U organizaciji Regionalnog centra za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu (REIC) i Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), Sarajevo, a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, organizira se

 

 

OKRUGLI STO “BAT-LCP-WB”
NAJBOLJE RASPOLOŽIVE TEHNIKE (BAT)

ZA VELIKA LOŽIŠTA

NA ZAPADNOM BALKANU

(pravni i tehno-ekonomski aspekti)

7 – 9. juni/lipanj 2012. godine, Tuzla, BiH

 

Cilj Okruglog stola je razmjena iskustava, znanja i podataka između predstavnika elektroprivrednih organizacija, resornih ministarstava i naučne zajednice u vezi primjene Direktive o velikim ložištima (LCP Direktiva) i Direktive o integrisanom sprječavanju i regulisanju zagađivanja (IPPC Direktiva), kroz izradu i primjenu nacionalnih BAT-ova (Dokument o najboljim raspoloživim tehnikama), odnosno, propisa iz ove oblasti.

Zaključci Okruglog stola će se elaborirati i ti materijali mogu predstavljati pomoć državama zapadnog Balkana u eventualnim pregovorima sa EU o derogaciji pojedinih obaveza u odnosu na zahtjeve Direktive o velikim ložištima.

Organizatori Okruglog stola će za sve učesnike obezbijediti materijale u elektronskoj formi.

Prijavljeni učesnici će dobiti password za pristup web grupi sa stručnim materijalima Okruglog stola.

Jezik Okruglog stola je lokalni.

Prijava učesnika se vrši popunjavanjem formulara Prijave učešća. Popunjene formulare je potrebno dostaviti do 18.05.2012. godine REIC-u (info@reic.org.ba, faks: 00387 33 613 193).

Pozivaju se učesnici da svojim radovima doprinesu kvalitetu i uspješnosti Okruglog stola. Radove treba dostaviti do 18.05.2012. godine na lokalnom i engleskom jeziku u MS Word i Power Point na e mail d.ristic@reic.org.ba. Radovi će biti postavljeni na internet stranicu Okruglog stola kojoj će pristup imati svi prijavljeni učesnici.

Smještaj učesnika je obezbjeđen u hotelu „Tuzla“ gdje će se održati i Okrugli sto. Rezervaciju i plaćanje smještaja vrše učesnici preko službe rezervacija hotela www.hoteltuzla.com.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da svojim radovima, prisustvom i aktivnim učešćem u radu doprinesete kvalitetu i uspešnosti Okruglog stola.