Djelatnost EKO CET

Osnovna djelatnost poslovne jedinice EKO CET je zastupanje i distribucija renomiranih inostranih brendova i njihovih proizvoda iz oblasti zaštite na radu i okoliša, energijske efikasnosti i laboratorijske opreme na tržištu Bosne i Hercegovine.

Rukovodilac sektora Ida Dizdar
Kontakt telefon +387 33 563 590
E-mail idizdar@ceteor.ba

Activity of EKO CET

The main activity of the business unit EKO CET is the representation and distribution of renowned foreign brands and their products in the field of occupational safety and environmental protection, energy efficiency and laboratory equipment on the Bosnia and Herzegovina market.

Head of Department Ida Dizdar
Contact phone +387 33 563 590
E-mail idizdar@ceteor.ba

Djelatnost Laboratorija

Odjel Laboratorije pomoću znanja osoblja i uspostavljanjem sistema upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda BAS ISO/IEC 17025 osigurava pouzdanost, nepristranost i kvalitet kod pružanja profesionalnih usluga, uz puno poštivanje vlasničkih prava kupaca i zadovoljavanja njihovih zahtjeva. Laboratorija svoje usluge pruža u oblastima zaštite zraka, zaštite od buke, energijske efikasnosti i ostalim oblastima zaštite okoline.

 

Zaštita zraka:

 • Mjerenje emisija u zrak iz stacionarnih izvora
 • Proračuni godišnjih emisija u zrak
 • Mjerenje stanja kvaliteta zraka
 • Modeliranje postojećeg i predviđanje budućeg stanja kvaliteta zraka
 • Izrade karata stanja kvaliteta zraka
 • Pružanje konsultantskih usluga u području očuvanja kvaliteta zraka
 • Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti mjerenja emisija u zrak i očuvanja kvaliteta zraka
 • Tumačenje rezultata mjerenja u skladu sa važećom legislativom

 

Zaštita od buke:

 • Mjerenje okolinske buke
 • Modeliranje uticaja izvora buke na okoliš
 • Izrada karata buke
 • Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti mjerenja okolinske buke i zaštite od buke
 • Tumačenje rezultata mjerenja u skladu sa važećom legislativom

 

Energijska efikasnost:

 • Snimanje termovizijskom kamerom
 • Mjerenje parametara potrošnje energije objekata i postrojenja u okviru energetskog pregleda (potrošnja energije, određivanje koeficijenata prolaza toplote kroz površine, osvijetljenost itd.)

 

Ostale usluge:

 • Izrada studija nultog stanja (u svrhu izrade planova aktivnosti)
 • Izrada studija i elaborata o procjenama uticaja na zrak i buku
 • Pružanje usluga u ostalim oblastima (uzorkovanje i analiza vode, zemljišta, mjerenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, meteoroloških parametara itd.)

  

Za sva mjerenja izrađuju se izvještaji u skladu sa važećim zakonskim odredbama i tehničkim smjernicama. Sva mjerenja se obavljaju po zahtjevima BAS/ISO/EN standarda/metoda.

 

Mjerenja emisija u zrak, buke, parametara energijske efikasnosti | mjerenja termovizijskom kamerom | modeliranja uticaja na kvalitet zraka i buku | elaborati o zaštiti zraka i buke | konsultantske usluge u oblasti mjerenja emisija u zrak i buke | konsultantske usluge u cilju smanjenja emisija u zrak i emisije |

 

Rukovodilac sektora Ismar Jamaković
Kontakt telefon +387 33 563 585
E-mail ijamakovic@ceteor.ba

Activity of Lab

Thanks to the knowledge of the employees in our laboratory and by introducing a management system according to requirements of BAS ISO/IEC 17025, we ensure reliability, impartiality and quality for our services with full respect of property rights of our clients and their requirements. Our laboratory provides services in the field of air protection, noise protection, energy efficiency and other environmental fields.

