Trening za energijske menadžere u okviru BEEP projekta

Program dvodnevnog treninga za energijske menadžere namijenjen predstavnicima općina/kantona i javnih objekata uključenih u projekat Svjetske banke ''Energijska efikasnost u BiH'' (BEEP) uspješno je isporučen na tri lokacije: Mostar (21. i 22. mart 2017.god. Intera tehnološki park), Zenica (23. i 24. mart 2017.god. Hotel Zenica) i Sarajevo (27. i 28. Mart 2017.god. Hotel Hills), čime su aktivnosti projekta implementacije mjera poboljšanja energijske efikasnosti na 18 objekata, obuhvaćene u 4 kantona: Zeničko-dobojskom, Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom, upotpunjenje i programom edukacije.

Cilj treninga za energijske menadžere općinskih, kantonalnih nivoa i nivoa korisnika javnih objekata bio je prikazati prednosti i značaj energijske efikasnosti kroz implementaciju arhitektonsko-građevinskih, mašinskih i elektro mjera na javnim objektima uključenih u projekat kroz postizanje ušteda u toplotnoj energiji i novcu. Trening je imao zadatak da stavi na značaj korisničko ponašanje svih aktera u održavanju objekta, proširivanje i usavršavanje postojećih znanja i vještina u kontekstu uvođenja sistema upravljanja i racionalnog korištenja energije koji do tada nije postojao.

Ukazivanjem na značaj postojanja energijskog menadžmenta kao faktora održivosti objekata, doprinijeli su renomirani domaći predavači iz ove oblasti. Osim teoretskih znanja, učesnicima je obezbijeđen i praktični obilazak objekta koji je sudjelovao u projektu, a za predstavnike treninga općinskog i kantonalnog nivoa, praksa je upriličena kroz izradu SEAP-a sa akcentom na energijski bilans i mjere poboljšanja energijske efikasnosti na lokalnom nivou. Treningu zatvorenog tipa, učestvovalo je ukupno 80 budućih energijskih menadžera čiji je primarni cilj unapređenje postojećih sistema upravljanja energijom u svrhu efikasnijeg korištenja energije na različitim nivoima.

Aktivnosti BEEP projekta koje uključuju implementaciju, verifikaciju, monitoring provedenih mjera poboljšavanja energijske efikasnosti javnih objekata, izradu energetskih certifikata, te edukaciju za ciljane kategorije, planirane su da se nastave u 2017/2018 godini. Zasluge za uspješnu koordinaciju i implementaciju projekta preuzela je Implementaciona jedinica projekta Svjetske banke ''Energijska efikasnost u BiH'' ispred Federalnog ministarstva prostornog uređenja BiH, te tehnička organizacija konsultanstskih kompanija CETEOR Sarajevo i EUROING Bihać.

Slike sa treninga možete pogledati OVDJE.


CETEOR započeo sa projektom izrade "Studije o unaprjeđenju sistema primarnog odvajanja komunalnog i industrijskog otpada i iskorištenje njegovih korisnih svojstava u F BiH"

Opći cilj projekta je smanjenje rizika po okoliš i zdravlje ljudi i uspostava prioritetne infrastrukture za integrirano upravljanje otpadom kroz promociju modernih i najboljih raspoloživih rješenja za sisteme primarnog odvajanja otpada radi smanjenja nastajanja otpada i korištenja njegovih vrijednih svojstava. Kroz projekat se želi pokazati trenutno stanje odvojenog prikupljanja otpada, demonstrirati najbolja raspoloživa rješenja, te iste prezentovati identificiranim zainteresiranim stranama (u prvom redu komunalna preduzeća i privredna preduzeća). Fokus će biti stavljen na unaprjeđenje (način opremanja) reciklažnih dvorišta i uspostava zelenih otoka.
Read more