Od 2013. godine GED projekt, koji finansira Vlada Švedske, realizuje aktivnosti institucionalizacije upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini, promociji energijske efikasnosti (EE) i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE).

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske su kroz tehničku asistenciju UNDP-a radili na uspostavi Revolving fonda za finansiranje projekata EE i OIE. Uspostavom ovog finansijskog mehanizma specijaliziranog za finansiranje jasno definiranih vrsta projekata, stvara se mogućnost značajnog promicanja energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u javnom i privatnom sektoru.  

U svrhu jačanja kapaciteta, uz profesionalno osposobljavanje i usavršavanje svih zainteresiranih korisnika i aplikanata sredstava putem Javnih poziva iz Revolving fonda, upriličene su jednodnevne stručne edukacije koje su stavile u fokus predstavnike Općina/Kantona, javnih objekata, komunalnih preduzeća, malih i srednjih preduzeća.

Edukacije su uspješno isporučene u deset (10) gradova u BiH sa odzivom od preko 450 učesnika koji su aktivno učestvovali u diskusijama uz predlaganje konkretnih projekata.

Uspostavljanje Revolving fonda u BiH izuzetno je važno jer osigurava održivo finansiranje energijskog sektora. Sredstva u budžetima su ograničena za postojeće projekte i one koji predstoje. Revolving fond je način da se sredstva od postignutih ušteda, ponovo reinvestiraju i da aspekt finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) kao mjere energijske efikasnosti (EE) bude dugoročan i održiv.

Nosioci Revolving fonda su Entitetski Fondovi, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpska.

Nivo operativnosti Revolving fonda razlikuje se shodno entitetu. U Federaciji Bosne i Hercegovine je operativan od 2016.godine, dok se u Republici Srpska još uvijek nalazi u fazi pripreme svoje operativnosti čiji je rad izgledan u periodu koji predstoji.

Kreditnim sredstvima Revolving fonda, finansiraju se i finansirat će se u budućnosti mjere poboljšanja energijske efikasnosti u sektoru zgradarstva (nestambenim: javnim i privrednim i stambenim objektima), industriji i industrijskim procesima, projektima javne rasvjete, te aktivnosti i procesi u obavljanju komunalnih usluga (sistemi daljinskih grijanja, vodovoda, kanalizacije i sl.).

Od kraja 2017.godine, Revolving fond u FBIH je otvoren i za projekte iz oblasti okoliša.

Kvalifikacioni uslovi za dobivanje sredstava iz Revolving fonda zahtijevaju od apliciranih projekata  smanjenje ukupne potrošnje (toplotne i električne) energije najmanje za 20% na godišnjem nivou ili smanjenje emisija CO2 najmanje za 20% na godišnjem nivou, što jasno ukazuje energetski pregled ili studija izvodljivosti koje izdaje ovlaštena konsultantska kuća.

Organizatorski okvir Programa činili su UNDP i vlada Švedske u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, Privrednom / Gospodarskom komorom FBIH, Privrednom komorom RS, Udruženjem termoenergetičara BiH, uz podršku Saveza gradova i općina FBIH, Saveza opština i gradova RS.

Tehničku asistenciju programa činili su CETEOR Sarajevo i CRP Tuzla koji već dugi niz godina rade uspješno na promoviranju ovakvih vrsta aktivnosti.

Slike sa događaja možete pogledati na našoj Facebook stranici.