 

Air protection:

 • Measurement of air emissions from stationary sources
 • Calculation of annual emissions
 • Air quality measurement
 • Modeling of current and future state of air quality
 • Drafting of air quality maps
 • Consulting in the field of air quality
 • Consulting in the field of air emissions 
 • Interpretation of the results of measurements in accordance with the legislation in force

 

Noise protection:

 • Ambient noise
 • Noise modeling
 • Noise maps
 • Consulting in the field of noise protecion
 • Interpretation of the results of measurements in accordance with the legislation in force

 

Energy efficiency:

 • Thermal imaging
 • Measuring and determination of different parameters (energy consumption, illumination, heat transfer coefficient) 

 

Other services:

 • Zero state study
 • Preparation of studies and elaborates 
 • Providing other services (sampling and analyse of water,  measuring ionizing and non-ionizing radiation, meteorological parameters, etc.)

 

For all measurements we deliver appropriate Reports according to legislation in force and technical guidelines. All measurements are published according to requirements of BAS/ISO/EN standards/methods.

 

measurement of emissions into air, noise level, energy efficiency parameters | thermal imaging | modeling of impacts on air quality and the level of noise | air and noise protection elaborates | consulting in the field of measurement | consulting to achieve emission reduction |

 

Head of Department Ismar Jamaković
Contact Phone +387 33 563 585
E-mail ijamakovic@ceteor.ba

Activity of Education

In the Education Department we developed several expert training programs in the field of regulation of air emissions, air quality management, waste management, risk management, energy efficiency, local and EU legislation in the field of environment and energy. Training programs are developed and conducted in accordance to actual topics for a certain expert field, or they are designed according to specific needs of our clients.

 

Education in the field of environment

 • School "Waste Management Specialist"  – registered in the Nomenclature of Professions of FBiH under code 214922
 • Expert seminar for measurement of air emissions and measurement of noise level
 • Expert seminars related to specific topics and the needs of our clients

 

Education in the field of energy

 • Training programs for energy audits and energy certification of buildings for simple (Module 1) and complex (Module 2) technical systems - according to the Decision No. 02/10 of the Federal Ministry of Spatial Planning from 31th of December, 2010.
 • School "Energy efficiency and energy management" - registered in the Nomenclature of Professions of FBiH under code 214923
 • Expert seminar - Measuring methods for performing energy audits
 • Energy Council of BiH with international participation (bi-annual)
 • Expert seminar in the field of energy efficiency according to the needs of the client

 

Educational programs are thematical, methodical-didactic and vocational adjusted to the client, their profile and specific needs. During the realization of our training programs we use modern tuition approaches, we engage external experts, offer interactive participation, working in groups, case studies and practical exercises with active participation of all attendees. Methods are tailored to expert and working experience of the participants.

 

Head of Department Elma Kavazović
Contact phone +387 33 563 582
E-mail ekavazovic@ceteor.ba

Djelatnost Edukacija

U sektoru edukacije razvili smo niz vlastitih programa za stručno usavršavanje iz područja regulisanja emisija u zrak, upravljanja kvalitetom zraka, upravljanja otpadom, upravljanja rizicima, energijske efikasnosti, kao i okolinske legislative BiH i EU. Programi se pripremaju i provode u skladu s aktuelnom tematikom u pojedinim stručnim oblastima, ili se dizajniraju prema specifičnim potrebama naših klijenata.

 

Edukacija iz oblasti okoliša

 • Škola za stručnjake za upravljanje otpadom – u  Nomenklaturi zanimanja u F BiH uspostavljeno je zanimanje „Stručnjak za upravljanje otpadom” , šifra - 214922
 • Stručni seminari iz oblasti mjerenja emisija u zrak i mjerenja buke
 • Stručni seminari vezani za specifične teme i potrebe naših klijenata

 

Edukacija iz energije

 • Program osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko cetrificiranje objekata sa jednostavnim (Modul 1) i složenim (Modul 2) tehničkim sistemima – prema Rješenju  br. 02/10,  Federalnog Ministarstva prostornog uređenja (FMPU) od 31.12.2010. godine.
 • Škola „Energijska efikasnost i energijski menadžment“  - u Nomenklaturi zanimanja u F BiH uspostavljeno je zanimanje „Stručnjak za upravljanje energijom i vodom“, šifra - 214923
 • Stručni seminar - Mjerne metode kod izvođenja energijskih pregleda
 • Savjetovanje o energetici u BiH sa međunarodnim učešćem (svake druge godine)
 • Stručni seminari iz oblasti energije/energijske efikasnosti prilagođeni potrebama klijenata.

