Strategija obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050. godine

Sarajevo, 10.10.2022.

 

“Strategija obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2050. godine”

 

U cilju ispunjenja obaveza preuzetih potpisivanjem Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice, BiH se između ostalog obavezala i na transpoziciju EU direktiva u oblasti energijske efikasnosti (EE). Prema članu 2a Direktive 2010/31/EU o energijskim karakteristikama zgrade, propisuje se izrada dugoročne strategije za poticanje obnove nacionalnog fonda stambenih i nestambenih zgrada, javnih i privatnih, u energijski visokoefikasan i dekarboniziran fond zgrada do 2050., olakšavajući troškovno efikasnu pretvorbu postojećih zgrada u zgrade gotovo nulte energije.

Strategije obnove zgrada u FBiH definirat će razvojne pravce, viziju i strateške ciljeve, te predstaviti dugoročnu perspektivu za financijske institucije i građevinsku industriju, uz procjenu očekivanih ušteda energije i širih koristi za FBiH. Uzimajući u obzir činjenicu da je građevinski sektor najizdašniji po pitanju potencijala uštede energije, Strategija je dio globalnih dugoročnih planova ušteda energije.

 

U svrhu pripreme sveobuhvatnog dokumenta koji će predstaviti Strategiju obnove zgrada u FBiH do 2050. godine, u Sarajevu je 10.10.2022. godine održana druga konferencija s ciljem prezentacije nacrta “Strateške platforme”, u okviru koje je predstavljena željena promjena kojoj se teži za period do 2050. godine, a u skladu sa ciljevima održivog razvoja. Konferencija je bila prilika za predstavljanje Strategije obnove zgrada u FBiH, trenutnog stanja fonda, potencijala za investicije, uštede kao i plana raspodjele investicija po kantonima. Tokom konferencije naglašen je i značaj koordinacije Strategije obnove zgrada u FBiH sa izradom i drugih bitnih strateških i planskih dokumenata u BiH.

U ime Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kompanija CETEOR pruža tehničku podršku Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u pripremi „Strategije obnove zgrada u FBiH za period do 2050“ u okviru projekta „Dekarbonizacija energetskog sektora u BiH“ koji podržava Savezna vlada Njemačke.