Seminar „Primjena novog Pravilnika o građevinskom otpadu i obavezna okolinska dokumentacija na gradilištu“

25.02.2020., Hotel „HILLS“, Sarajevo

Koje su koristi od pohađanja seminara?

PPohađanje seminara omogućava učesnicima pored sticanja znanja iz oblasti upravljanja građevinskim otpadom da se upoznaju sa konkretnim primjerima sa najkompleksnijih infrastrukturnih projekata iz BiH i regiona. Pored ovoga polaznici će imati priliku za umrežavanje sa osobama koje imaju slične probleme i/ili rješenja za probleme. CETEOR je u prošlosti realizovao veliki broj seminara koje su pohađale hiljade učesnika i umrežavanje ljudi sa sličnim problemima je vrlo često istaknuto kao ključna korist pohađanja seminara. Upravo je razmjena iskustava učesnika seminara velika vrijednost sa same učesnike. Krajem 2019. godine u FBiH je usvojen novi Pravilnik o građevinskom otpadu (Službene novine FBiH 93/19), a ovaj seminar će poslužiti kao podloga da se dobiju odgovori u vezi obaveza Investitora, Izvođača i Nadzora. Pored zakonskih propisa i pratećih dokumenata cilj seminara je razmijeniti informacije i najnovija postignuća i inovacije iz oblasti zaštite okoliša i upravljanja građevinskim otpadom.
Read more


Energijski efikasna obnova javnih zgrada u Prištini

CETEOR Sarajevo je 2019. godine uspješno realizirao projekat “Energy Efficiency Refurbishment of Public Buildings in Pristina” finansiran od strane Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Glavni cilj projekta je uvođenje integralnog sistema podrške za planiranje pouzdanog i pristupačnog programa energijski efikasne sanacije javnih zgrada na području općine Priština.

U okviru projekta izrađena je (i) detaljna baza javnih zgrada u vlasništvu Općine Priština, (ii) pregled trenutnog stanja sa aspekta energijske efikasnosti i mogućih mjera energijske efikasnosti za 50 javnih zgrada te je (iii) predstavljen program investiranja u mjere energijske efikasnosti struktuiran u tri kategorije (kratkoročne, srednjoročne i dugoročne investicije).

Implementacijom predloženog programa ostvaruje se niz koristi za općinu Priština kao što su povećanje ušteda energije, smanjanje uvoza energije i manji trgovinski deficit, produženje životnog vijeka saniranih zgrada, te smanjenje emisije stakleničkih gasova.