 

Programi edukacije su tematski, metodičko-didaktički i strukovno prilagođeni klijentu, njegovom profilu i specifičnim potrebama. U realizaciji programa koristi se savremeni pristup koji uključuje angažman stručnih predavača, interaktivne metode, rad u grupama, studije slučaja i praktične vježbe uz aktivno učešće polaznika. Metode su prilagođene stručnim i radnim iskustvima i znanjima polaznika.

 

Rukovodilac sektora Elma Kavazović
Kontakt telefon +387 33 563 582
E-mail ekavazovic@ceteor.ba

Activity of Energy

Thanks to perennial experience and successful cooperation with domestic and international organizations, the Energy Department offers following services

 • Energy auditing and preparation of Energy Certificates
 • Finding techno-economical optimal and complete solutions for energy savings in public and private buildings
 • Finding modern solutions for improving energy and technological processes in terms of energy consumption in the industrial sector
 • Establishment of energy management system with the aim of its efficient use and achieving planned savings;
 • Assist in applying for available financial support programs for the implementation of EE and RES projects, and assistance in finding financial support for the preparation of documentation and technical assistance;
 • Management of procedures for nominating projects that result in reduction of greenhouse gases as the CDM and the like
 • Professional support in the strategic and spatial planning with the aim of defining and achieving optimal energy supply
 • Development of concept/design solutions of rehabilitation, expansion, modernization or construction of new district heating systems

 

Energy, economic and environmental analysis | studies| energy audits | energy certificates | strategic and planning documents | investment analysts | consulting for financing | feasibility studies for district heating systems | energy management systems |

 

Head of Department Leonida Hadžimuratović
Contact phone +387 33 563 589
E-mail lhadzimuratovic@ceteor.ba

Djelatnost Energija

Zahvaljujući iskustvu stečenom na vođenju i realizaciji desetina domaćih i međunarodnih projekata, uspješnoj saradnji sa domaćim i međunarodnim subjektima  i organizacijama, te multidisciplinarnom sistematičnom inžinjerskom pristupu, osigurali smo temelj uspješnosti projekata i usluga našim klijentima.

 

   
Vlasnicima i korisnicima postojećih objekata (svih namjena) nudimo tehno-ekonomski optimalna i cjelovita rješenja za postizanje uštede energije i smanjenje troškova, te izradu energijskih certifikata objekata.

Putem pouzdano obavljenog energijskog pregleda, obezbjeđujemo završne izvještaje kojima Klijent može aplicirati na dostupne finansijske programe podrške za realizaciju predloženih mjera.

Industrijskim preduzećima nudimo savremena rješenja za unaprijeđenje energijskih i tehnoloških procesa sa aspekta utroška energije, pomoć u iznalaženju finansijskih sredstava, te mogućnost obezbjeđenja finansijske podrške za pripremu dokumentacije i tehničku pomoć. Projektantima i investitorima u gradnji novih objekata, pored izrade energijskog certifikata, nudimo stručnu pomoć u fazi projektovanja, kako bi se na najadekvatniji način osigurale minimalno propisane niskoenergijske i/ili „pasivne“ karakterisitke njihovog objekta. Rješenja tražimo razmatrajući opcije efikasnog korištenja energije iz obnovljivih izvora, te primjenom savremenih tehičkih sistema.
     
Investitorima u projekte EE, OIE i ostale projekte koji za rezultat imaju smanjenje emisije stakleničkih gasova, nudimo saradnju pri kandidiranju projekata kao CDM i sličnih projekata, kojima se mogu ostvariti dodatni finansijski prihodi, odnosno smanjiti investicioni troškovi. Zahvaljujući uspješnim partnerskim odnosima sa međunarodnim kompanijama  OneCarbon, Orbeo, odnosno Solvay Energy Services, naša usluga uključuje vođenje kompletne procedure.  Lokalnoj i javnoj upravi nudimo stručnu podršku u procesu strateškog i prostornog  planiranja sa ciljem definisanja i postizanja optimalne opskrbe energijom, te pomoć u uspostavi sistema upravljanja energijom sa ciljem njenog efikasnog korištenja i dostizanja planiranih ušteda. Komunalnim organizacijama /lokalnoj upravi nudimo koncepte/projekte rehabilitacije, proširenja, modernizacije ili gradnje novih sistema daljinskog grijanja.

