Energijska efikasnost u javnim zgradama u Prištini

CETEOR Sarajevo je uspješno realizovao projekat “Energy Efficiency Refurbishment of Public Buildings in Prishtina” finansiran od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Glavni cilj projekta je uvođenje integralnog sistema podrške za planiranje pouzdanog i pristupačnog programa energijski efikasne sanacije javnih zgrada na području Opštine Priština.

U okviru projekta izrađena je (i) detaljna baza javnih zgrada u vlasništvu Opštine Priština, (ii) pregled trenutnog stanja sa aspekta energijske efikasnosti i mogućih mjera energijske efikasnosti za 50 javnih zgrada te je (iii) predstavljen program investiranja u mjere energijske efikasnosti struktuiran u tri kategorije (kratkoročne, srednjoročne i dugoročne investicije).

Implementacijom predloženog programa ostvaruje se niz koristi za opštinu Priština kao što su povećanje ušteda energije, smanjanje uvoza energije i manji trgovinski deficit, produženje životnoh vijeka saniranih zgrada te smanjenje emisije stakleničkih gasova.

Za slike kliknite OVDJE.


Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u općini Vitez

Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u općini Vitez po modelu javno-privatnog partnerstva je održana 17.09.2019 u Hotelu Central, Vitez. Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) provodi projekt “Regionalni program energijske efikasnosti (REEP)”, koji se finansira iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF-Western Balkans Investment Framework). EBRD u segmentu tehničke suradnje kroz angažman konzorcija CMS/CETEOR/GMC, implementira projekt u Bosni i Hercegovini.

Strateško opredjeljenje Općine Vitez je da se trajno riješi problem grijanja u gradu. Vitez je imao daljinsko grijanje do 1998. godine iz industrijske energane u vlasništvu Vitezit d.o.o. Vitez. Danas na području općine Vitez ne postoji organizovan sistem snabdijevanja toplotnom energijom, pa se zagrijavanje objekata vrši putem individualnih sistema grijanja za svaku zgradu. Cilj ovog projekta je dati prijedlog sistema daljinskog grijanja na biomasu  gradskog područja općine Vitez koji će uz mjere za poboljšanje energijske efikasnosti objekata obuhvaćenih sistemom daljinskog grijanja, osigurati održivost sistema daljinskog grijanja, smanjenje gubitaka i toplotni komfor.

U okviru događaja je konsultantski tim angažiran na pružanju tehničke podrške Općini Vitez, potencijalnim privatnim partnerima predstavio koncept predmetnog projekta, najvažnije uslove iz nacrta ugovora javno-privatnog partnerstva kao što su obaveze i prava stranaka, parametri i rizici, kao i strategiju ugovaranja, te rokove za nadmetanje i provedbu projekta. Također, projekt je bio prezentiran sa tehničkog, ekonomskog, okolinskog i ostalih ključnih aspekata, uključujući strateški plan provedbe kroz sve faze javno-privatnog partnerstva (JPP). Cilj ove prezentacije je bio upoznati sve zainteresirane strane tj. potencijalne privatne partnere sa projektom, uslovima i prijedlozima, prije pripreme tenderske dokumentacije, a prema modelu JPP.

Za sike sa dogažaja kliknite OVDJE.


Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u opštini Teslić

Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u opštini Teslić po modelu javno-privatnog partnerstva je održana 16.09.2019 u hotelu Kardial, Teslić. Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) provodi projekt “Regionalni program energijske efikasnosti (REEP)”, koji se finansira iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF-Western Balkans Investment Framework). EBRD u segmentu tehničke saradnje kroz angažman konzorcija CMS/CETEOR/GMC, implementira projekt u Bosni i Hercegovini.

S obzirom da Opština Teslić nema uspostavljen sistem daljinskog grijanja, strateško opredjeljenje Opštine je rješavanje problema grijanja gradskog područja opštine. Cilj ovog projekta je dati prijedlog sistema daljinskog grijanja na biomasu gradskog područja opštine Teslić koji će uz mjere za poboljšanje energijske efikasnosti objekata obuhvaćenih sistemom daljinskog grijanja, osigurati održivost sistema daljinskog grijanja, smanjenje gubitaka i toplotni komfor.

U okviru događaja je konsultantski tim, angažiran na pružanju tehničke podrške Opštini Teslić, potencijalnim privatnim partnerima predstavio koncept predmetnog projekta, najvažnije uslove iz nacrta ugovora javno-privatnog partnerstva kao što su obaveze i prava stranaka, parametri i rizici, kao i strategiju ugovaranja, te rokove za nadmetanje i provedbu projekta. Također, projekt je bio prezentiran sa tehničkog, ekonomskog, okolinskog i ostalih ključnih aspekata, uključujući strateški plan provedbe kroz sve faze javno-privatnog partnerstva (JPP). Cilj ove prezentacije je bio upoznati sve zainteresirane strane tj. potencijalne privatne partnere sa projektom, uslovima i prijedlozima, prije pripreme tenderske dokumentacije, a prema modelu JPP.

Za slike sa događaja kliknite OVDJE.