Registar emisija u zrak za područje Kantona Sarajevo

Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj Sarajevo je izradio Registar emisija u zrak za područje Kantona Sarajevo, u skladu sa čl. 26. Zakona o zaštiti zraka („Službene novine FBiH“ br.33/03 i 04/10), čiji je naručitelj Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Registar emisija u zrak je polazna tačka za planiranje razvoja naselja, simuliranje unošenja budućih objekata, proračun prizemnih koncentracija, izbor lokacije za zagađivače ili naselja, sanaciju postojećeg stanja i dr.

Izrada Registra emisija u zrak je obaveza svih kantona, a za područje Kantona Sarajevo je izrađen za 2010. godinu. Registar je izrađen u tri faze:

  • Faza I – prikupljanje podataka i pregled zakonske legislative i dokumentacije koja se tiče sistema upravljanja kvalitetom zraka u KS;
  • Faza II – obrada i analiza podataka, izrada bilansa i proračun emisija, te prijedlog zakonskog i organizacionog okvira za formiranje i upravljanje registrom emisija u KS, te
  • Faza III – izrada baze podataka u ArcGIS programu i prijedlog zakonskog i organizacionog okvira za formiranje i upravljanje registrom emisija u KS i prijedlog budućeg sistema upravljanja kvalitetom zraka u KS.

Registar emisija u zrak je urađen za slijedeće zagađujuće materije: sumpor dioksid, nitro oksid, ugljen dioksid, ugljen monoksid, amonijak, nitro suboksid, metan, nemetanski ugljenvodonik, benzen, čvrste čestice do 10 µm. Izvršena je raspodjela gradskih dijelova općina i Kantona Sarajevo na prostorne cjeline veličine 1x1 km u obliku mreže, a svakoj prostornoj jedinici je dodijeljen zbir svih emisija po vrsti polutanta iz izvora koji se geografski nalaze u toj jedinici. Svi podaci o emisiji su prikazani u geografskim informacionim sistemima i sadržavaju podatke o godišnjoj emisiji polutanata.

U okviru registra predložen je i sistem upravljanja kvalitetom zraka u Kantonu Sarajevo, koji u sebi sadrži elemente postojećeg sistema, ali što je još značajnije i daljnje aktivnosti i nosioce tih aktivnosti kako bi ovaj sistem bio sveobuhvatan. U okviru registra predložen je i set mjera, kako organizacionih tako i operativnih, u cilju unapređenja stanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.