 

 

 

Energijske, ekonomske i okolinske analize | istraživanja | studije | energijski pregledi | energijski certifikati | strateški i planski dokumenti | investicione analize projekata | konsultantske usluge pri finansiranju projekata | studije izvodljivosti sistema daljiskog grijanja | sistemi upravljanja energijom |

 

Rukovodilac sektora Leonida Hadžimuratović
Kontakt telefon +387 33 563 589
E-mail lhadzimuratovic@ceteor.ba

Activity of Enviroment

The Environmental Department is made by multidisciplinary team which enables to provide consulting for different fields of environment. The Environmental department works close with the business sector, domestic institutions at all levels of governance, chambers of commerce, international organizations and with the non-governmental sector.

Our services include: 

 • Environmental Impact Assessment Study for the purpose of obtaining environmental permits
 • Compliance plans and Waste Management Plans for the purpose of obtaining environmental permits
 • Strategic Environmental Assessment and Vulnerability Studies as part of Spatial plans
 • Environmental due diligence and social analysis according to EBRD, WB/IFC, UNIDO and other requirements set by other institutions 
 • Adaptation plans for landfills
 • Construction waste management plans
 • Environmental supervision during execution of large infrastructure projects
 • Proposing practical solutions related to modern technology in the field of waste management in normal and emergency situations
 • Tracking and informing clients with the latest trends in the field of environmental protection and current legal obligations
 • Reports on the status of safety, large-scale accident prevention plans and internal emergency plans for investors who manage hazardous substances
 • Consulting in the field of management systems
 • Support for state institutions in drafting of legislation, strategies and plans in the field of protection and improvement of the environment and climate change
 • Preparation of studies and reports according to specific needs of the customers in  the field of environment

 

environmental impact assessment | compliance plans | environmental due diligence | waste management plans | environmental supervision | intervention plans | climate change|

Head of Department Jasmina Čomić
Contact phone +387 33 563 580
E-mail jcomic@ceteor.ba

Djelatnost Okoliša

Sektor okoliša čini multidisciplinarni tim što omogućava pružanje konsultantske pomoći iz različitih oblasti zaštite okoliša. Sektor okoliša sarađuje sa privrednim subjektima, domaćim institucijama na svim nivoima vlasti, privrednim komorama, međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom.

Naše usluge obuhvataju: 

 • Studije o procjeni uticaja na okoliš za potrebe dobijanja Okolinske dozvole za izgradnju novih pogona i postrojenja
 • Planove aktivnosti i Planove upravljanja otpadom za potrebe dobijanja Okolinske dozvole postojećih industrijskih pogona i postrojenja
 • Strateške procjene okoliša i Studije ranjivosti prostora kao sastavni dio Prostornih planova za potrebe nadležnih institucija
 • Okolinski due diligence i određene socijalne analize prema smjernicama EBRD, WB /IFC, UNIDO i drugih razvojnih banaka i organizacija, a za potrebe inostranih investitora
 • Planove prilagođavanja za deponije, Studije o procjeni uticaja na okoliš za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za komunalne organizacije i sl.
 • Planove upravljanja građevinskim otpadom za potrebe dobijanja Urbanističke saglasnosti
 • Okolinski nadzor kod izvođenja velikih infrastrukturnih projekata / radova
 • Predlaganje praktičnih rješenja vezano za savremene tehnologije u oblasti upravljanja otpadom u uobičajenim i vanrednim situacijama
 • Praćenje i upoznavanje klijenata sa najnovijim trendovima u oblasti zaštite okoliša i aktuelnim zakonskim obavezama
 • Izvještaje o stanju sigurnosti, Planove sprečavanja nesreća velikih razmjera i Unutrašnje planove intervencija za Investitore koji upravljanju sa opasnim materijama
 • Konsalting u oblasti sistema upravljanja
 • Podrška institucijama države u izradi legislative, strategija i planova iz oblasti zaštite i unapređenja okoliša i klimatskih promjena
 • Izradu Studija i Elaborata prema specifičnim zahjevima klijenta u oblasti okoliša

 

Studije o procjeni uticaja na okoliš | planovi aktivnosti | okolinski due diligence | planovi upravljanja otpadom | okolinski nadzor | planovi intervencija |konsalting u oblasti sistema upravljanja | klimatske promjene |

Rukovodilac sektora Jasmina Čomić
Kontakt telefon +387 33 563 580
E-mail jcomic@ceteor.ba