – UNDP BH

USAID 3E pilot projekti – Mak Kamenica, USAID – 3E

Projekti EE sa aspekta regionalne suradnje – mr.sc. Dubravka Bošnjak – GIZ – Open Regional Fund for South East Europe – Energy Efficiency

Finansiranje EE/OIE projekata iz Fonda FBiH – Jasmina Kafedžić, Fond za žištitu okoliša FBiH

Uloga Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost u finansiranju energetske efikasnosti u Republici Srpskoj – mr. Nataša Zrilić – Fond za žištitu okoliša i energetsku efikasnost RS

Metodologija i budući izgled tarifa za električnu energiju iz obnovljivih izvora energije – Đulizara Hadžimustafić – Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH (FERK)

Podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora – Gordana Mičeta – Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS)

BAS Programme i energetska efikasnost – mr.sc. Zihnija Hasović – TAM BAS

CDM – Finansijski mehanizam Kyoto protokola – mr.sc. Nihad Harbas – CETEOR Sarajevo

Green for Growth (GGF) fond – Mahir Kovač / Mejra Juzbašić – Finance in Motion (FiM)

Prezentacija projekta “ EUbuild Energy Efficiency” – Rusmira Mandić – Privredna komora Kantona Sarajevo

 

Sesija III: BIOMASA U BiH – TRŽIŠTE I RAZVOJ PRIVREDE

Biomasa kao potencijalni pokretački faktor održivog razvoja u BiH – prof. dr. Petar Gvero – Mašinski fakultet Banja Luka / mr.sc. Semin Petrović – IGT –R&D Sarajevo

Biomasa i njena značajna uloga u zaštiti životne sredine i obnovljivih resursa – Danijela Šinik

Institucionalo-zakonske pretpostavke za korištenje šumske biomase u BiH – prof.dr. Mersudin Avdibegović / mr.sc. Senka Mutabdžija – Šumarski Fakultet

Uvođenje biomase kao sekundarnog goriva u termoelektranama EPBiH – dr. Anes Kazagić – EPBiH

Sistem toplifikacije grada Livno sa postrojenjem na biomasu – Erna Alihodžić – Dvokut pro

Izvodljivost sistema centralnog grijanja na drvnu biomasu u pojedinim općinama u BiH – doc. dr. Marin Petrović / mr.sc. Mirsad Madeško – ENOVA

Implementacija sistema baziranih na kotlovima na biomasu, solarnim kolektorima i toplotnim pumpama – Amel Kopić – LUK d.o.o.

Animalni otpad EE/OIE – odživi razvoj – Tomislav Grizelj / Jasmina Hrnjica – Grizelj d.o.o.

 

Sesija IV: RAZVOJ TEHNOLOGIJA I EE/OIE PROIZVODA

Toplinska zaštita vanjskih zidova i kosih krovova – Silvio Novak, Kanuf-Insulation, Hrvatska

Česte greške i posljedice vezane uz toplinske gubitke – Silvio Novak, Kanuf-Insulation, Hrvatska

Combined power and heat generation with the EAW wind turbine technology – dr. sci. Gerhard Reuter – CE Clean Energy GmbH, Germany

Biomass technology heat and power generation (Oschatz GmbH and CE Clean Energy GmbH) – dr. sci. Gerhard Reuter – CE Clean Energy GmbH, Germany

Niskoenergetske Promo kuće – mr.sc. Eldin Čolak / Mirna Lončarica – PROMO d.o.o.

Ytong sistemi gradnje – termoizolacija objekata – Ademir Ćatović – Xella BH d.o.o.

REHAU produkti i energetska efikasnost – Adnan Hodžić – REHAU

Rješenja za uštedu energije u sistemima grijanja i hlađenja – kratko vrijeme povrata investicije – referentni projekti – Meho Zatega – Danfoss

Ušteda električne energije u rasvjeti – Dario Vrdoljak – Osram

Prozori i energetska efikasnost – Adnan Đug – Profine

 

Sesija V: PROJEKTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Razvojni i investicioni projekti obnovljivih izvora energije u EPBiH – Tarik Duraković / Elma Turković – EPBiH

Rezultati realizovanih projekata iz oblasti enegetske efikasnosti u Kantonu Sarajevo – Mersiha Slipičević / Zahid Pita – Ministarstvo stambene politike KS

Upravljanje energetskom efikasnošću u EPBiH, Master plan aktivnosti i ključni projekti – dr. Anes Kazagić – EPBiH

Poboljšanje energetske efikasnosti varione – Damir Muslić – Bihaćka pivovara

Potrošnja toplotne energije i toplotni gubici na sistemu daljinskog grijanja grada Kaknja – Senad Bajrić – JP Grijanje Kakanj

Podizanje svijesti o EE u BiH – Hamid Mehinovic – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – ENERGIS